ANEXA 7


Bibliografia analitică a
cărţilor bibliologice româneşti
- publicate în intervalul 1945-2004 -

Arhitectură civilă. Biblioteci

1. * Tendinţe contemporane în domeniul construcţiei de biblioteci publice : optimizarea funcţionării clădirilor cu destinaţie de bibliotecă. Bucureşti : Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului C. D. C. A. S. , 2003, 293 p. (Arhitectură şi urbanism : programe esenţiale).
Cuvinte cheie : Arhitectură civilă--biblioteci ; Biblioteci publice
Arhive. Arhivistică

2. * Arhivele Statului : 125 ani de activitate. 1831-1956. Bucureşti : Direcţia Generală a Arhivelor Statului din RPR , 1957, 516 p.
Text în lb. rusă şi fr.
Cuvinte cheie : Arhive
3. * Arhivele Statului : 125 ani de activitate. 1831-1956. Bucureşti : Direcţia Generală a Arhivelor Statului din RPR , 1957, 35 p.
Cuvinte cheie : Arhive
4. BERCIU-DRAGHICESCU, Adina. Arhivele şi bibliotecile : Surse de documentare : Surse. Articole. Bibliografii. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 220 p.
Bibliografii : Românii din Balcani, p. 125-135 ; Arhivistică românească, p. 136-193 ; Sigilografie, p. 194-211 ; Codicologie, p. 212-218.

Presa vremii despre învăţământul superior românesc - 1946. Preţuitori ai arhivelor şi ctitori de muzee şi biblioteci. B. P. Hasdeu - editor al revistei "Arhiva istorică a României". Cultură şi religie la românii din Balcani. Acţiuni cultural-religioase. Miron Costin (1633-1691). Gânduri pentru Marea Unire. Dimitrie Onciul - autor de cursuri universitare - informaţii din fondul personal "Aurelian Sacerdoţeanu". Românii din Imperiul Otoman şi reformele impuse de Tanzimat (Secolul al XIX-lea). Nicolae Bălcescu şi contemporaneitatea ideilor sale politice. Documente de arhivă referitoare la atitudinea Italiei faţă de ratificarea Tratatului de Unire a Basarabiei cu România. Acţiuni de sprijinire a ortodoxismului în Transilvania şi reacţii antiuniaţie în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu. Crearea şi consolidarea unor structuri social-economice în Ţara Românească în vremea lui Mircea cel Batrân. Vasile Stoica (1889-1960) - activitatea sa diplomatică în documente de arhivă.
Cuvinte cheie : Arhive ; Biblioteci ; Istoria presei ; Personalităţi
5. BERCIU-DRAGHICESCU, Adina. Arhivistica. Curs general - Pentru Facultatea de Litere, secţia Bibliologie şi ştiinţa informării, Colegiul de Biblioteconomie şi arhivistică, Colegiul de Birotică. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997, 280 p.
Bibliogr. după capitole.
Bibliografie - Arhivistica românească p. 243-280.

Probleme generale. Terminologie arhivistică. Scurt istoric al arhivelor din România. Legislaţie arhivistică şi organizarea Arhivelor Naţionale. Arhivele şi dreptul internaţional. Personalul arhivelor. Materiale arhivistice existente în depozitele Arhivelor Naţionale. Principalele operaţiuni arhivistice. Ordonarea şi inventarierea documentelor din fondurile personale şi familiale. Arhiva curentă a unei organizaţii. Informatica în Arhivele Naţionale. Fototeca DANIC. Biblioteca DANIC. Activitatea internaţionala a Arhivelor Naţionale. Conservarea şi restaurarea documentelor din arhive.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Arhive ; Manual universitar
6. BERCIU-DRAGHICESCU, Adina. Arhivistica şi documentaristica.
Bucureşti : Credis, 2001, 360 p.
Bibliogr. după capitole.

Partea I : Metoda alcătuirii unei lucrări ştiinţifice. Probleme generale - Terminologie arhivistică. Scurt istoric al arhivelor din România. Legislaţie arhivistică şi organizarea arhivelor naţionale.
Partea II : Bibliologia. Codicologia. Genealogia. Sigilografia. Heraldica.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Documentare ; Terminologie ; Legislaţie ; Bibliologie
7. BERCIU-DRAGHICESCU, Adina. Arhivistica şi documentaristica. Partea I : Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 248 p.
Bibliogr. după capitole.
Bibliografii de ştiinţe auxiliare, p. 180-248.

Metoda alcătuirii unei lucrări ştiinţifice. Epigrafia. Bibliologia. Codicologia. Cronologia. Genealogia. Sigilografia. Heraldica. Metrologia. Numismatica.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Bibliologie ; Documentare ; Manual universitar
8. * Bibliografia arhivisticii româneşti. Bucureşti : Direcţia Generală a Arhivelor Statului din RSR, 1969, 108 p.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Bibliografii ; România
9. * Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei : arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 268 p.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Dicţionar
10. * Îndrumător în Arhivele Statului din Iaşi. Bucureşti : Direcţia Arhivelor Statului, 1950, 196 p.
Cuvinte cheie : Arhive
11. * SACERDOŢEANU, Aurelian. Arhivistica : pentru uzul studenţilor. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 331 p.
Cuvinte cheie : Arhivistică ; Manual universitar
Bibliologie

12. * 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar "Ovidiu" din Constanţa. [Sesiune de comunicări ştiinţifice. Constanţa 1999 : Referate şi comunicări de bibliologie]. Constanţa : 1999, 196 p.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Manifestări ştiinţifice naţionale
13. 100 de ani de lectură publică. Sesiune de comunicări ştiinţifice. Bacău, 24-25 iunie, 1993. Bacău : 1995, 505 p.

Istorie culturală. Informare-Bibliofilie. Biblioteconomie-Sociologia lecturii.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteci publice ; Biblioteci şcolare ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Bibliofilie ; Carte veche ; Sociologia lecturii ; Personalităţi ; Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", Bacău ; Manifestări ştiinţifice naţionale
14. BAICULESCU, George, coord. şt. Comunicări şi referate de bibliologie. Texte rezumate prezentate la Sesiunea ştiinţifică a Asociaţiei Bibliotecarilor. Bucureşti, 10-12 mai 1966. Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din RSR, 1970, 416 p.

Bibioteconomie şi reţele de biblioteci. Cercetare-Bibliografie-Documentare. Istoria cărţii, bibliotecilor şi tiparului în România. Formare profesională.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Biblioteconomie ; Reţele de biblioteci ; Biblioteci universitare ; Biblioteci specializate ; Biblioteci şcolare ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Istoria documentării ; Istoria bibliografiei ; Cercetare bibliologică ; Lectură ; Formare profesională ; Manifestări ştiinţifice naţionale ; România
15. Bibliofilie la Pontul Euxin. Constanţa : Societatea Română de Bibliofilie ; Biblioteca Municipală, 1973, 72 p. (Bibliofilia română contemporană).

Colecţii - Colecţionari. Pontica : Vechi ediţii ovidiene în Biblioteca Academiei. Publicaţii dobrogene.
Cuvinte cheie : Bibliofilie ; Istoria cărţii ; Biblioteca Judeţeană, Constanţa
16. BONDOC, Gheorghe, red. resp. Probleme de bibliologie. Bucureşti : Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Consiliul aşezămintelor culturale, 1967, 278 p. (Biblioteca activistului cultural).

Realizări şi perspective în activitatea bibliotecilor din România. Orientări umaniste în cultura romînească din secolul al XVII-lea. Tipar românesc în Georgia. Formarea concepţiei biblioteconomice româneşti şi pregătirea profesională a bibliotecarilor-Contribuţii. Contribuţii la istoria bibliografiei româneşti. . . Cercetări româneşti despre incunabule. . . Primele biblioteci săteşti din România. Date noi privitoare la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din Transilvania. Note privind începuturile unei vechi biblioteci româneşti. . . (ASTRA-Sibiu). . . Unele probleme ale aprovizionării cu publicaţii a bibliotecilor publice. Problema coordonării achiziţiilor de publicaţii străine. Clasificarea zecimală a bibliografiilor în Biblioteca Centrală Universitară Cluj. Biblioteci din străinătate.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Învăţământ biblioteconomic ; Incunabule ; Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Istoria bibliografiei ; Istoria bibliotecilor ; Lectură ; Biblioteci publice ; Dezvoltarea colecţiilor ; Achiziţii ; CZU ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
17. Books, libraries, information : selected papers. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1982, 196 p.
Texte în lb. engl. şi fr.
Bibliogr. după capitole.

Topics of general interest. Library techniques. Questions bearing on documentary information. Miscellanea.
Cuvinte cheie : Documentare ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; Informare documentară ; Clasificare ; Indexare ; Microformate ; România
18. Cartea şi biblioteca : Culegere de materiale. Sesiune aniversară de comunicări şi referate dedicată împlinirii a 70 de ani de existenţă a Bibliotecii Judeţene "Nicolae Iorga" Ploieşti - 3 decembrie, 1991. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", 1998, 129 p.

Biblioteca "N. Iorga" 1921-1991. Personalităţi ale vieţii publice româneşti - fondatori ai bibliotecii "N. Iorga" Ploieşti. N. Iorga. Pagini din istoria cărţii şi a bibliotecii, bibliofilie. Biblioteca - laborator de muncă intelectuală.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Personalităţi ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor; Bibliofilie ; Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", Ploieşti ; ABIR ; Manifestări ştiinţifice naţionale
19. * Comunicări şi referate de bibliologie. Sesiunea "Cartea şi biblioteca - tradiţie, actualitate, perspective". Constanţa, 1984. Constanţa : Biblioteca Judeţeană, Constanţa, 1984, 479 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Constanţa ; Manifestări ştiinţifice naţionale
20. Comunicări şi referate de bibliologie. Constanţa : ABBPR, 1992, 222 p.

I. Bibliologie. Biblioteconomie. Bibliografie. II. Repere culturale dobrogene.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliologie ; Bibliografii ; Biblioteconomie ; Biblioteca Judeţeană, Constanţa ; Manifestări ştiinţifice naţionale
21. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Ex Libris : bibliologie şi bibliofilie. Bucureşti : Litera, 1973, 400 p.

I. Metamorfoze istorice (Activitatea bibliotecilor şi implicarea social-politică. . . Accesul liber la raft în bibliotecile publice. . . Pentru un Muzeu Naţional al Cărţii. Contribuţii la istoricul Bibliotecii naţionale de la Colegiul "Sf. Sava". Bibliotecile publice orăşeneşti din Ţara Românească în perioada 1840-1864. Petrache Poenaru şi problemele organizării bibliotecilor publice în Ţara Românească. . . Primele biblioteci săteşti din România. . . O lucrare de biblioteconomie de la sfîrşitul secolului al XIX-lea). II. Icoana sufletului (Orizonturile culturii noastre vechi în lumina datelor despre biblitoecile cărturarilor români. . . Stolnicul Constantin Cantacuzino. . . Introducere la ex-librisul românesc. . . Biblioteca unei vechi ctitorii voievodale, mănăstirea Hurezu. . . ) III. Meridianele timpului (. . . Documente referitoare la români în arhiva Universităţii din Padova. Prima ediţie critică tipărită în Principate şi ecoul său european. . . ). IV. Cultura populară (Casa Şcoalelor primul institut naţional pentru educaţia adulţilor. . . ) V. Ex Libris (Incunabulele Bibliotecii Muzeului Bruckenthal. O revistă bibliografică italiană din secolul al XVII-lea în biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino. . . Biblioteci studenţeşti la Padova în secolele XVI şi XVII. . . Cartea de aur a Bibliotecii Naţionale româneşti. . . ).
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Bibliofilie ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Carte veche ; Biblioteci particulare ; Biblioteci documentare ; Personalităţi ; România
22. FLOREA, Doina. Bibliologie generală : sinteze. Iaşi : Junimea, 2004, 287 p.
Bibliogr. p. 279-284.

Domeniul şi importanţa bibliologiei. Disciplinele bibliologiei - Relaţii interdisciplinare. Preocupări bibliologice. Dezvoltarea bibliologiei - Contribuţii româneşti. Un mare umanist - Alexandru Odobescu. Bibliologia în preocupările savanţilor B. P. Hasdeu, Emil Racoviţă, Spiru Haret. Un ilustru bibliofil - Nicolae Iorga. Un bibliograf - Gheorghe Adamescu şi un cercetător al scrisului - Henri Stahl. Bibliologia sub aripa Academiei. Instruirea bibliologică instituţionalizată - Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie şi etapa universitară. Două portrete singulare : Ilarie Chendi şi Perpessicius. Bibliologia - o ştiinţă deschisă. Cartea, lectura şi biblioteca. Terminologie bibliologică - Glosar. Adagii despre carte şi literatură.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Istoria documentării ; Istoria biblioteconomiei ; Istoria bibliografiei; Învăţământ biblioteconomic ; Personalităţi ; România
23. GĂLĂTESCU, Cornelia. Contribuţii bibliologice şi cercetări de arhivă. Cluj-Napoca : Editura "Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", 1995, 236 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 3(22)).

Şcoala bibliologică clujeană . . . Universitari clujeni în ipostaze bibliologice. Între tradiţie şi modernitate (BCU "L. Blaga" la 75 de ani). Muzeul Limbii Române şi începuturile cercetării ştiinţifice la Universitatea din Cluj. Bibliografia în revista "Dacoromania". . . Ioachim Crăciun - un avangardist al bibliologiei româneşti. Ioachim Crăciun şi Universitatea Daciei Superioare . . . Aspecte bibliologice ale activităţii lui Lucian Blaga. Un manuscris inedit al lui Lucian Blaga. Ion Breazu, preocupări bibliografice. Sextil Puşcariu, mentor al şcolii bibliologice clujene. Bibliografia şi sursele de informare în "Istoria literaturii române de la origini până în prezent" de George Călinescu. Aspecte bibliografice în publicistica lui Eminescu. Momente semnificative în activitatea editorială din perioada interbelică. Instrumente bibliografice în sprijinul cercetării literare la BCU, Cluj-Napoca. Lucrări elaborate de BCU, Cluj-Napoca . . . Biblioteca Naţională din Paris . . . Biblioteca Universităţii din Graz. Manuscrise ale lui Duiliu Zamfirescu la Arhivele Statului din Cluj-Napoca. Corespondenţa lui George Bogdan-Duică la BCU Cluj-Napoca. Mărturii inedite despre "ASTRA" în corespondenţa lui Ioan Bianu . . . Documente privind Unirea de la 1 Dec. 1918 . . . Documente inedite privind participarea femeilor la Marea Adunare de la 1 Dec. 1918.
Cuvinte cheie : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Bibliologie ; Istoria bibliografiei ; Istoria biblioteconomiei ; Şcoala bibliologică clujeană ; Personalităţi ; Biblioteci naţionale ; Biblioteca Natională a Franţei, Paris ; Biblioteca Universităţii, Graz
24. GEORGESCU-TISTU, N. Cartea şi bibliotecile : studii de biblioteconomie. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1972, 358 p.
Bibliogr. , rez. lb. fr. , engl. , germ. , rusa p. 287-356.

Gînduri despre carte.
Bibliologie generală : Domeniul şi însemnătatea bibliologiei. Motivul cărţii în literatura română. Paralele scris-carte. Minunea tiparului. Ajutorul bibliologiei în munca intelectuală. Lectura metodică. Psihologia bibliologică. Bibliotecile în cadrul documentării. Cataloagele de bibliotecă, o problemă tehnică şi culturală. Organizarea bibliografiei filologice. Depozitul legal, baza bibliografiei naţionale. Către o bibliografie metodică a literaturii române. Bibliografia în cadrul cooperaţiei internaţionale. Pregătirea bibliotecaului şi a bibliografului.
Evocări : Începuturile bibliotecilor din România. Vechi biblioteci româneşti. O bibliotecă militară la Iaşi în 1846. Doi mari bibliofili: Alexandru Odobescu - M. Ştefănescu Melchisedec. Primele biobibliografii ale membrilor Academiei Române . . . Amintiri despre Ioan Bianu. Al. Sadi-Ionescu. Ilarie Chendi, bibliotecar al Academiei Române. Bibliograful Gheorghe Adamescu. Din frămîntările de început ale bibliologiei române. Preocupări bibliologice la Institutul Social Român. Perpessicius şi bibliologia.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Metodologia lecturii ; Depozit legal ; Bibliografii naţionale ; Istoria bibliotecilor ; Istoria documentării ; Personalităţi
25. * GEORGESCU-TISTU, N. Truda unui sfert de veac : 1919-1944. Bucureşti : Librăria Universitară I. Cărăbuş, 1945, 39 p.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Personalităţi
26. GEORGESCU-TISTU, N. , red. resp. Vocabular de bibliologie. Bucureşti : Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei RSR ; Biblioteca Academiei RSR, 1966, 179 p.
Bibliogr. p. IX-XVII.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Terminologie ; Dicţionar
27. Ghidul lucrărilor de referinţe în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti. Seria: Bibliologie şi ştiinţa informării. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1998, 118 p.

Manuscrise-Incunabule-Carte veche-Carte rară. Istoria scrisului, a tiparului şi a cărţii. Producerea şi difuzarea cărţii. Ştiinţa informării (Generalităţi. Biblioteconomie. Catalogare. Clasificare-Indexare. Conservarea şi restaurarea colecţiilor. Statistică de bibliotecă-Infometrie. Management-Marketing. Biblioteci-Asociaţii şi organizaţii profesionale. Legislaţie de bibliotecă. Bibliografie-Informare şi documentare. Activitatea de referinţe. Automatizare-Informatizare-Tehnologia informaţiei). Arhivistică .
Cuvinte cheie : Literatura de specialitate ; Bibliografii ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Ghid
28. IONIŢĂ, Alexandrina. Studii de bibliologie. Iaşi : Demiurg, 2003, 174 p.

Activitatea biblioteconomică a prof. Petre Andrei. Addenda la reconstituirea unei biblioteci teologice moldovene: Biblioteca Seminarului "Veniamin Constache". . . Carte românească publicată în limbi străine . . . Carte veche şi rară din colecţia Bibliotecii de Istorie. . . Cercetarea bibiologică în Biblioteca Centrală Universitară "M. Eminescu" . . . Cartea franceză din biblioteca lui Teodor Stamati. Depozitul legal în biblioteconomia românească între ideal şi realitate.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Istoria bibliotecilor ; Carte veche ; Depozit legal ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi

29. POPA, Georgeta-Iulia. Şcoala şi biblioteca. Reşiţa : Timpul, 2002, 152 p.
Bibliogr. p. 149-150.

Cartea şi biblioteca. Laudă cărţii. Despre biblioteci. Cuvintele bibliotecii. Biblioteca şi devenirea umană. Biblioteca şcolară - laborator al învăţării. Cartea şi lectura. Arta şi ştiinţa de a citi. Cărţile fundamentale. Biblioteca personală. Universul cărţii. Bibliofili şi bibliomani. Scriere şi comunicare. Lectură şi creaţie. Scriitori români despre carte şi bibliotecă. Biblioteca virtuală. . .
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Bibliotecă--societate ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare; Biblioteci şcolare ; Lectură ; Bibliofilie
30. POPTĂMAŞ, Dimitrie. Philobiblon mureşan : o viaţă printre oameni şi cărţi. Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană, Mureş, 2003, 346 p. (Caiete mureşene; 14).

Biblioteca. Carte veche românească. Impresii din Basarabia şi Bucovina. Rememorări. Note de lectură. Oameni şi locuri. Presa mureşeană. Ocazionale.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteci documentare ; Carte veche ; Incunabule ; Istoria presei ; Istoria scrisului ; Biblioteca Judeţeană, Mureş ; Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu-Mureş ; Biblioteca "Transilvania", Chişinău ; Biblioteca "Târgu-Mureş", Chişinau ; Basarabia ; Personalităţi ; Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin
31. Prima Sesiune ştiinţifică de bibliologie şi documentare : comunicări şi discuţii. Bucureşti, 15-16 decembrie, 1955. Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1957, 367 p.

Bibliografie şi documentare. Biblioteconomie şi istoria cărţii. Istoria cărţii. Istoria bibliotecilor.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Biblioteci ; Biblioteconomie ; Documentare ; Istoria bibliografiei ; Istoria documentării ; Istoria bibliotecilor ; Istoria biblioteconomiei ; Istoria cărţii ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
32. Probleme de bibliologie. Bucureşti : Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Direcţia bibliotecilor, 1970, 255 p.

Cartea şi biblioteca. Istoria cărţii . . . Cartea românească medievală în slujba unităţii naţionale. Cartea românească în perioada coresiană. Bibioteca unei vechi ctitorii voivodale, Mănăstirea Hurezu. Consideraţii despre începuturile bibliologiei la Universitatea din Cluj. Preocupări bibliologice la Institutul Social Român. Persnalităţile şi bibliotecile. Lucian Blaga, bibliotecar şi documentarist. Mihail Kogălniceanu - orizont bibliologic şi documentalist. Ilarie Chendi, bibliotecar. Învăţămîntul şi informarea ştiinţifică. Bibliografia locală. Contribuţii la Bibliografia românească veche. Biblioteci de peste hotare : . . . R. D. Germană, . . . R. F. a Germaniei. Perspective în viaţa bibliotecilor publice franceze. Şcoala naţională superioară de bibliotecari din Paris.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Carte veche ; Istoria bibliotecilor ; Învăţământ biblioteconomic ; Personalităţi ; Bibliografii naţionale; Bibliografii locale ; Germania ; Franţa ; Biblioteci publice
33. SÂNCRĂIAN, Viorica, ed. ; KIRÁLY, István, ed. Hermeneutica Bibliothecaria : Antologie Philobiblon (II). Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004 , 522 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 28(47)).
Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca Bibliologica, p. 517-521.
Revista Philobiblon - Volumele apărute, p. 522.

I. CONTUR : Re-Introducere, sau : Dincolo de "teoria şi practica" informării şi documentării . . Atelier Philobiblon.
II. FOCUS : Analiza tematică şi de gen a literaturii bibliologice româneşti: Cărţi - perioada 1945-2003. Reviste electronice: dezvoltări în diverse ramuri ale ştiinţei. "Afinităţile elective", sau - alchimismele biblioteconomice . . . Starea bibliotecilor publice din România - o radiografie a anului 2001 şi 2002. UNIMARC - şansă pentru o bază de date naţională. Strategii de dezvoltare a serviciilor de acces la informaţia electronică în Sala Multimedia. Centrul de Informare Comunitară (CIC) . . . Biblioteci filiale - biblioteci specializate. Centrul Public de Informare NATO . . . Stadiul actual al statisticii de bibliotecă . . . în bibliotecile centrale universitare. Rolul activ al bibliotecii în relaţia profesori-studenţi. Gestionarea şi conservarea colecţiilor în BCU "L. Blaga" Cluj. Aplicarea gândirii de marketing în bibliotecile universitare. Metaforă şi marketing . . . Marketing în BCU Cluj . . . Proiect pentru implementarea viziunii şi a practicilor de marketing în bibliotecă. Despre un Curs de comunicare pentru bibliotecari . . .
III. ORIZONTURI : Henri Jaquier - bibliofil şi encicloped. Virgil Vătăşianu şi Biblioteca Universităţii din Cluj. Mircea Iorgulescu către Adrian Marino - Corespondenţă. Meditaţie, teologie şi crearea limbajului . . . Variaţiile discursului funerar . . . Istoria lecturii şi politici editoriale în Transilvania sec. al XVI-lea.
IV. REFLEXII : Despre două Ghiduri de utilizare a modulului de catalogare în ALEPH - un caz de plagiat. Recenzii . . . Surse de informare în biblioteconomie, la BCU Cluj . . . Dimensiunea fascinantă a cărţii şi aria tipografică; Clujul memorabil . . . Expoziţii . . . Vasile Turdean. "A fi bibliotecar"- Nastasia Fodorean . . . O instituţie bibliografică - Zoe Buz. Acribia, un nou început.
Cuvinte cheie : Bibliometrie ; Literatura de specialitate ; Reviste electronice ; Biblioteci publice; Statistică de bibliotecă ; UNIMARC ; Multimedia ; Centre de informare comunitară ; Centre de informare şi documentare ; Biblioteci specializate ; Bibliotecă--învăţământ ; Conservare ; Marketing de bibliotecă ; Carte veche ; Personalităţi ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
34. SÎRGHIE, Anca, coord. Lumina slovei scrise : 2003. Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice : Biblioteconomie - Arhivistică. Sibiu : Techno Media, 2004, Vol. I, 165 p.

Biblioteconomia - o Cenuşăreasă a învăţământului universitar românesc ? Istoria cărţii şi a bibliotecilor. Bibliologie - Bibliofilie. Biblioteconomie - cartea şi slujitorii ei. Arhivistica. Literatura română şi universală.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Bibliologie ; Bibliofilie ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Bibliografii naţionale ; Lectură ; Marketing de bibliotecă ; Personalităţi ; Conservare ; Arhive ; Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", Timişoara ; Societatea informaţională ; Beneficiari ; România ; Suedia ; Franţa ; Manifestări ştiinţifice naţionale
35. STOICA, Ion. Informaţie şi cultură : sinteze, reflecţii, atitudini. Bucureşti : Editura Tehnică, 1997, 228 p. (Bibliotheca Bibliologica).

Universul informaţional. Transferul de informaţii. Societate şi informaţie. Informatie şi democraţie. Informaţie şi formaţie. Informaţie şi comportament. Informaţie şi prospectivă. Informaţie şi cultură. Procese unitare. Informaţie şi cooperare. Răspunderea modernităţii. . . Preocupări bibliologice în activitatea lui Tudor Vianu. Biblioteca lui Titu Maiorescu. Cărţile lui Eminescu . . . Lucian Blaga, cititorul. Mihai Eminescu şi pasiunea cărţii. Titu Maiorescu şi tehnica muncii intelectuale. . . Biblioteca personală. În sfera integrării. Bibliotecile şi patrimoniul cultural. Din istoria bibliotecilor de învăţământ superior din România. Mircea Tomescu şi maturitatea bibliologiei româneşti. Mircea Tomescu - profesorul. Biblioteca Centrală Universitară - Rediviva. . .
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Bibliotecă--societate ; Biblioteci universitare ; Biblioteci particulare ; Istoria bibliotecilor ; Patrimoniu ; Personalităţi ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
36. TOMESCU, Mircea, coord. Probleme de bibliologie. Bucureşti : Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Consiliul aşezămintelor culturale, 1963, 140 p. (Biblioteca activistului cultural).

Cartea şi biblioteca în RPR. Lenin despre biblioteci. Principiile de bază ale pregătirii profesionale a bibliotecarilor în institutele de învăţămînt superior din URSS. Ilustrarea şi ornamentarea cărţii romîneşti în secolul al XX-lea. Contribuţii la studierea bibliografiei naţionale curente din primii ani de după eliberare (1944-1947). Prelucrarea "publicaţiilor de grup" la Biblioteca Centrală de Stat a RPR. Unele probleme privind catalogarea : Transcrierea sistemului fonetic coreean în limba romînă. Standardizarea în sprijinul muncii de documentare.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Învăţământ biblioteconomic ; Istoria cărţii ; Bibliografii naţionale ; Catalogare ; Documentare ; România ; URSS
Biblioteca Academiei

37. BAICULESCU, George, red. resp. Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. 1867-1967 : cartea centenarului. Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1968, 328 p.

Contribuţii la istoria Bibliotecii Academiei (Istoricul Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, 1867-1967. Secţia imprimatelor. Cabinetul de manuscrise, documente, cărţi rare. Cabinetul de stampe. Cabinetul de hărţi şi atlase. Cabinetul de muzică. Cabinetul numismatic. Activitatea bibliografică a Bibliotecii Academiei. Relaţiile externe ale Bibliotecii Academiei). Figuri de bibliotecari şi bibliografi ai Bibliotecii Academiei (Ioan Bianu. Barbu Lăzărescu. Tudor Vianu. Nerva Hodoş. Al. -Sadi Ionescu. Octavian Lugoşianu. Constantin Moisil. N. Zaharia. Ştefan Pop. Al. T. Dumitrescu. Iuliu Tuducescu. Ilarie Chendi. Ştefan Orăşanu. Victor Lazăr. Remus Caracas. Gh. Nicolăiasa. Ioan C. Băcilă).
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Colecţii speciale ; Manuscrise ; Carte veche ; Istoria bibliografiei ; Informare documentară ; Bibliografii ; Biblioteca Academiei Române ; Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei ; Personalităţi
38. La Bibliotheque de l'Academie de la Republique Populaire Roumaine.
Bucureşti : [s. n. ], 1955, 64 p.

La Bibliotheque de l'Academie de la Republique Populaire Roumaine dans le passe et aujourd'hui. Organisation actuelle de la bibliotheque. Salles de travail. Departrment des imprimes. Departement des manuscrits. Le fonds des vieux livres roumains. Cabinet des estampes. Collection des partitions musicales. Cabinet numismatique. Departement de la bibliographie. Activite scientifique et publications. Departement de l'information scientifique. Service des echanges et prets internationaux. Ateliers.
Cuvinte cheie : Biblioteca Academiei Române ; Istoria bibliotecilor ; Colecţii speciale ; Manuscrise ; Carte veche ; Istoria bibliografiei ; Informare documentară ; Bibliografii ; Personalităţi
39. La Bibliotheque de l'Academie de la Republique Socialiste Roumaine.
Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1968, 144 p.
Ilustraţii p. 55-144.

L'organisation actuelle de la Bibliotheque de l'Academie. Les collections d'imprimes. Le Cabinet de manuscrits, documents, livres rares. Le Cabinet des estampes. Le Cabinet des cartes et atlas. Le Cabinet de musique. Le cabinet numismatique. Activite et publications scientifiques. Illustrations.
Cuvinte cheie : Biblioteca Academiei Române ; Istoria bibliotecilor ; Colecţii speciale ; Manuscrise ; Carte veche ; Istoria bibliografiei ; Informare documentară ; Bibliografii ; Personalităţi
40. CURTICEAN, Doina. Ghidul cititorului. Cluj-Napoca : Biblioteca Academiei RSR. Filiala Cluj-Napoca, 1977, 43 p.

Scurt istoric. Activitatea ştiinţifică. Fondurile de publicaţii. Structura organizatorică. Sistemul cataloagelor. Sălile de lectură. Accesul cititorilor în bibliotecă. Filialele Bibliotecii Academiei RSR din Cluj-Napoca. Lucrări apărute. Lucrări în curs de apariţie. Lucrări în curs de elaborare.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca ; Ghid
Biblioteci

41. Biblioteca Academică 1928-2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări). Chişinău : Civitas, 2003, 200 p.

Imnul Bibliotecii academice. Intre ieri şi azi. Prin dragoste vom trece mai departe. Personalităţile noastre. Parfumul amintirilor. Profesiune de credinţă - biblioteca .
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Personalităţi ; Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău ; Basarabia
42. Les bibliotheques dans la Republique Populaire Roumaine. Bucureşti : Meridiane, 1961, 76 p.

Les bibliotheques de Roumanie, autrefois et jusqu'a la fin de la seconde guerre mondiale. Le développement des bibliotheques apres le 23 aout 1944. L'organisation actuelle des bibliotheques dans R. P. R. Les bibliotheques du réseau du ministere de l'Enseignementet de la Culture. Bibliotheques syndicales et bibliotheques des coopératives de production. Les bibliotheques nationales. Les bibliotheques scientifiques et documentaires. L'activité et les méthodes de travail des bibliotheques de la R. P. R.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Reţele de biblioteci ; Biblioteci publice ; Biblioteci universitare ; Biblioteci sindicale ; Biblioteci naţionale ; Centre de informare şi documentare ; România
43. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; PETRESCU, Victor. Biblioteca azi - informare şi comunicare. Târgovişte : Editura Bibliotheca, 2004, 192 p.
Dicţionar de termeni specifici, p. 127-166.
Anexe p. 167-180.
Bibliogr. & webgrafie, p. 181-189.

Biblioteca - spaţiu public al informării şi comunicării. Ce înşelegem prin comunicare ? Informaţie şi comunicare. Instrumente de informare. Tipuri şi tehnici de lectură. Utilizatorii şi nevoile lor specifice. Intâmpinarea şi orientarea utilizatorilor. Animaţia - un ansamblu de activităţi comunicaţionale. Publicitatea - comunicarea în exterior. Competenţele specialistului în informare-comunicare. Prezenţa bibliotecarului în societate.
Cuvinte cheie : Comunicare ; Comunicare ; Surse de informare ; Lectură ; Beneficiari ; Profesia de specialist în informare şi documentare ; Profesia de bibliotecar
44. CORBU, George, red. ; MĂTUŞOIU, Constantin, red. Pagini despre bibliotecă : antologie literară. Bucureşti : Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu", 2002, 417 p.
Bibliogr. p. 408-416.

Versuri. Proză. Teatru. Aforisme. Eseu. Istorie şi memorialistică. Legislaţie. Publicistică. Umor. Varia.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Lectură ; Personalităţi
45. CRAIA, Sultana. Biblioteca, informarea şi comunicarea. Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2001, 64 p. (Caietele bibliotecarului ; 12).

Ce este informarea ? Ştiinţa informaţiei. Ce este comunicarea ? Funcţiile comunicării. Spaţiile comunicării. Formele de comunicare scrisă şi documentele de bibliotecă. Comunicarea în bibliotecă. Competenţele bibliotecarului în domeniul informării. Competenţele bibliotecarului în domeniul comunicării. Gestionarea cunoaşterii pentru comunitate. Contribuţii la formarea spiritului comunitar. Acţiunea prin programe.
Cuvinte cheie : Profesia de bibliotecar ; Comunicare ; Informare comunitară ; Centre de informare comunitară
46. Dezvoltarea bibliotecilor în RPR. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1958, 172 p.
Bibliografia bibliologiei româneşti 1948-1957, p. 129-168.

Reţeaua de biblioteci în RPR. În sprijinul muncii de documentare tehnico-ştiinţifică. Îndrumarea metodică, factor important în activitatea cu cartea. Răspîndirea cărţii tehnice şi de producţie. În slujba dezvoltării agriculturii. Cei mai apropiaţi colaboratori ai bibliotecii. Munca cu cartea în rîndul copiilor .
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Reţele de biblioteci ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; România
47. * DUNĂREANU, Elena. Biblioteca "Astrei" până la Marea Unire. [Lucrare elaborată cu prilejul aniversării a 140 de ani de activitate neîntreruptă a Bibliotecii "Astra"]. Sibiu : Biblioteca "Astra", 2001, 86 p. (Biblioteca "Astra" : Serie nouă ; 29).
Cuvinte cheie : Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu
48. Ghidul bibliotecilor din judeţul Dâmboviţa. Târgovişte : Biblioteca "I. H. Rădulescu", 1993, 96 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Tipuri de biblioteci ; Ghid ; România
49. Ghidul bibliotecilor din România . Elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România şi Biblioteca Naţională a României [pe copertă: România - Ghidul bibliotecilor]. Bucureşti : ABBPR, 1995, 263 p.
Index alfabetic de biblioteci, p. 245-256.
Index alfabetic de localităţi, p. 257-263.

Biblioteci publice. Biblioteci de învăţământ. Biblioteci ale Academiei Române. Biblioteci specializate. Biblioteci străine.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteci publice ; Biblioteci universitare ; Biblioteci şcolare ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteci specializate ; Ghid ; România
50. * KRUPSKAJA, N. K., coord. Lenin despre biblioteci. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1955, 95 p. (In ajutorul bibliotecarului).
Cuvinte cheie : Biblioteci ; URSS
51. The libraries in the Rumanian People's Republic. Bucureşti : Meridiane, 1961, 68 p.

Libraries in Rumania in the past and up to the end of the Second World War. Development of libraries after August 23, 1944. How libraries are organized in the RPR. Libraries controlled by the Ministry of Education and Culture. Libraries of trade unions and producers' co-operatives. National Libraries. Scientific and reference libraries. Activity and working methods of libraries in the RPR.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Reţele de biblioteci ; Biblioteci publice ; Biblioteci universitare ; Biblioteci sindicale ; Biblioteci naţionale ; Centre de informare şi documentare ; România
52. MOLDOVEANU, Valeriu. Bibliotecile şi documentarea în România.
Bucureşti : 1980, 186 p.

Introducere. Prezentare generală. Premise istorice. Bibliotecile în România şi activitatea de informare/documentare în România.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Documentare ; Informare documentară ; România
53. MOLDOVEANU, Valeriu ; POPESCU, Gheorghe ; TOMESCU, Mircea. Ghidul bibliotecilor din România . Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1970,
479 p.
Indice alfabetic & Indice pe materii p. 341-476.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Tipuri de biblioteci ; Ghid ; România
54. MOLDOVEANU, Valeriu, red. ; TOMESCU, Mircea, red. ; LUDU, Theodor, red. Ghidul bibliotecilor din RPR. BCS a RSR. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1958, 252 p.
Indice alfabetic, indice pe materii p. 205-251.

Bibliotecile în RPR (Studiu introductiv). Bibliotecile din PRP .
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Ghid ; România


55. MOSCOVICI, Liviu ; BUSUIOC, Nicolae. Ghidul bibliotecilor ieşene. Iaşi : Biblioteca "Gh. Asachi", 1990, 192 p.
Bibliogr. p. 36-37 şi 173-174.
Indice cronologic (Dezvoltarea principalelor biblioteci ieşene) & Indice alfabetic, p. 154-172.

Biblioteca - o constantă a vieţii culturale ieşene. La bibliotheque - une constante de la vie culturelle du departement de Iaşi. Note referitoare la alcătuirea Ghidului bibliotecilor ieşene. Remarques sur la structure du "Guide des bibliotheques du departement de Iaşi". Remarks on the Structure of the "Guide of the libraries in the Department of Iaşi". Biblioteci enciclopedice. Biblioteci de filozofie, religie şi ştiinţe sociale. Biblioteci de ştiinţe naturale-Matematică. Biblioteci de ştiinţe medicale. Biblioteci de ştiinţe aplicate-Inginerie, Industrie. Biblioteci de ştiinţe agricole. Biblioteci de artă. Biblioteci de literatură, filologie, lingvistică. Biblioteci de ştiinţe istorice.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Tipuri de biblioteci ; Ghid
56. * NEGRU, Nina. Bibliotecile Basarabiei şi ale Transnistriei şi conştiinţa de comunitate. Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2002, 192 p. (Clio şi Biblon).
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Basarabia
Biblioteci de învăţământ

57. Biblioteca Centrală a Institutului Politehnic. Îndreptar pentru folosirea mijloacelor de documentare. Cluj : Institutul Politehnic, 1961, 38 p.

Scurt istoric. Sarcini actuale. Structura organizatorică. Fondurile de publicaţii. Cataloage şi fişiere. Săli de lectură. Activitatea bibliografică şi de documentare. Activitatea ştiinţifică a bibliotecii. Cum se foloseşte biblioteca - ce servicii aduce ea cititorilor. Laboratoare şi ateliere.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Biblioteci universitare ; Biblioteca Institutului Politehnic, Cluj-Napoca
58. Biblioteca Centrală Universitară Cluj. Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară, 1965, 56 p. il. + 13 p.
Text în lb. rom. , fr. , engl.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Album
59. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : 75 de ani de activitate. Volum jubiliar. Sesiunea de referate şi comunicări, 4-5 dec. 1970. Bucureşti : Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1971, 392 p.

Probleme de istorie a bibliologiei şi a documentării. Probleme de modernizare a activităţii bibliotecilor şi a centrelor de documentare.
Ecouri ale jubileului Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti în presă.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti; Istoria biblioteconomiei ; Istoria documentării ; Istoria bibliografiei ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Indexare ; Manifestări ştiinţifice naţionale
60. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : Scurt istoric. 1895-1970 [75 de ani de activitate]. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1970, 191 p.
Bibliogr. după capitole.
Anexe & iconografie p. 155-187.

Un destin (1895-1948). Împliniri (1948-1970). Mărturii. Confluenţe.
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti; Istoria biblioteconomiei ; Istoria documentării ; Istoria bibliografiei ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Indexare ; Personalităţi

61. Biblioteca şi perenitatea culturii româneşti. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1990, 542 p.
Bibliogr. după capitole.
Texte şi în lb. engl. , fr. , ita.

Jubileul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu". Eminescologie. Istoria culturii. Biblioteconomie.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Carte veche ; Biblioteconomie ; Profesia de bibliotecar ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi
62. Biblioteca şi şcoala. Simpozion, 28-29 martie 1976. Oradea : Biblioteca Judeţeană, Bihor, 1976, 228 p.

Biblioteca şi şcoala în contextul formării multilaterale a tinerei generaţii. Istoria cărţii şi a bibliotecii.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Biblioteci universitare ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Lectură ; Manifestări ştiinţifice naţionale
63. Biblioteca universitară în sprijinul procesului de învăţămînt. Lucrările sesiunii de comunicări şi referate. Ploieşti, 8-9 dec. 1978. Ploieşti : Biblioteca Centrală a Institutului de Petrol şi Gaze, 1980, 137 p.
Bibliogr. după capitole.

Relaţiile bibliotecii de învăţămînt tehnic superior cu beneficiarii ei: studenţi şi cadre didactice. Probleme de biblioteconomie. Biblioteca şi cultura românească.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Bibliotecă--învăţământ ; Biblioteconomie ; Beneficiari ; Manifestări ştiinţifice naţionale
64. Biblioteca universitară între tradiţie şi devenire. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1988, 386 p.
Bibliogr. după capitole.

Istoria culturii. Valorificarea fondurilor de publicaţii ale bibliotecii de învăţămînt superior. Contribuţii la istoria cărţii, a tiparului şi a bibliotecilor. Informarea documentară în bibliotecile de învăţămînt superior - Coordonate specifice. Organizarea studiului şi sociologia lecturii. Modernizare, automatizare.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Biblioteci universitare ; Informare documentară ; Sociologia lecturii ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Automatizare--informatizare
65. Biblioteca universitară - laborator de muncă intelectuală. Lucrările celui de-al II-lea simpozion din 25-26 noiembrie 1977. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1979, 484 p.
Bibliogr. după capitole.

Secţia I : Bibliotecă. Învăţămînt. Cercetare. Producţie. Organizarea studiului.
Secţia II : Biblioteconomie universitară. Coordonate actuale şi de perspectivă.
Secţia III : Informare documentară. Relaţii. Coordonare. Sisteme.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliologie ; Documentare ; Informare bibliografică ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Biblioteca Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi ; Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti ; Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov ; INID ; Manifestări ştiinţifice naţionale
66. Biblioteca universitară - laborator de muncă intelectuală. Lucrările simpozionului din 23-25 noiembrie 1972. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1973, 543 p.
Rez. lb. engl. , fr.

Secţia I : Probleme de biblioteconomie universitară. Coordonate istorice şi actuale.
Secţia II : Bibliotecile universitare şi sistemul informaţional. Direcţii de modernizare.
Secţia III : Organizarea studiului. Sociologia informaţiei.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Istoria bibliotecilor ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliologie ; Informare bibliografică ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Biblioteca Institutului Agronomic, Timişoara ; Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti ; Biblioteca Institutului Politehnic, Cluj-Napoca ; Legislaţie ; INID ; UNESCO ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
67. Bibliotecile de învăţămînt superior în anii construirii socialismului. Lucrările Simpozionului de biblioteconomie. Iaşi, 27-29 oct. 1977. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1978, 537 p.

I. Perfecţionarea şi modernizarea activităţii bibliotecilor. Consideraţii privind organizarea şi eficienţa studiului.
II. Informarea şi documentarea bibliografică în bibliotecile de învăţămînt superior în sprijinul activităţii de învăţămînt - cercetare - producţie.
III. Valorificarea fondurilor de publicaţii ale bibliotecilor de învăţămînt superior. Contribuţii la istoria cărţii, tiparului şi bibliotecilor.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Documentare ; Informare bibliografică ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
68. Bibliotecile de învăţămînt superior în procesul integrării învăţămîntului cu cercetarea şi producţia. Schimb de experienţă. Iaşi, 2-4 nov. 1978. Iaşi : Biblioteca Institutului Politehnic "Gh. Asachi", 1979, 108 p.

Premize şi coordonate ale unui program de colaborare între cadrele didactice şi bibliotecă privind integrarea învăţămîntului cu cercetarea şi producţia. Sistemul de informare documentară din judeţul Iaşi. . . Activitatea de informare a Bibliotecii Institutului politehnic din Iaşi. . . Contribuţia Universităţii din Braşov în activitatea de integrare a învăţămîntului cu cercetarea şi producţia. . . Preocupările Bibliotecii Institutului de învăţămînt superior Baia Mare pe linia integrării. . . Forme şi mijloace de informare şi documentare iniţiate în sprijinul activităţii politico-ideologice din învăţămînt. . . Optimizarea sistemului de împrumut, accesul liber la raft, sondajul de opinii. Biblioteca de învăţămînt superior-biblioteci filiale.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare ; Biblioteca Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi", Iaşi ; Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Biblioteca Institutului de învăţământ superior, Baia Mare; Acces liber la raft ; Relaţii cu publicul
69. CIUBĂNCAN, Lucia. Bibliotecarul şcolar : ghid practic. Ed. a II-a rev. şi ad. Cluj-Napoca : Eurodidact, 2002, 100 p. (Magister ; 5).
Bibliogr. & anexă p. 97-98.

Argument. Bibliologia - ştiinţă a cărţii. Biblioteca şi procesul de învăţământ. Bibliotecarul şcolar. Dezvoltarea colecţiilor de documente. Evidenţa colecţiilor. Gestiunea colecţiilor. Catalogarea publicaţiilor. Clasificarea (indexarea) publicaţiilor. Cotarea publicaţiilor. Cataloage de bibliotecă. Bibliografia în activitatea de informare documentară. Organizarea colecţiilor. Comunicarea colecţiilor. Planificara şi evidenţa activităţii bibliotecii. Spaţiul şi mobilierul de bibliotecă. Relaţiile cu utilizatorii.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Biblioteconomie ; Funcţiile bibliotecilor
70. Ghid de documentare al bibliotecilor universitare din România. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1970, 112 p.
Anexe p. 73-109.

Partea generală : Reţeaua bibliotecilor de învăţământ superior . . . Scurtă prezentare a bibliotecilor universitare . . . Structura şi organizarea bibliotecilor de învăţământ superior. Colecţiile bibliotecilor din reţeaua universitară. Sistemul informaţional al bibliotecilor de învăţământ superior.
Partea specială : Biblioteci centrale universitare. Biblioteci de institute. Biblioteci de institute pedagogice de trei ani.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Reţele de biblioteci ; Ghid
71. * Ghidul Bibliotecii centrale a Academiei de Studii Economice. Bucureşti : Academia de Studii Economice, 1982 , 60 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Ghid ; Biblioteca Academiei de Studii Economice, Bucureşti ; Ghid
72. Ghidul Bibliotecii centrale a Institutului politehnic. Braşov : Institutul Politehnic, 1970, 52 p.

I. Sarcini actuale. Scurtă descriere a Bibliotecii centrale. Fondurile de publicaţii.
II. Sectoarele Bibliotecii centrale.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Institutului Politehnic, Braşov ; Ghid
73. Ghidul Bibliotecii Centrale a Universităţii "C. I. Parhon", Bucureşti. Bucureşti : Biblioteca Centrală a Universităţii "C. I. Parhon", 1961, 120 p.
Anexe p. 109-117.

Modul de organizare a Bibliotecii Centrale a Universităţii "C. I. Parhon" din Bucureşti. Bibliotecile din cadrul Universităţii. . . Regulamentul interior de funcţionare. Îndrumări pentru folosirea cataloagelor bibliotecii. Îndrumări metodice pentru întocmirea unei bibliografii .
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Regulament de organizare şi funcţionare ; Ghid ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
74. Ghidul Bibliotecii Centrale Universitare a Universităţii din Braşov. Braşov : Biblioteca Centrală Universitară, 1973, 62 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov ; Ghid
75. Ghidul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca . Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 2002, 22 p.

Scurt istoric al bibliotecii. Revista bibliotecii : Philobiblon. Compartimente şi filiale. Biblioteci internaţionale şi centre culturale. Cartea Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Ghid ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
76. Ghidul Bibliotecii Institutului Politehnic, Bucureşti. Material metodic pentru studenţii anului I. Bucureşti : Institutul Politehnic, 1977, 27 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Ghid ; Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti
77. HENTEA, Ioan. Cronică sentimentală : amintiri, evocări şi mărturii din Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca (1986-1997). Cluj-Napoca : Editura "Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", 1998, 421 p.
Indice de nume.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; România
78. HENTEA, Ioan. Repere bibliologice. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Colecţia "Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", 1996, 164 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 5(24)).
Biblioteca şi învăţământul (Indice de autori şi studii), p. 113-159.

Trecut-prezent-viitor (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga") Cluj-Napoca la a 75-a aniversare. Un deziderat : Modernizarea structurilor documentare existente. Opinii şi sugestii privind intensificarea colaborării dintre B. C. U. şi forurile locale de învăţământ în probleme de perfecţionare postuniversitară şi atragerea de noi cititori. Biblioteca, universul fascinant al cunoaşterii. Momente semnificative în activitatea editorială din perioada interbelică. Tradiţional şi modern în activitatea de pregătire şi perfecţionare a bibliotecarilor. Coriolan Suciu, personalitate complexă, figură de dascăl luminos a şcolii româneşti interbelice. Schiţă biografică .
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; România
79. LUPU, Valentina, coord. Tradiţie şi continuitate : din viaţa unor biblioteci şcolare din judeţul Vaslui. Vaslui : Cutia Pandorei, 1997, 102 p.

Municipiul Vaslui. Municipiul Bârlad. Municipiul Huşi. Oraşul Negreşti.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare
80. PODGOREANU, Anca, red. ; COSTACHE, Geta, red. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : o bibliografie a existenţei 1891-2001. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 2001, 232 p.
Rez. lb. fr. , engl. & Indice de nume, p. 223-231.

Bibliografii : Locuri, case, oameni. Flăcări şi schele. O privire de ansamblu. Inaugurări - Aniversări. Existenţă şi devenire. Aventura cărţii. Lucrări editate de Bibliotecă. Aula Bibliotecii ca un martor. . . Decrete. legi, regulamente.
Cuvinte cheie : Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteci universitare; Album
81. POPESCU, Nicoleta ; PAPUC, Liviu ; TĂTĂRUCĂ, Radu. Biblioteca Centrală Universitară "M. Eminescu"- Iaşi : monografie. Iaşi : [s. n. ], 1989, 176 p.
Note & Bibliogr. selectivă p. 158-173.

Precursori. Fondul de publicaţii. Serviciile bibliotecii. Modalităţi de informare. Bibliotecile filiale. Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor. Directorii bibliotecii. Localurile bibliotecii. O nouă etapă.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi
82. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare & instrucţiuni metodologice. Bucureşti : Biblioteca Centrală Pedagogică "I. C. Petrescu", 1994, 70 p.
Anexe I-XXVIII.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare. Instrucţiuni mtodologice. Anexe.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci şcolare
83. REPANOVICI, Angela ; LATEŞ, Magdalena. Tehnici de documentare tradiţională. Aplicaţii în mecanica fină. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2003, 112 p.
Bibliogr. p. 111-112.

Biblioteca universitară - organizare şi funcţii. Achiziţia şi fondul documentar al bibliotecii. Prelucrarea documentelor şi a informaţiilor (Descrierea bibliografică a documentelor. Clasificarea documentelor). Înmagazinarea informaţiilor (Organizarea cataloagelor de bibliotecă). Regăsirea informaţiilor .
Cuvinte cheie : Documentare ; Achiziţii ; Descriere bibliografică ; Catalogare ; Cataloage ; Clasificare ; Sisteme de clasificare ; Regăsirea informaţiilor ; Biblioteci universitare ; Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov
84. SECĂRESCU, Viorica ; SORETE, Constantin. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare. Bucureşti : Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1959, 112 p.
Anexe p. 99-110.

Bibliotecile şcolilor medii de cultură generală şi profesionale. Organizarea bibliotecilor şcolilor elementare şi ale caselor de copii.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare
85. STOICA, Ion. Alma Mater Librorum. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, 148 p.
Bibliogr. după capitole.

Aspecte ale dezvoltării universitpţii în lumea contemporană. Locul şi rolul bibliotecii în complexul universitar. Biblioteca universitară, ca sistem. Contribuţii la studiul structurilor biblioteconomice universitare. Colecţii de documente - zona generativă a sistemelor biblioteconomice universitare. Impactul informării în biblioteconomia universitară. Rolul factorului uman în sistemele biblioteconomice universitare. Imperative.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Bibliotecă--societate ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare ; Colecţii de bibliotecă ; Automatizare--informatizare ; Resurse umane
86. VINTILĂ, Cristina, red. ; ILIE, Niculina, red. Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti : Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu", 2004, 114 p.
Ghid spre folosinţa documentariştilor şi a partenerilor lor din şcoală, p. 60-64.
Legea bibliotecilor, p. 65-78.
Tabele de CZU pentru bibliotecile şcolare, p. 79-103.
Tabele de autori, p. 104-113.
Anexe.

Atribuţiile bibliotecarului şcolar. Activitatea bibliotecii. Completarea colecţiilor. Evidenţa colecţiilor. Scoaterea publicaţiilor din gestiunea bibliotecii. Clasificarea publicaţiilor. Organizarea colecţiilor. Cotarea sistematic-alfabetică şi aşezarea publicaţiilor. Fişa de catalog. Catalogul alfabetic pe nume de autori şi titluri. Catalogul sistematic. Catalogul topografic. Relaţiile cu utilizatorii şi evidenţa activităţii bibliotecii. Informare şi documentare. Consideraţii generale privind bibliografia. Referinţa bibliografică. Referatul ştiinţific. Inventarierea (verificarea) colecţiilor. Predarea şi primirea gestiunii. Proces-verbal. Planificarea activităţii bibliotecii. Participarea elevilor la activitatea de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Biblioteconomie ; Bibliografii ; Referinţă bibliografică ; Descriere analitică ; Referat ; Funcţiile bibliotecilor ; Manual de iniţiere şi formare continuă
Biblioteci documentare

87. * AVRAM, Mircea. Biblioteca "ASTRA"- Sibiu. Sibiu : [s. n. ], 1973, 24 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Istoria bibliotecilor
88. Biblioteca ASTRA. Album-ghid editat cu ocazia centenarului Bibliotecii "Astra". Sibiu : [s. n. ], 1970, 22 p.
44 ilustraţii
Text in lb. rom. , fr. , germ.

In honorem . . .
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Istoria bibliotecilor ; Album
89. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 60 p.
Rez. în lb. rusă şi fr.

Istoricul bibliotecii şi creşterea fondului de cărţi. Colecţiile bibliotecii (Manuscrise. Incunabule. Cărţi din secolele XVI-XVII. Cărţi vechi româneşti - Cărţi referitoare la istoria României. Documente).
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Istoria bibliotecilor ; Colecţii speciale ; Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia
90. Biblioteca Teleki-Bolyai. Tîrgu-Mureş. Tîrgu-Mureş : [s. n. ], 1970, 36 p.
Iconografie p. 9-34.
Text în lb. rom. , magh. , germ.
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu-Mureş
91. Bibliotecarii "ASTREI" (1861-1996). Sibiu : Biblioteca ASTRA, 1996, 77 p. (Biblioteca "ASTRA" ; 4).
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Dicţionar
92. FILIPOIU, Onisim. Biblioteca de documentare din Năsăud. Bucureşti : [s. n. ], 1971, 85 p.
Anexe p. 23-52.
Arhiva Someşană (1924-1940) : Repertoriu bibliografic, p. 53-64.
Muza Someşană : Retrospectivă bibliografică, p. 65-85.
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Biblioteca Documentară, Năsăud
93. JUGĂREANU, Veturia. Biblioteca muzeului Bruckenthal din Sibiu. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 40 p.
Rez. în lb. rusă şi fr.

Istoricul bibliotecii. Colecţia de manuscrise. Incunabule. Cărţi rare şi preţioase. Cărţi româneşti vechi. Colecţia de transilvanice. Colecţia de periodice şi calendare. Colecţia de documentare şi cercetare ştiinţifică.
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Colecţii speciale ; Biblioteca Muzeului Bruckenthal, Sibiu
94. * TURNOWSKY, Alex ; VITA, Zsigmond. Biblioteca Bethlen din Aiud. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 52 p.
Rez. în lb. rusă şi fr.
Cuvinte cheie : Biblioteci documentare ; Colecţii speciale ; Biblioteca Colegiului Bethlen, Aiud
Biblioteci publice

95. 100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii "V. A. Urechia" Galaţi : volum jubiliar. Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia", 1991, 407 p.

Biblioteconomie-Istoria bibliotecilor. Bibliofilie-Manuscrise. Istorie-Cultură-Literatură-Sociologie.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Bibliofilie ; Manuscrise ; Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
96. 100 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice din judeţul Galaţi : volum jubiliar. Sesiunea de comunicări şi referate, 20-21 noiembrie 1971. Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia", 1974, 548 p.

Istoria cărţii. Istoria presei. Istoria bibliotecilor. Biblioteconomie. Bibliografie - Documentare. Educaţie. Cultură. Discuţii.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Istoria presei ; Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi ; Lectură ; Documentare ; Manifestări ştiinţifice naţionale
97. 160 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice la Braşov. 1835-1995. Comunicările simpozionului din 17-18 noiembrie 1995. Braşov : 1996, 252 p.
Anexe p. 231-252.
Bibliogr. după capitole.

160 de ani. Inceputurile Bibliotecii "Astra" Braşov. 600 de ani de lectură la Braşov (Cronologie).
Presa despre activităţile bibliotecii.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteci publice ; Personalităţi ; Lectură ; Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov ; Manifestări ştiinţifice naţionale
98. * Activitatea cu cartea în rîndul copiilor. Îndrumar metodic şi bibliografic. Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia", 1968, 131 p.
Cuvinte cheie : Lectură ; Biblioteci pentru copii şi tineret
99. ANIŢA, Cristian. Biblioteca "I. G. Bibicescu" în documente. Craiova : Editura Craiova, 2003, 188 p.
Anexe & Indice de nume şi locuri, p. 151-187.

Ioan G. Bibicescu ctitorul Bibliotecii. Scurt istoric al Bibliotecii "I. G. Bibicescu". Lista documentelor. [Documente].
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; Biblioteca "I. G. Bibicescu", Turnu Severin
100. ARTEMIEV, N. Însemnările unui bibliotecar sătesc. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1953, 84 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; URSS
101. * AVRAM, Monica, red. Biblioteca Judeţeană Mureş : caiet documentar elaborat cu prilejul împlinirii a 200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş. Tîrgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană, Mureş, 2002, 38 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Mureş
102. Biblioteca de copii. Ed. a 2-a. Bucureşti : Camera Cărţii din RPR, 1953, 183 p.

Îndrumarea individuală a lecturii. Formarea deprinderilor lecturii individuale. Munca de masă. Colectivul bibliotecii şi cercurile de cititori. Cataloagele. Munca de informare. Legătura bibliotecii cu şcoala.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteci pentru copii şi tineret ; Cataloage ; Lectură
103. * Biblioteca Judeţeană Constanţa : monografie. Constanţa : Tenis Club Sen, 1999, 31 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Constanţa
104. Biblioteca Judeţeană Satu Mare : 45 de ani de existenţă. Satu Mare : [s. n. ], 1996, 110 p.
Personalul Bibliotecii - Tabel cronologic, p. 31-37.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Bibliografie adnotată, p. 39-89.

În căutarea unui adăpost. Comentarii pe marginea listei cu angajaţii Bibliotecii Judeţene. Evoluţia colecţiilor. Informatizarea Bibliotecii Judeţene primul pas spre "biblioteca de mâine".
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Satu Mare ; Automatizare--informatizare
105. Biblioteca Judeţeană Timiş 1972-1979. Timişoara : Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Timiş, 1979, 60 p.
Anexe p. 40-60.

O etapă de profunde transformări în organizarea şi funcţionarea bibliotecii. Un obiectiv prioritar - completarea şi organizarea ştiinţifică a colecţiilor de publicaţii. Mutaţii calitative în sistemul de informare în scopul satisfacerii optime a cerinţelor de informare ale tuturor categoriilor de cititori. Etapa nouă, calitativ superioară , în domeniul relaţiilor cu publicul. Coordonate noi ale activităţii metodice. Noi perspective, noi dimensiuni în activitatea viitoare.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Timişoara ; Istoria bibliotecilor ; Relaţii cu publicul ; Beneficiari
106. Biblioteca Municipală "B. P. Haşdeu" : 125 ani de activitate : bibliografie. Chişinău : Centrul de Informare şi Documentare, 2002, 159 p.

Bibliografie. Indexuri auxiliare. Index de nume. Index de biblioteci. Lista periodicelor publicate.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliografii ; Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău ; Basarabia

107. * Biblioteca municipală "Gheorghe Asachi" : file de monografie. Iaşi : 1971, 24 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi
108. Biblioteca municipală Suceava la 50 de ani 1923-1973. Suceava : [s. n. ], 1973, 56 p.
Album & Breviar p. 33-52.

50 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice la Suceava (1923-1973). Surse documentare. Biblioteca municipală Suceava în anii edificării socialismului.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Surse de informare ; Biblioteca Municipală, Suceava
109. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - 170 de ani : Bibliografie (1982-2002). Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2002, 164 p.

Legislaţie-Reglementări. Generalităţi. Din istoria bibliotecii. Activitatea Bibliotecii Naţionale. Biblioteca şi utilizatorul. Activitatea editorială a Bibliotecii Naţionale. Imaginea bibliotecii în lume. Personalul bibliotecii de-a lungul timpului. Personalia.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteci naţionale ; Personalităţi ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău ; Basarabia
110. * Biblioteca sătească din Boroaia. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1956 , 34 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca sătească, Boroaia
111. Bibliotecarii despre munca lor. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale. Direcţia bibliotecilor, 1960, 188 p.

Cîteva indicaţii privind organizarea propagandei tehnice şi agrotehnice în bibliotecile regionale. Îndrumarea lecturii cititorilor în bibliotecile de la sate. Difuzarea cărţii social-politice, agrotehnice, tehnice şi de popularizare a ştiinţei. Îndrumarea metodică.
Cuvinte cheie : Profesia de bibliotecar ; Lectură
112. BORDEI, Carmen. Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila : 1981-2001 : bibliografie selectivă. 120 de ani de bibliotecă publică la Brăila. Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", 2001, 104 p.

Generalităţi. Acţiuni cultural-educative. biblioteci orăşeneşti şi comunale. Relaţii interbibliotecare. Lucrări publicate de bibliotecă şi bibliotecari. Referinţe despre lucrările publicate de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliografii ; Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", Brăila
113. BUCULEI, Toader ; PROCOPIE, Octavian. Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila : 1881-1981 : monografie. Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", 1982, 148 p.
Anexe & bibliogr. p. 102-146.

Cadrul cultural al Brăilei la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Înfiinţarea bibliotecii publice din Brăila. Biblioteca între anii 1881-1944. Afirmare deplină (1945-1981).
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", Brăila ; Istoria bibliotecilor
114. CĂRPINEANU, Mariana Lucia. Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj : ghid. Zalău : [s. n. ], 2004, 36 p.
Rez. în lb. engl.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu", Zalău ; Ghid
115. Cărţi pentru toţi. Colocviul metodologic cu bibliotecarii, Oradea, 18-19 decembrie 1972. Oradea: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Bihor, 1974, 128 p.

Biblioteca, focar al ştiinţei şi culturii. Tineretul şi cartea.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliotecă--societate ; Lectură ; Psihologia lecturii ; Împrumut interbibliotecar ; Biblioteca Municipală, Oradea ; Biblioteca Orăşenească, Beiuş ; Manifestări ştiinţifice naţionale
116. * Centenarul bibliotecii publice şi al Palatului Naţional Român din Vatra Dornei : 1901-2001. [Sărbătorit la 14-15 august 2001]. Botoşani : Axa, 2001, 112 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice
117. CIOBANU, Dragomir. Monografia Bibliotecii Orăşeneşti "Mihai Eminescu" din Jimbolia. Timişoara : Eurobit, 2002, 131 p.
Anexe & bibliogr. p. 98-127.

Activitatea primelor biblioteci. Înfiinţarea bibliotecii publice de stat. Coordonatele unei activităţi de peste o jumătate de veac.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Orăşenească "Mihai Eminescu", Jimbolia ; Istoria bibliotecilor
118. Comunicări şi referate. Sesiunea ştiinţifică cu prilejul aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice din judeţul Arad. Arad : Biblioteca Judeţeană, Bihor, 1973, 112 p.
Bibliogr. după capitole.

Istoria cărţii, presei şi culturii. Biblioteconomie, bibliofilie, documentare şi activitate educaţională.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Istoria presei ; Biblioteconomie ; Bibliofilie ; Biblioteca Judeţeană, Bihor ; Manifestări ştiinţifice naţionale
119. COZMA, Niculina ; POPOVICI, Tasica. 70 de ani de lectură publică oneşteană. 1928-1998. Bacău : Plumb, 1998, 96 p.
Bibliogr. , foto & facs. p. 77-96.

Lectură publică oneşteană : periplu în timp. . . Începuturile lecturii publice în zona Oneşti. Casa Şcoalelor. Casele Naţionale. Biblioteca Societăţii Culturale "Cosînzeana". Biblioteca Orăşenească . . . Biblioteca Municipală. . . Mutaţii în lectura publică oneşteană. După anul 1989 . . .
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Municipală "Radu Rosetti", Oneşti ; Istoria bibliotecilor
120. Cu cartea în întîmpinarea marii sărbători. Îndrumar metodic pentru biblioteci. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RPR, 1959, 154 p.
Bibliogr. p. 137-153.

Expoziţia de cărţi (I, II). Seară literară. Concursul - ghicitoare. Procesul literar (I, II).
Cuvinte cheie : Funcţiile bibliotecilor
121. * DONEA, Marilena. Biblioteca Publică din Bacău. Centenar 1893-1993. Bacău : Biblioteca Judeţeană, Bacău, 1993, 179 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", Bacău
122. DUMITRESCU, Victoria. O nouă paradigmă pentru biblioteca publică : servicii, priorităţi, organizare. Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2000, 20 p. (Caietele bibliotecarului ; 11).

Perspectivele bibliotecii şi ale profesiei de bibliotecar. Cultură şi cartier - Studiu pilot pentru o bibliotecă publică. Realitatea unui vechi cartier bucureştean. Biblioteca publică şi utilizatorii ei. Bibliotecile şi nevoia de informaţie. Biblioteca publică - centru de informare pentru/despre comunitate. Biblioteca publică şi educaţia permanentă. Spaţiul şi colecţiile bibliotecii. Spaţii funcţionale pentru bibliotecile publice. Experienţa ţătilor nordice (Sinteză).
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Profesia de bibliotecar ; Beneficiari ; Nevoi de informare ; Centre de informare comunitară ; Formare continuă ; România ; Ţări Scandinave
123. * DUŢESCU, Victor. Organizarea şi activitatea bibliobuzelor. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1978, 118 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 4-8.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliobuz
124. Elena Farago ; Biblioteca şi societatea. Sesiuni de comunicări : Aniversarea centenarului naşterii poetei, 28-29 martie 1978 ; Împlinirea a 70 de ani de la fondarea Bibliotecii Judeţene Dolj, 8-9 decembrie 1978. Craiova : Biblioteca Judeţeană, Dolj, 1979 , 116 p.

Elena Farago. Biblioteca şi societatea.
Cuvinte cheie : Bibliotecă--societate ; Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii; Bibliofilie ; Lectură ; Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Dolj ; Manifestări ştiinţifice naţionale
125. * FRÎNCU, Viorel. Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" - instituţie editoare. Fişier monografic : 1971-2002. Buzău : Biblioteca Judeţeană, Buzău, 2002, 32 p. + 80 p. iconogr. (Monografii).
Indici şi menţiuni bibliografice de Mioara Neagu.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău
126. Ghidul Bibliotecii Judeţene "George Bariţiu", Braşov. Braşov : Astra, 1993,
32 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Ghid ; Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov
127. Ghidul Bibliotecii "Petru Maior" Reghin. Reghin : Biblioteca "Petru Maior", 2000, 26 p.

Scurt istoric. Secţia împrumut adulţi. Sala de lectură. Secţia pentru copii. Filialele bibliotecii.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin ; Ghid
128. Ghidul bibliotecilor publice de stat din România. Bucureşti : ABBPR ; Biblioteca Naţională a României, 1993, 280 p.
Index de nume, index alfabetic de localităţi. index de coduri ale bibliotecilor p. 262-278.

Biblioteci judeţene. Biblioteci municipale. Biblioteci orăşeneşti.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; România ; Ghid
129. GILEA, Constantin ; MOSCOVICI, Liviu. Ghidul Bibliotecii Regionale, Iaşi. Iaşi : 1967, 64 p.
Bibliogr.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi ; Ghid
130. * HOLHOŞ, Ioan. Biblioteca Astra. Sibiu : 1970, 76 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu
131. IANCULESCU, Mihai. Biblioteca municipală Timişoara. Monografie. Timişoara : Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă, 1972, 243 p.
Anexe & bibliogr. p. 169-239.

Perioada 1904-1919. Perioada 1919-1944. Perioada 1945-1970. Biblioteca în anul semicentenarului PCR .
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană , Timişoara ; Istoria bibliotecilor
132. * În ajutorul bibliotecilor săteşti. Bucureşti : [s. n. ], 1950, 96 p. (Călăuza bibliotecarului).
Cuvinte cheie : Biblioteci publice

133. Îndrumări pentru bibliotecile sindicale. Bucureşti : ESIP, 1956, 109 p.

Cartea în ajutorul producţiei. Agitaţia vizuală în ajutorul popularizării cărţii tehnice. Cîteva manifestări de masă.
Cuvinte cheie : Biblioteci sindicale
134. KIBRIK, R. Pentru uzul bibliotecilor sindicale : îndreptar pentru activiştii bibliotecilor sindicale. Bucureşti : Editura Confederaţiei Generale a Muncii, 1949, 151 p.

Secţia abonamente. Munca de bibliotecă în sînul masei salariaţilor. Cum se atrag cititorii. Rolul sălii de lectură. Pregătirea bibliotecarului.
Cuvinte cheie : Biblioteci sindicale ; Relaţii cu publicul
135. LUPU, Atanase. Biblioteca regională din Iaşi. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 71 p. (Biblioteci din RPR).

Bibliotecile publice din Iaşi în trecut. Biblioteca regională din Iaşi. Organizarea bibliotecii. Activitatea bibliotecii. Biblioteca şi năzuinţele cititorilor. Activitatea bibliotecii în rîndul copiilor şi tineretului. Îndrumarea bibliotecilor din regiune.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi
136. MACSIM, Gheorghe. Repere în timp. Ploieşti : Elit, 1996, 147 p.

În căutarea obârşiei . . . Ctitorii. Biblioteca "N. Iorga", Mecca oraşului Ploieşti (1921-1948) . . afirmarea 1949-1989. Sub semnul libertăţii 1990-1996 .
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", Ploieşti
137. MACSIM, Gheorghe. Trăind printre cărţi. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", 1997, 450 p.
Indici p. 445-447.

Un templu al cărţii : Biblioteca "N. Iorga" Ploieşti. Nicolae Iorga, un om al cărţii şi bibliotecii. Plecaţi în lumea umbrelor. Varia : Note de călătorie, Recenzii, Interviuri.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga", Ploieşti
138. MARIŞ, Ion. Biblioteca Judeţeană ASTRA : 1861 - 2001. Sibiu : Imago, 2001, 84 p.

Biblioteca Judeţeană "ASTRA", important nucleu de spiritualitate românească. The "ASTRA" library, a heart of Romanian spirituality. Cronologie. Bibliotecarii ASTREI : 1861-1950. Biblioteca Judeţeană ASTRA, azi. Publicaţii ale ASTREI. Semnături autografe, dedicaţii autografe. Fondul de corespondenţă. Donatori importanţi. lucrări bibliografice editate de către bibliotecă (selectiv). Sărbătorirea Bibliotecii "ASTRA". Cititori şi cărţi difuzate în anul 2000. Salariaţii bibliotecii în anul 2001.
Cuvinte cheie : Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Istoria bibliotecilor ; Album
139. METELKIN, N. M. Planificarea muncii în biblioteca sătească. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Ministerul Culturii, 1955, 40 p. (In ajutorul bibliotecarului).

Planul - cea mai importantă condiţie a succesului muncii în bibliotecă. Cum se întocmeşte planul de muncă al bibliotecii săteşti. Planul de muncă al bibliotecii săteşti . . . Cum se lucrează după plan.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Conducerea bibliotecilor
140. * NEAGU, Mioara ; FRÎNCU, Viorel. 110 ani de bibliotecă publică la Buzău (1893-2003) : Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu" : schiţă monografică. Buzău : Biblioteca Judeţeană, Buzău, 2003, 22 p. + 41 p. iconogr. (Monografii).
Anexe.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău
141. NEDELCEA, Tudor. 70 de trepte. Monografie cu prilejul aniversării a 70 de ani de existenţă a Bibliotecii Judeţene Dolj. Craiova : Biblioteca Judeţeană, Dolj, 1978, 100 p.
Bibliogr. & anexe p. 89-97.

Biblioteca : Sub semnul începutului. Activitatea Elenei Farago. Afirmare deplină. Muzeul. Pinacoteca.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Dolj ; Istoria bibliotecilor
142. * OPREA, Nedelcu. Biblioteca publică "V. A. Urechia" Galaţi : monografie. 2 vol. Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia" , 2002, Vol. 1, 328 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi ; Istoria bibliotecilor
143. OPROESCU, Alex. ; NEAGU, Mioara. Agora în bibliotecă : bibliografia Bibliotecii Publice Buzău (1893-2003). Buzău : Alpha, 2004, 256 p. (Contribuţii la bibliografia judeţului Buzău).
Indici & anexe (Cărţi şi reviste editate de bibliotecă), p. 210-242.
Addenda (Referinţe depistate după încheierea cărţii), p. 244-248.

Arc peste timp.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; Bibliografii; Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu", Buzău
144. Pentru o largă răspîndire a cărţii în mijlocul mecanizatorilor. Bucureşti : Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1956, 44 p.

Cartea la locul de muncă. Cîteva metode de răspîndire a cărţii. Cărţi pentru mecanizatorii din agricultură.
Cuvinte cheie : Biblioteci specializate ; Lectură
145. PIŞCU, Dina. Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov : monografie. Braşov : Aula, 2000, 200 p.
Bibliogr.
Rez. lb. engl. , fr. , germ.

Casina română. Casa de cetire "Dr. Alexandru Bogdan". Biblioteca Regională Braşov. Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov. Structura serviciilor Bibliotecii "George Bariţiu". Lucrări editate de Biblioteca Judeţeană Braşov.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu", Braşov; Istoria bibliotecilor
146. * RENEA, Victor ; LENCO, Alecu. Ghidul cititorului. Focşani : Biblioteca Judeţeană, Vrancea, 1978, 80 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană, Vrancea
147. THORHAUGE, J. ; LARSEN, G. ; THUN, H. -P. ; ALBRECHTSEN, H. Bibliotecile publice şi societatea informaţiei . [Titlul în original : Public libraries and information society. Coord. , trad. şi revizie ştiinţifică de Doina Banciu]. Bucureşti : ABBPR, 1998, 219 p. (Bibliotecile în societatea informaţională).
Anexe p. 207-219.
Bibliogr. p. 76-84.

I. Studii : O concepţie de bază a bibliotecii publice în societatea informaţiei : roluri, funcţii şi servicii ale bibliotecii publice. Impactul tehnologiei informaţiei asupra cooperării între biblioteci. Bibliotecile publice . . . : o evaluare a utilizării TI în bibliotecile publice europene, bazată pe rapoartele ţărilor. Studierea principalelor bariere în utilizarea noilor surse şi servicii de informare în bibliotecile publice. Relaţiile şi colaborarea dintre bibliotecile publice şi alţi furnizori relevanţi de informaţii. Dezvoltarea profesională : educaţie, instruire şi educaţie permanentă.
II. Rapoarte naţionale : Bibliotecile publice şi societatea informaţională : Belgia. Danemarca. Finlanda. Franţa. Germania. Irlanda. Italia. Marea Britanie. Portugalia. Spania. Suedia. Stadt Bibliothek Köln. Serviciul de biblioteci din Croydon. Biblioteca publică comună din Eindhoven. Biblioteca municipală din Lyon. Biblioteca publică din Silkeberg.
III. Studiu de caz de cooperare regională : Cooperarea regională în Italia.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Cooperare internaţională ; Tehnologia informaţiei ; Produse şi servicii de informare ; Servicii de bibliotecă ; Evaluarea activităţii de informare ; Formare profesională ; Formare continuă ; Studiu de caz ; Belgia ; Danemarca ; Finlanda ; Franţa ; Germania ; Irlanda ; Italia ; Marea Britanie ; Portugalia ; Spania ; Suedia
148. TIPERCIUC, Gabriela. 50 de ani de bibliotecă publică la Bocşa [1953-2003]. Reşiţa : Timpul, 2003, 112 p.
Anexe & bibliogr. p. 100-111.

La semicentenar. Bocşa - istorie şi cultură. Cartea şi biblioteca - factori de cultură. Biblioteci din Bocşa. Biblioteca Orăşenească Bocşa de-a lungul istoriei. Biblioteca "Tata Oancea" - azi. Concluzii. Biblioteca şi bibliotecarii. Gânduri la aniversare.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Orăşenească "Tata Oancea", Bocşa
149. VIERU-IŞAEV, Maria. Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Chişinău (1877-2002) : etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I-a : (1877-1950). Chişinău : Colograf-com, 2002, Partea I-a : 248 p.
Anexe p. 151-222.

O contribuţie valoroasă la cercetarea istoriei culturii basarabene. Un nou început de istorie. Înfiinţarea Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău. 1917-1918. Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău (1918-1940). Atmosfera politico-culturală în anii 1940-1941. Biblioteca Municipiului Chişinău, unul dintre instrumentele ideologice a RSS Moldoveneşti. O incursiune istorică necesară - Distrugerea Bibliotecii Municipiului Chişinău. Cartea şi biblioteca în anii reinstalării administraţiei româneşti (1941-1944). Sovietizarea bibliotecilor (1944- anii 1950). Reînfiinţarea Bibliotecii Municipale şi a Bibliotecii Naţionale din Chişinău. Clădirile Bibliotecii Municipiului Chişinău. Erori în reflectarea istoriei bibliotecilor publice din Chişinău. Un început de nouă istorie.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău ; Basarabia
150. VINŢANU, Nicolae. Biblioteca publică - factor major în integrarea europeană. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1998, 32 p. (Caietele bibliotecarului ; 4).
Bibliogr. p. 31.

Biblioteca publică - tezaur de cultură şi civilizatie. Tehnoştiinţa şi biblioteca publică. Integrarea europeană ca unitate culturală în diversitate. Manifestul Unesco privind biblioteca publică şi integrarea europeană. Biblioteca publică, factor major în integrarea europeană.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliotecă--societate ; Funcţiile bibliotecilor ; UNESCO ; Integrare europeană
151. VIRAG, Ilona. Însemnările unei bibliotecare sindicale. Bucureşti : Editura CCS, 1958, 52 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci sindicale
152. * VIZITEU, Cornelia. Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" : 120 de ani de lectură publică: 1882-2002 : monografie. Botoşani : Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" : Consiliul Judeţean, Botoşani, 2002, 46 p.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu", Botoşani
153. VOLCOVA, M. D. ; BACUTINA, G. V. ; VLADIMIRSCHI, S. I. Munca de massă a bibliotecilor sindicale. Bucureşti : Editura Confederaţiei generale a muncii, 1950, 132 p. (Din experienţa bibliotecilor sindicale).

Din experienţa muncii noastre cu cititorii. În ajutorul învăţătorului. Creştem odată cu uzina.
Cuvinte cheie : Biblioteci sindicale ; Relaţii cu publicul
Biblioteci specializate

154. BELŢIC, Constantin, red. resp. ; IONIŢĂ, Alexandrina, red. resp. Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate. Primul Seminar bibliologic, Iaşi, 19 martie 1993. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1993, 192 p.
Bibliogr. după capitole.

Comunicările prezentate în cadrul primului seminar bibliologic. Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate - Compte-rendu. Bibliotecarul universitar - profesionist în bibliologie.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci specializate ; Bibliologie ; Cercetare bibliologică ; Personalităţi ; ABIR ; Profesia de bibliotecar ; Manifestări ştiinţifice naţionale
155. Biblioteca Aşezămîntului Cultural "N. Bălcescu" (Griviţa Roşie-Bucureşti). Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1956, 56 p.

La început de drum. Munca bibliotecii cu cititorii maturi. Munca cu cititorii copii. Bibliotecile noastre de casă (Primii paşi. Îndrumare şi schimburi de experienţă. Cercurile de citit. În cîteva biblioteci de casă. Oamenii cresc).
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Relaţii cu publicul ; Biblioteca Aşezămîntului Cultural "N. Bălcescu", Bucureşti
156. Din istoricul bibliotecilor militare româneşti : culegere de studii. Simpozionul "Biblioteca militară şi rolul ei în procesul de instruire şi educare a militarilor", octombrie 1970. Bucureşti : Editura Militară, 1971, 87 p.
Anexe p. 72-84.

Cartea militară românească tipărită pînă la 1830. Tipărituri româneşti cu conţinut militar (1766-1830). Rolul bibliotecii în viaţa spirituală a ostaşului. Cartea veche militară în colecţiile Bibliotecii centrale a Ministerului Forţelor Armate. Cartea şi bibliotecile în armata română în timpul războiului antihitlerist. Cartea contemporană cu tematică patriotică-ostăşească - realizări şi perspective. Cartea tehnico-ştiinţifică şi rolul ei în formarea culturii militare a ofiţerilor. Conceptul biblioteconomic modern la baza organizării bibliotecilor militare româneşti.
Cuvinte cheie : Biblioteci specializate ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Lectură; Biblioteca Militară Naţională ; Manifestări ştiinţifice naţionale
157. IONIŢĂ, Alexandrina, red. resp. ; BELŢIC, Constantin, red. resp. Cercetarea bibliologică şi bibliotecile specializate. Al II-lea Seminar bibliologic, Iaşi, 25 martie 1994 ; Al III-lea Seminar bibliologic, Iaşi, 31 martie 1995. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", 1995, 252 p.
Bibliogr. după capitole.

Coordonate ale profesionalismului în bibliotecile specializate. Bibliotecile specializate, realizări şi perspective. Bibliotecarul universitar - profesionist în bibliologie.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci specializate ; Bibliologie ; Cercetare bibliologică ; Profesia de bibliotecar ; Automatizare--informatizare ; ISBD(M) ; VUBIS ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
158. * Îndrumări pentru organizarea bibliotecilor tehnice din întreprinderi. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1963, 53 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci tehnice
159. SÎRGHIE, Anca. Biblioteci de specialitate. Sibiu : Alma Mater, 2002, 231 p.
Bibliogr. selectivă p. [223]-[231].

Privire preliminară. Biblioteci de specialitate. Biblioteci specializate în România. Biblioteca Academiei ca o suverană instituţie naţională.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci specializate ; Funcţiile bibliotecilor ; Management de bibliotecă ; Marketing de bibliotecă ; Servicii de bibliotecă ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteci universitare ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteca Mitropolitan[, Sibiu ; Biblioteca Militară Naţională ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca ; Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu ; Italia ; Germania ; Marea Britanie ; Franţa ; Statele Unite ale Americii ; România
160. * ŞERBAN, Mihail. La biblioteca clubului întreprinderii "Steaua roşie"- Bacău. Bucureşti : Editura CCS, 1956, 44 p. (Biblioteca activistului sindical).
Cuvinte cheie : Biblioteci sindicale
161. VLAD, Emil, coord. ; TAULESCU, Mariana, red. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor tehnico-ştiinţifice specializate din unităţile economice. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1987, 399 p. (Material metodologic).
Anexe p. 343-397.

Premisele apariţiei şi dezvoltarea activităţilor de organizare a fondurilor documentare. Completarea şi constituirea fondului documentar. Evidenţa fondului documentar. Aşezarea şi sistematizarea fondului documentar. Scoaterea materialului documentar. Evidenţa contabilă a fondului documentar. Activităţi de informare specifice bibliotecii. Evidenţa statistică a fondurilor documentare . . . . Organizarea bibliotecilor specializate. Analiza economico-financiară a activităţii de bibliotecă . . . Controlul activităţii bibliotecilor . . . Perspectiva activităţii de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteci specializate ; Biblioteconomie ; Dezvoltarea colecţiilor ; Organizarea fondurilor ; Evidenţa primară a documentelor ; Statistică de bibliotecă
Biblioteci străine

162. Biblioteca publică : o resursă pentru comunitate. [Traducere de Dr. Victoria Dumitrescu. Prima parte: capitole selectate din Jens Thorhauge, New trends in Scandinavian public libraries, Bibliotekscentralen As (The Danish Library Bureau Ltd. ), 1988]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, 152 p.
Bibliogr. p. 149-152.

I. Noi tendinţe în bibliotecile publice scandinave : Scandinavia azi. Reglementări legislative privind serviciile lecturii publice. Biblioteca - factor de intermediere pentru cultura şi experienţa umană. Biblioteca publică - Centru Cultural local. Biblioteca publică - Centru de informare pentru/despre comunitate. Funcţionarea bibliotecii publice în zonele slab populate şi cu minorităţi culturale. Diversificarea serviciilor în biblioteca publică. Serviciile de Relaţii Publice în bibliotecă. Biblioteca şi tehnologiile informaţionale - începuturile informatizării serviciilor de lectură publică.
II. Factori şi structuri de cooperare în sistemul bibliotecilor din Danemarca : Învăţământul biblioteconomic în Danemarca. Cooperare inter-bibliotecară. Împrumutul inter-bibliotecar. Centrul Danez pentru Biblioteci - un serviciu centralizat pentru sistemul bibliotecilor din Danemarca. DanBib - definiţie conceptuală şi aplicare practică. Sistemul electronic al bibliotecilor specializate din Danemarca. Forme asociative în bibliotecile daneze - Asociaţia Bibliotecilor ; Uniunea Sindicală a Bibliotecarilor. Bibliotecile din Danemarca şi Legea Dreptului de Împrumut Public.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteci specializate ; Produse şi servicii de informare ; Produse şi servicii de informare online ; Centre de informare şi documentare ; Centre de informare comunitară ; Relaţii cu publicul ; Automatizare--informatizare ; Învăţământ biblioteconomic ; Cooperare interbibliotecară ; Împrumut ; Agenţie naţională bibliografică ; Asociaţii profesionale ; Danemarca ; Ţări Scandinave
163. * Biblioteci din Uniunea Sovietică şi din ţările de democraţie populară. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1955, 127 p. (In ajutorul bibliotecarului).
Cuvinte cheie : Biblioteci ; URSS
164. * CHIFANE-DRĂGUŞANI, Constantin. Sfidarea faraonilor - În Egipt se [mai] naşte o minune ![noua bibliotecă din Alexandria]. Bucureşti : [s. n. ], 1995, 112 p.
Bibliogr. p. 110-111.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteca din Alexandria
165. Din activitatea bibliotecilor sovietice. Culegere de articole. Vol. I. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1954, 144 p. (In ajutorul bibliotecarului).
Cuvinte cheie : Biblioteci ; URSS
166. STOIAN, Remus Adrian. Sistemul bibliotecar din Danemarca : un model al cooperării. Braşov : Universitatea "Transilvania", 2001, 102 p.
Index alf. de cuvinte cheie & bibliogr. p. 98-101.

Danemarca şi societatea daneză. Bibliotecile daneze (. . . publice. . . . de cercetare. . . şcolare). Autoritatea Naţională a Bibliotecilor Daneze. DanBib. Biblioteca virtuală. Cooperare bibliotecară.
Cuvinte cheie : Tipuri de biblioteci ; Reţele de biblioteci ; Reţele informaţionale ; Cooperare interbibliotecară ; Biblioteci virtuale ; Danemarca
Biblioteconomie

167. BANCIU, Doina ; BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Victor. Biblioteca şi societatea. Bucureşti : Ager, 2001, 144 p. (Societatea informaţională ; 2).

Educaţie - Informare - Lectură : Educaţie şi cultură. Modernizarea bibliotecilor. "Biblioteca virtuala". Umanismul erei digitale. Biblioteca publică şi informarea. Biblioteca publică şi cerinţele de lectură ale colectivităţii. Consideraţii privind raportul biblioteca publică - comunitate. Lectură şi comunitate . . . Centrul de informare comunitară - un mod de abordare. Accesul la bazele de date full-text. Bibliografia locală . . . Necesitatea unei politici culturale.
Realităţi şi perspective : Principii de completare a colecţiilor în bibliotecile publice. Aspecte ale achiziţiei de documente în bibliotecile publice. Reciclarea colecţiilor. Depozitul legal. . . Lumea bibliotecilor. . . şi austeritatea bugetară. Despre marketing şi activitatea bibliotecară . . . Administraţia şi managementul instituţiei bibliotecare . . . Bibliotecile universitare - o miză de rangul întâi. Bibliotecile biomedicale şi era digitală . . . Serviciile Internet. Intranet şi Internet - Definiri terminologice. Tehnologia <- pull -> push. Necesitatea evaluării resurselor umane ale unei biblioteci. Formarea bibliotecarilor - încotro ? De la biblioteca electronică la biblioteca virtuală.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Bibliotecă--societate ; Funcţiile bibliotecilor ; Biblioteci publice ; Biblioteci universitare ; Biblioteci specializate ; Sociologia lecturii ; Lectură ; Centre de informare comunitară ; Depozit legal ; Management de bibliotecă ; Marketing de bibliotecă ; Resurse umane ; Internet ; Biblioteci virtuale ; Terminologie ; Formare profesională
168. BIBLIO 2002. Sesiune de comunicări în Biblioteconomie şi Ştiinţa informării. Braşov, 16-18 mai 2002. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2002, 138 p.

Automatizarea activităţii de informare într-un centru de documentare tehnică. Concepţia ergonomică asistată de calculator a spaţiilor de studiu şi media. Marketingul în Biblioteca Universitară . . . ? Va mai fi lectura "o formă a fericirii" ? Specificul managementului în biblioteca universitară . . . Planul de marketing al unei Biblioteci Universitare. Imaginea bibliotecii în mediul universitar. . . o nouă viziune asupra Bibliotecii Universitare prin prisma celor două noţiuni de management şi marketing. Studiul "Delphi" ca metodă de cercetare. . . . Managementul activităţii de Catalogare-Indexare în Bibliotecile Universitare Româneşti. Marketing în BCU Bucureşti. . . . Biblioteca universitară braşoveană la început de mileniu : relaţiile cu cititorii . . . Elemente de programare şi proiectarea aplicaţiilor unei baze de date. Accesul utilizatorilor la informaţie prin intermediul cataloagelor . . . Marketingul în relaţia Bibliotecă-Utilizator. Serviciile de referinţe . . . Sistemul de gestiune a cititorilor : un nou program informatic . . . Societatea modernă şi nevoia de comunicare . . . Analiza SWOT a bibliotecii . . . Managementul animaţiei culturale în Biblioteca Universitară. Strategii ale comunicării în bibliotecă . . . Publicaţiile bibliografice - o sursă de documentare . . . Cercetarea documentară pe Internet . . . Biblioteca universitară în sprijinul învăţământului deschis la distanţă . . . intercomunicarea - bibliotecă/bibliotecar-utilizator . . . Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov : Laboratorul de Conservare-Prezervare a Colecţiilor . . . Biblioteca Universitară în activitatea editorială din universitate. . . Managementul schimbării în Bibliotecile Universitare. . . Procesarea imaginilor şi managementul bibliotecii digitale . . . Tradiţie şi inovaţie în marketing-ul de bibliotecă. Revista pădurilor - indice bibliografic tematic 1886-1946.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Marketing de bibliotecă ; Lectură ; Cercetare ştiinţifică ; Serviciul de referinţe ; Comunicare ; Internet ; Biblioteci universitare ; Funcţiile bibliotecilor ; Relaţii cu publicul ; Învăţământ la distanţă; Beneficiari ; Tehnologia informaţiei ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov ; Manifestări ştiinţifice naţionale
169. BIBLIO 2003. Conferinţa Naţională de Biblioteconomie cu participare internaţională. Braşov, 8-10 mai 2003. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2003, 160 p.

Informarea documentară în domeniul medical . . . Aspecte privind biblioteca de mâine, biblioteca virtuală. Aron Pumnul, român ardelean din ţinutul Braşovului . . . Public relations services - enhancing the library's role within the university environment. Biblioteconomia în criză de identitate. The British Council Centre in Braşov. Bibliotecă automatizată, bibliotecă digitală, bibliotecă virtuală, bibliotecă hibridă - Delimitări conceptuale. Filigranul braşovean în secolul al XVI-lea. Reviste electronice - aspecte ale gestionării moderne în Intranet. Standards refinement in bibliographic description. Alternation tendences at the academic library. Contribuţia tehnologiei informaţiei la implementarea unei biblioteci virtuale. Marketingul serviciilor din biblioteca universitară. Selecţia şi dezvoltarea colecţiilor prin donaţii. Biblioteca între profesor şi student. Profesia de bibliotecar în contextul tranziţiei de la biblioteca clasică la cea virtuală. Aspecte ale cybermarketingului . . . Cartea veche între ISBD(A) şi UNIMARC. Programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Biblioteci universitare încotro ? . . . Valoarea calităţii serviciilor din bibliotecile universitare. Rolul bibliotecii în gestionarea sistemelor de informare din învăţământul universitar. Internetul şi biblioteca virtuală. Biblia de la Blaj . . . Actualitatea diaconului Coresi. Changing meanings, changing lives: the work of the academic library. Influenţe ale globalizării asupra evoluţiei instituţiei bibliotecare. Biblioteca şi învăţământul francez. Biblioteca şi societatea informaţională. Comunicare prin lectură. Metode de conservare a colecţiilor cu aplicaţii în biblioteca digitală. Abordare a managementului resurselor umane în bibliotecile universitare. Aspecte privind legea bibliotecilor. Marketingul bibliotecilor şcolare. Tehnologia informaţiei ca agent de schimb. Bibliotecarii şi bibliotecile: arhetipuri în tranziţie . . . Andrei Şaguna vs. Ion Heliade Rădulescu.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci virtuale ; Istoria biblioteconomiei ; Profesia de bibliotecar ; Reviste electronice ; Terminologie ; Descriere bibliografică ; Tehnologia informaţiei ; Marketing de bibliotecă ; Dezvoltarea colecţiilor ; ISBD(A) ; UNIMARC ; Programe comunitare ; Servicii de bibliotecă ; Calitatea serviciilor ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--societate ; Lectură ; Legislaţie ; Resurse umane ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
170. BIBLIO 2004. Conferinţa Naţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa informării. Braşov, 20-22 mai 2004. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2004, 228 p. şi CD-ROM.

Noi cerinţe de informare în bibliotecile publice. Lectura între cuvânt şi imagine. Metodologia de restaurare a imaginilor şi secvenţelor de film degradate. . . Echipamente optice utilizate pentru adaptarea persoanelor cu cedere slabă. Management de bibliotecă. . . Informare şi consiliere lingvistică în cadrul bibliotecii universitare. O problemă de actualitate: cooperarea între biblioteci. Programul Leonardo da Vinci şi perfecţionarea continuă a bibliotecarilor. . . Biblioteca în spaţiu virtual. . . Biblioteca şcolară. . . Managementul schimbării în bibliotecile universitare. . . Webliografia: un nou concept, o nouă provocare. "Modestia breslei bibliotecarilor" şi marketingul de bibliotecă. Implementarea marketingului de bibliotecă. . . Bibliotecarul român în economia de piaţă. . . integrarea europeană şi identitate culturală. Din istoria Bibliotecii Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Aspecte privind managementul în biblioteci. Biblioteca şi necesităţile utilizatorilor ei. De la "dulapul cu cărţi" la CD-ROM. Depozitul legal. . . Documentarea şi informarea în medicină. . . Tezaurul - mijloc de comunicare a informaţiilor între bibliotecar şi utilizator. Rolul bibliotecarului - specialist în ştiinţa informării. . . Legea copyright-ului. . . Arhieraticonul lui Atanase. . . Biblioteca din Alexandria. . Rolul bibliotecii publice în procesul de învăţare şi formare continuă. "Societatea informaţională" o perspectivă cu multiple implicaţii. Civilizaţia lecturii şi/sau a imaginii. . . indicatori de performanţă pentru biblioteci. . . Câteva consideraţii privind reglementările legii 8/1996. Marketing de bibliotecă. Noi orientări în politica de promovare a serviciilor de biblitecă. Periodicele de arhitectură în contextul publicisticii româneşti de până la primul război mondial. . . Biblioteca universitară în societatea cunoaşterii. Marketingul de bibliotecă: o abordare din perspectiva merketingului serviciilor. Consideraţii privind accesul la informaţie în biblioteca modernă. . .
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci şcolare ; Biblioteci publice ; Lectură ; Biblioteci virtuale ; Istoria biblioteconomiei ; Profesia de bibliotecar ; Tehnologia informaţiei ; Management de bibliotecă ; Marketing de bibliotecă ; Cooperare interbibliotecară ; Integrare europeană ; Programe comunitare ; Servicii de bibliotecă ; Calitatea serviciilor ; Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--societate ; Legislaţie ; Beneficiari ; Nevoi de informare ; Documente electronice ; Webliografii ; CD-ROM ; Depozit legal ; Dezvoltarea colecţiilor ; Tezaur ; Copyright ; Societatea informaţională ; Formare profesională ; Formare continuă ; Formarea beneficiarilor ; Personalităţi ; Biblioteca Universităţii "Constantin Brâncuşi", Târgu-Jiu ; Biblioteca Universităţii "Valachia", Târgovişte ; Biblioteca Universităţii "Politehnica", Timişoara ; Biblioteca Universităţii "Transilvania", Braşov ; Biblioteca din Alexandria ; Manifestări ştiinţifice naţionale
171. Biblioteca sătească. Manual practic pentru bibliotecarii de la sate. (Traducere din limba rusă). Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RPR, 1961, 160 p.
Anexă p. 155-157.

Organizarea deservirii cu cărţi a locuitorilor de la sate. Completarea fondului de publicaţii. Munca cu cititorii, formele şi metodele muncii individuale şi de masă. Propaganda publicaţiilor social-politice. Popularizarea cărţilor agricole. Popularizarea publicaţiilor din domeniul ştiinţelor naturale. Propaganda publicaţiilor de literatură. Munca cu copiii .
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci publice ; Manual de iniţiere şi formare continuă
172. * Călăuza bibliotecarului. Bucureşti : [s. n. ], 1948, 175 p.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie
173. * Călăuza pentru organizarea bibliotecilor tehnice. Bucureşti : Comitetul de Stat pentru Tehnică, 1952, 204 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci tehnice
174. CĂPÂLNEANU, Ana Maria. Lucrări de biblioteconomie şi ştiinţa informării în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", Cluj-Napoca : bibliografie tematică selectivă. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003, 213 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 25(44)).
Indici de autori, subiecte, geografic.

0. Probleme generale. Aspecte interdisciplinare. Istoria culturii. 1. Managementul bibliotecilor şi a centrelor de informare şi documentare. 2. Servicii ale bibliotecii. Tehnică de bibliotecă. 3. Informare şi documentare. 4. Lectura. 5. Învăţământ de specialitate. Formare profesională. 6. Forme de colaborare şi asociere în cadrul profesiei .
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Bibliografii ; Literatura de specialitate ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
175. * Cărţile bibliotecarului. Plan bibliografic pentru studiul individual. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RPR. Serviciul metodic, 1957, 20 p.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Bibliografii
176. CIOTLOŞ, Ion. Biblioteconomie : vocabular profesional. Bucureşti : ABBPR, 1992, 104 p.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Terminologie ; Dicţionar
177. Consultaţii de biblioteconomie. [Supliment la Revista Bibliotecilor, 1969]. Bucureşti : ISIAP, 1969, 280 p.
Bibliogr. p. 270-280.

Bibliologie. Biblioteca. Bibliotecile din RSR. Completarea colecţiilor. Evidenţa publicaţiilor. Catalogarea publicaţiilor. Clasificarea zecimală şi organizarea catalogului pe materii. Catalogul pe subiecte. Sistematizarea şi aşezarea colecţiilor. Cotarea publicaţiilor.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci ; Dezvoltarea colecţiilor ; Catalogare ; Clasificare ; Manual de iniţiere şi formare continuă
178. ENACHE, Ionel. Biblioteconomie : suport de curs. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, 139 p.
Bibliogr. p. 137-139.

Biblioteca. Biblioteconmie - evoluţia conceptului. Formarea concepţiei biblioteconomice româneşti. Funcţiile bibliotecii. Organizaţii internaţionale. Procesul de munca în bibliotecă. Servicii şi produse de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Istoria biblioteconomiei ; Funcţiile bibliotecilor ; Instituţii şi organizaţii profesionale ; IFLA ; UNESCO ; FID ; Servicii de bibliotecă ; Manual universitar ; România
179. GHEORGHE, Mihaela ; TOMA, Doina. Complemente de biblioteconomie : aplicaţii. Braşov: Universitatea "Transilvania", 1998, 198 p.
Indice de subiecte p. 197.

Tipuri de documente. Documente secundare. Cataloage de biblioteca. Activităţi de bibliotecă. Evidenţa publicaţiilor intrate în bibliotecă. Lista standardelor din clasa U03 informare-documentare, biblioteconomie.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Tipuri de documente ; Documente secundare şi terţiare ; Cataloage ; Tehnică de bibliotecă ; Literatura gri ; Evidenţa primară a documentelor ; Standarde; Îndrumător pentru studenţi
180. Ghid pentru bibliotecarul comunal. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1975, 44 p.
Bibligr. & anexe p. 19-44.

Obiectivele şi sarcinile bibliotecii comunale. Colecţiile bibliotecii. Completarea colecţiilor. Evidenţa publicaţiilor. Organizarea fondului de publicaţii. Cataloagele bibliotecii. Predarea şi preluarea gestiunii. Relaţiile cu publicul. Propaganda cărţii.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteconomie ; Ghid
181. HORVAT, Săluc. Introducere în biblioteconomie. Bucureşti : Grafoart, 1996, 223 p. (Biblioteca ABIR ; 2).
Bibliogr. selectiva p. 208-210.
Anexe p. 215-223.

Introducere în biblioteconomie. Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor. Evidenţa publicaţiilor. Catalogarea documentelor. Clasificarea publicaţiilor. Organizarea cataloagelor de bibliotecă. Organizarea şi aşezarea colecţiilor. Cotarea publicaţiilor. Conservarea colecţiilor. Spaţiul şi mobilierul de bibliotecă. Bibliotecarul. Asociaţii profesionale. Activitatea bibliotecii cu cititorii. Comunicarea colecţiilor. Automatizarea şi informatizarea în bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Asociaţii profesionale ; Automatizare--informatizare ; Manual de iniţiere şi formare continuă
182. ILIS, Florina, ed. ; COSTEA, Ionuţ, ed. Hermeneutica Bibliothecaria : Antologie Philobiblon. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998, 282 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 19(38)).

I. Introducere. (Dincolo şi dincoace de teoria şi practica informării-documentării - O hermeneutică necesară şi un cadru posibil. A fi bibliotecar - Trecut, prezent şi viitor în profesia de bibliotecar. Tranziţia, faţă în faţă cu metodele moderne de muncă. Despre biblioteci şi bibliotecari: gânduri dintr-o experienţă americană. Stare de fapt - mentalităţi în practica managementului resurselor umane în bibliotecile comunitare. Studiu privind starea profesiei la bibliotecarii cu studii superioare din BCU. . . Cluj. Bibliografia analitică, analiză de conţinut şi gen a literaturii bibliologice din revistele româneşti de profil. . . ).
II. Orizonturi: Formarea iniţiala şi continuă. (Formarea iniţială : Colegiul de biblioteconomie din Cluj. Şcolile de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Formarea continuă în BCU Cluj).
III. Perspective. (Biblioteci universitare române în programe internaţionale ale CCE - Tempus. Schimbul internaţional de publicaţii între deziderat şi posibilităţi de realizare. O posibilă evoluţie a indexării tematice spre tezaurele specializate).
IV. Ipostaze. (Începuturile lexigrafiei enciclopedice româneşti. Nevoinţele scrisului. Istoria unei istorii: Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania. Numele trandafirului sau ieşirea din labirint).
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Profesia de bibliotecar ; Resurse umane ; Resurse umane ; Literatura de specialitate ; Formare profesională ; Formare continuă ; Învăţământ biblioteconomic ; Integrare europeană ; Programe comunitare ; Schimb de publicaţii ; Indexare ; Tezaur ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
183. * JEMANEANU, Nina. Ghid pentru bibliotecarul şcolar. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, 72 p.
Bibliogr. p. 70-71.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Ghid
184. * Manualul bibliotecarului sătesc. Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1951, 100 p.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci publice ; Manual de iniţiere şi formare continuă
185. Manualul bibliotecarului sindical. 2 vol. Ed. a 2-a rev. şi ad. Bucureşti : Editura Consiliului Central al Sindicatelor, 1956, Vol. I: Mircea Tomescu, 164 p. ; Vol. II: Viorel Micu, 168 p.

Vol. I (1956) : Organizarea fondurilor şi a cataloagelor
Vol. II (1957) : Munca de masă a bibliotecii.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci sindicale ; Manual de iniţiere şi formare continuă
186. Manualul bibliotecarului sindical. Bucureşti : Editura Confederaţiei Generale a Muncii, 1952, 248 p.

Despre bibliotecar şi colectivul bibliotecii. Despre local şi mobilier. Completarea fondului bibliotecii. Organizarea bibliotecii. Munca în sala de împrumut şi în sala de lectură. munca bibliotecii de mase. Evidenţa muncii bibliotecii. Planul de muncă. Raportul de activitate.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci sindicale ; Manual de iniţiere şi formare continuă
187. MARINESCU, Nicoleta, coord. Biblioteca, de la tradiţie la modernitate. Iaşi : Astel Design, 1999, 210 p.
Bibliogr. & anexe p. 182-210.

Managementul bibliotecilor/centrelor de informare şi documentare. Colecţiile bibliotecii (Selectia şi achiziţia documentelor. Eliminarea documentelor). Biblioteca/un sistem de servicii în sprijinul utilizatorului (Primirea utilizatorului/potenţialului utilizator în bibliotecă. Orientarea utilizatorului în bibliotecă. Formarea utilizatorului. Informarea utilizatorului în bibliotecă). Internet - sursa de informare şi documentare.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Centre de informare şi documentare ; Dezvoltarea colecţiilor ; Achiziţii ; Sistem de cataloage ; Produse şi servicii de informare ; Relaţii cu publicul ; Beneficiari ; Formarea beneficiarilor ; Catalog online ; OPAC ; Baze de date ; CD-ROM ; Internet ; Strategii de căutare
188. * Minimum de tehnică de bibliotecă . Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1953.
HCM nr. 1542 din 1951 privind măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din RPR, p. 101-107.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
189. Minimum de tehnică de bibliotecă . Ed. a 2-a rev. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1958, 103 p.
Anexe p. 89-100.

Evidenţa fondului. Cota cărţii. Cataloagele bibliotecii. Pregătirea cărţilor pentru bibliotecă. Aşezarea cărţilor. Eliberarea publicaţiilor. Tehnica activităţii bibliotecilor filiale, mobile şi a răspîndirii cărţilor prin distribuitori. Tehnica împrumutului între biblioteci. Păstrarea cărţilor. Evidenţa activităţii. Păstrarea actelor bibliotecii.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
190. Munca bibliotecii de masă. [Adaptare după V. N. Denisiev, Rabota massovoj biblioteki]. Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Camera Cărţii, 1952, 128 p.

Organizarea activităţii bibliotecilor raionale şi săteşti. Conţinutul fondului bibliotecii. Studiul şi completarea lui. Munca în sala de împrumut şi sala de lectură. Munca de informare bibliografică a bibliotecilor. Munca bibliotecii în mase. Activitatea bibliotecilor mobile (Cartea la cititor). Planul de muncă, bugetul şi darea de seamă a unei biblioteci de masă.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Biblioteci publice ; Manual de iniţiere şi formare continuă
191. Munca metodică a bibliotecii regionale : manual practic. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1959, 207 p.
Anexe p. 185-206.

Munca metodică în biblioteca regională. . . Primle rezultate ale muncii secţiei mixte metodice şi bibliografice. . . Căile pentru aplicarea în practică a experienţei înaintate. Din experienţa organizării şi planificării în muncă.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
192. NENCESCU, Marian. Ghidul bibliotecarului. Bucureşti : Editura Ministerului de Interne, 2002, 96 p.
Mic dicţionar de specialitate, p. 57-68.
Bibliogr. adnotată & anexe, p. 87-95.

Tradiţiile şi cartea. Pe scurt despre carte şi bibliotecă. Sistemul bibliotecilor din România. Bibliotecile din Ministerul de Interne. Constituirea şi completarea colecţiilor de bibliotecă. Evidenţa colecţiilor. Organizarea colecţiilor. Cotarea şi aşezarea pe formate. Instrumentele de informare asupra fondului de publicaţii. Relaţiile cu publicul. Indici de apreciere a activităţii de bibliotecă. Noţiuni de îngrijire a patrimoniului de carte. Organizarea activităţii de bibliotecă. Casarea fondului de carte. Metodica lucrului cu cartea.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Legislaţie ; Patrimoniu ; Ghid
193. NESTORESCU, Silvia, red. coord. ; BERCAN, Iosif, red. coord. Biblioteconomie : manual. Bucureşti : ABBPR, 1994, 113 p.
Legislatie referitoare la biblioteci - In vigoare, p. 109-113.

Creşterea şi dezvoltarea colecţiilor. Evidenţa colecţiilor. Catalogarea documentelor. Clasificarea zecimală universală. Relaţiile cu publicul. Informarea şi documentarea în biblioteci. Conservarea colecţiilor. Verificarea colecţiilor. Pastrarea actelor bibliotecii. Arhiva bibliotecii. Automatizarea bibliotecilor.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Evidenţa primară a documentelor ; Catalogare ; Cataloage ; CZU ; Relaţii cu publicul ; Documentare ; Conservare ; Inventariere ; Automatizare--informatizare ; Legislaţie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
194. POPP, Elvira. Organizarea fondurilor de cărţi şi a cataloagelor în bibliotecile pentru copii. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1959, 127 p.
Anexă p. 108-124.

Selecţionarea cărţilor. Organizarea fondurilor. Îngrijirea publicaţiilor. Localul bibliotecii (secţiei) pentru copii.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Organizarea fondurilor ; Prelucrarea documentelor ; Depozitare ; Conservare
195. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Teoria şi practica informaţiei. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 176 p.
Bibliogr. după capitole.
[Versiunea electronică : __http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/octavia/mainframe.htm__ ].

Evoluţii în domeniul serviciilor de referinţe. Aspecte referitoare la marketingul serviciilor de bibliotecă. O opţiune actuală pentru bibliotecile universitare : parteneriatele. Proiecte europene în domeniul furnizării electronice a documentelor. Biblioteca Fundaţiei Universitare Carol I şi studenţii (1891-1948). Structuri infodocumentare din Marea Britanie. Structuri infodocumentare din Franţa. Structuri infodocumentare din Statele Unite ale Americii. Serviciile de prezervare şi conservare ale Bibliotecii Naţionale a Franţei. Dimensiunea umană în biblioteci - Instruirea şi perfecţionarea personalului la Biblioteca Universităţii din Edinburgh. Formarea profesională - modelul EBSSIB. Şcoala Suedeză de Biblioteconomie şi Studii ale Informării de la Colegiul Universitar din Boras şi Universitatea din Göteborg. Positive and negative elements in the Organisation of LIS Education in Romania - The LIS Department from the University of Bucharest.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci publice ; Biblioteci naţionale ; Asociaţii profesionale ; Istoria bibliotecilor ; Serviciul de referinţe ; Marketing de bibliotecă ; Consorţii de biblioteci ; Formare profesională ; Formare continuă; Formare profesională ; Învăţământ biblioteconomic ; Programe comunitare ; Conservare ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; România ; Marea Britanie ; Franţa ; Statele Unite ale Americii ; Suedia
196. PREDESCU, Constantin ; CLINCA, Georgeta ; CIOTLOŞ, Ion. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. Bucureşti : ABBPR, 1993, 100 p.
Anexe p. 55-97.

Constituirea şi completarea colecţiilor. Organizarea colecţiilor. Relaţii cu publicul. Organizarea administrativă a bibliotecii. Preluarea gestiunii bibliotecii. Verificarea (inventarierea) fondului bibliotecar .
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
197. * REGNEALĂ, Mircea. Corelaţia biblioteconomie - documentare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1981, 110 p.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Documentare
198. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Englez-Român. Constanţa : Ex Ponto, 1999, 333 p. (Biblioteca ABIR ; 5).
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Ştiinţa informării ; Terminologie ; Dicţionar
199. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Român-Englez. Constanţa : Ex Ponto, 1999, 317 p. (Biblioteca ABIR ; 4).
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Ştiinţa informării ; Terminologie ; Dicţionar
200. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. 2 vol. Editia a 2-a revazută şi adaugită. [FABR]. Constanţa : Ex Ponto, 2001, Vol. 1: A-L, 409 p. ; Vol. 2: M-Z, 425 p. p.
Bibliogr. generala, Vol 1, p. 13-20.
Index de noţiuni : Vol. 1, p. 375-409 ; Vol. 2, p. 385-425.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Ştiinţa informării ; Managementul informaţiei ; Terminologie; Dicţionar
201. REGNEALĂ, Mircea. Studii de biblioteconomie. Constanţa : Ex Ponto, 2001, 400 p. (Biblioteca ABIR ; 13).
Bibliogr. după capitole.

Funcţiile bibliotecilor din Antichitate până în Renaştere şi rolul lor cultural. Rolul Casei Şcoalelor în crearea primei reţele de biblioteci publice şi şcolare româneşti. Contribuţia UNESCO la dezvoltarea producţiei de carte şi a bibliotecilor publice. Educaţia pentru profesiunile informării în Marea Britanie. Corelaţia biblioteconomie-documentare şi implicaţiile ei contemporane. Biblioteca şi informaţia în epoca contemporană. Bibliotecile şi copyright-ul documentelor clasice şi electronice. Schimbul de publicaţii şi cooperarea internaţională. Împrumutul de publicaţii şi Interconectarea Sistemelor Deschise. Legislaţie românească de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Istoria bibliotecilor ; Bibliotecă--societate ; Formare profesională ; Biblioteci publice ; Biblioteci şcolare ; Reţele de biblioteci ; Schimb de publicaţii ; Împrumut interbibliotecar ; Legislaţie ; UNESCO ; Copyright ; Cooperare internaţională ; Marea Britanie
202. REGNEALĂ, Mircea. Vocabular de biblioteconomie şi ştiinţa informării. 2 vol. 1995, Vol. 1: A-L, 252 p. ; Vol. 2 (1996): M-Z, 278 p. (Biblioteca ABIR ; 1 , 3 ).
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Ştiinţa informării ; Terminologie ; Dicţionar
203. RICHTER, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. [Traducere de Gheorghe Buluţă şi Silvia Nistorescu, după editia a 5-a revazută şi adaugită]. Bucureşti : Grafoart, 1995, 316 p. (Bibliotheca Bibliologica).

Creşterea fondurilor. Eliminările. Circuitul cărţii. Documente altele decât cărţile. Comunicarea documentelor. Construcţia şi echipamentul bibliotecilor. Gestiunea (conducerea) bibliotecii. Biblioteca şi publicul ei. Cooperarea interbibliotecară. Aplicaţiile informaticii în organizarea bibliotecii şi documentării. Programe şi sisteme de gestionare de bibliotecă. Termeni tehnici.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
204. RUDEANU, Laura. Manualul bibliotecarului şcolar. Bucureşti : Atelier Didactic, 2003, 62 p.

Rolul bibliotecii din învăţământ. Dezvoltarea colecţiilor. Evidenţa colecţiilor. Catalogarea publicaţiilor. Realizarea fişei bibliografice a cărţii. Clasificarea publicaţiilor. Cotarea publicaţiilor. Organizarea colecţiilor. Regulamentul intern al bibliotecii. Gestiunea colecţiilor. Eliminarea publicaţiilor. Statistica de bibliotecă. Relaţii cu utilizatorii. Activităţi de informatizare.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
205. SIMONESCU, Dan. Biblioteconomie. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee de filologie-istorie. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, 156 p.
Bibliogr. după capitole.

Noţiuni despre disciplinele bibliologice. Istoria scrisului. Istoria cărţii. Istoria bibliotecilor de pe teritoriul ţării noastre . . . Noţiuni de biblioteconomie. Organizarea bibliotecii. Clasificarea publicaţiilor. Clasificarea publicaţiilor social-politice. Catalogarea publicaţiilor. Aşezarea şi cotarea publicaţiilor "cutterizarea". Mijloace de informare bibliografică. Documentarea indexarea coordonată. Sistemul naţional de informare. Activitatea cu cititorii. Conservarea publicaţiilor şi a celorlalte documente de bibliotecă. Spaţiul şi mobilierul de bibliotecă. bibliotecarul.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Manual de liceu
206. *SIMONESCU, Dan. Contribuţii. Bucureşti : Eminescu, 1984.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie

207. Studia bibliologica. Culegere de prelegeri, comunicări şi referate ale cadrelor didactice şi ale studenţilor Secţiei de biblioteconomie. Anul universitar 1964/1965. Bucureşti : Institutul Pedagogic de 3 ani. Facultatea de Filologie. Secţia de biblioteconomie, 1965, 264 p.

La început de drum. Teoria şi practica bibliologică în învăţămîntul superior.
Disciplinele bibliologice în învăţămîntul superior : Introducere în biblioteconomie. Cursul "Munca cu cititorii" - disciplină în cadrul Biblioteconomiei generale. Conţinut şi metodă în organizarea activităţii practice şi de seminar la disciplinele bibliologice.
Comunicări ale cadrelor didactice de la Secţia de biblioteconomie : Incunabulele din bibliotecile RSR. Preocupări bibliologice în opera lui Nicolae Iorga. Privire asupra rezultatelor obţinute prin metoda anchetei şi statisticii în cercetarea biblioteconomică. . . Aşezarea publicaţiilor în sistemul accesului liber la raft.
Referate ale studenţilor Secţiei de biblioteconomie : Tehnica Clasificării Colon. Catalogul pe subiecte. Începutul perioadei moderne în dezvoltarea bibliotecilor româneşti (Regulamentul pentru bibliotecile publice din 1864).
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Învăţământ biblioteconomic ; Istoria cărţii ; Istoria bibliografiei ; Personalităţi ; Statistică de bibliotecă ; Cercetare bibliologică ; Cercetare ştiinţifică ; Acces liber la raft ; Clasificare ; Cataloage ; Biblioteci publice ; Legislaţie ; România
208. Tehnica de bibliotecă. [Adaptare după A. V. Klenov, Bibliotecnaia tehnika]. Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1952, 339 p.
Index p. 327-336.

Prezentarea editorială a cărţii. Evidenţa patrimoniului bibliotecii. Clasificarea şi cutterizarea cărţilor. Catalogarea. Pregătirea pentru bibliotecă a cărţilor. Aşezarea şi păstrarea cărţilor. Tehnica muncii în sala împrumutului de cărţi şi în sala de lectură. Împrumutul între biblioteci. Împrumutul prin expediţie poştală. Tehnica muncii cu bibliotecile mobile. Verificarea bibliotecii.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
209. TOMESCU, Mircea. Manualul bibliotecarului căminului cultural. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 116 p.
Anexă p. 103-115.

Completarea fonduluide cărţi. Evidenţa cărţilor. Clasificarea şi cotarea cărţilor. Aşezarea cărţilor în rafturi. Verificarea fondului bibliotecii. Biblioteca mobilă. Munca bibliotecii pentru servirea cititorilor. Munca bibliotecii în mase. Popularizarea bibliotecii. Evidenţa muncii bibliotecii. Planul de muncă. Darea de seamă.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
Catalogare. Cataloage

210. ALEMAN, Veronica. Organizarea fondurilor de informare (cataloagelor) în instituţii şi întreprinderi. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 48 p. (Recomandare metodologică).

Cataloagele ca instrument de orientare în fondul de material documentar. Principii generale de organizare a cataloagelor. Mijloace de mecanizare a regăsirii informaţiilor, accesibile pentru institute şi întreprinderi. Cataloagele bibliotecilor ştiinţifice şi tehnice. Cataloage speciale. Cataloagele cu destinaţie personală. . . Cataloagele pentru relaţii.
Cuvinte cheie : Cataloage ; Regăsirea informaţiilor
211. ALEXANDRESCU, Carmen, coord. ALEPH : ghid de utilizare a modulului de catalogare pentru monografii. Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu". Serviciul de catalogare, 2004, 318 p.

Blocul 0 - bloc de identificare. Blocul 1 - blocul informaţiilor codificate. Blocul 2 - blocul informaţiilor descriptive. Blocul 3 - blocul de note. Blocul 4 - blocul intrărilor de legatură. Blocul 5 - blocul titlurilor în relaţie. Blocul 7 - blocul responsabilităţilor intelectuale. Blocul 8 - blocul utilizării internaţionale.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ALEPH ; Ghid
212. ALEXANDRESCU, Carmen Gabriela. Vedeta uniformă - punct de acces în fişierul de autoritate. Iaşi : Documentis, 2004, 112 p.
Bibliogr. p. 106-109.

Reuniunea specialiştilor în catalogare Paris, 1961 (Abordare evolutivă asupra unui cod internaţional de catalogare. Vedeta uniformă : concepte, definiri. Tipologie). Proiect naţional de tipologie a vedelor (IFLA şi standardele internaţionale din cadrul controlului bibliografic. FRBR-ul şi noile concepte privind catalogarea. Fişierul de autoritate : deziderat între necesitate şi realitate). Modele pragmatice. Concluzii .
Cuvinte cheie : Catalogare ; Vedetă uniformă ; Fişier de autoritate ; IFLA
213. BĂLAN, Ileana ; STANA, Dana. Îndrumar în consultarea catalogului informatizat. Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2004, 35 p.
Lexic, p. 31-34.

OPAC. Acces la catalogul on-line prin Internet. Utilizarea diacriticelor şi a caracterelor speciale. Căutare . . . Căutări combinate. Bibliografie locală.
Cuvinte cheie : Catalog online ; OPAC ; Regăsirea informaţiilor ; Bibliografii locale ; Biblioteca Universităţii, Piteşti
214. CARIDAS, Olga. Organizarea unui catalog sistematic de fişe documentare în bibliotecile tehnice din întreprinderi. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1965, 31 p.

Catalogul sistematic de fişe documentare. Întocmirea fişelor documentare. Aranjarea fişelor după clasificarea zecimală. Fişele divizionare. Revizuirea periodică a catalogului. Utilizarea fişelor documentare IDT şi a referatelor din diverse reviste.
Cuvinte cheie : Documentare ; Analiză documentară ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Clasificare ; Cataloage ; Biblioteci tehnice
215. CURCĂNEANU, Victoria, coord. Ghid de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România. Bucureşti : [s. n. ], 1976, 474 p.
Bibliogr. & anexe p. 397-474.

Probleme generale : Catalog de bibliotecă. Reguli de catalogare. Terminologia catalogării.
Descrierea pe fişe : Reguli generale. Elementele descrierii. Particularităţi de descriere. Regimul punctuaţiei şi majusculelor în descrierea tradiţională. Descrierea bibliografică internaţională standardizată. Procedee speciale de catalogare.
Clasificarea : Generalităţi. Clasificarea Dewey. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). Alte sisteme de clasificare. Tendinţe moderne în clasificare. Indexarea coordonată.
Tipuri de cataloage : Sistem de cataloage. Organizarea principalelor tipuri de cataloage.
Cuvinte cheie : Catalogare ; Cataloage ; Sistem de cataloage ; Clasificare ; Sisteme de clasificare ; Indexare coordonată
216. ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena. Catalogarea standardizată a documentelor monografice : reguli de aplicare a ISBD (M). Îndrumar practic de seminar. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 98 p.
Bibliogr. p. 15-22.

Catalogarea - noţiuni generale. Terminologia catalogării. Bibliografie generală. Prezentarea redacţională pentru cărţi şi broşuri. Surselele de informare utilizate în redactarea descrierilor bibliografice (după normele ISBD-M). Mapa de studiu individual : conţinut.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(M) ; Îndrumător pentru studenţi

217. FODOREAN, Nastasia. ALEPH : ghid de utilizare a modulului de catalogare. Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul de catalogare-clasificare, 2000, 86 p.

Bibliografie şi prezentarea câmpurilor. Blocul 0 - bloc de identificare. Blocul 1 - blocul informaţiilor codificate. Blocul 2 - blocul informaţiilor descriptive. Blocul 3 - blocul de note. Blocul 4 - blocul intrărilor de legatură. Blocul 5 - blocul titlurilor în relaţie. Blocul 7 - blocul responsabilităţilor intelectuale. Recomandări pentru utilizarea sistemului. Taste utile.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ALEPH ; Ghid
218. FODOREAN, Nastasia. ALEPH : versiunea 505. 14. 2 (GUI OPAC, Catalogare, ITEMS). Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Serviciul de catalogare-clasificare, 2002, 33 p.

Modificări de ordin general. Modulul GUI OPAC. Modulul de catalogare. ITEMS. Crearea unei înregistrări în baza de date CUC 10. Tipărirea de fişe pentru catalogul tradiţional. Concluzii.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ALEPH ; Ghid
219. FODOREAN, Nastasia. ISBD(M) - International Standard Bibliographic Description (for Monographs) : caiet de seminar. Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca. Colegiul de Biblioteconomie, 1996, 47 p.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(M) ; Îndrumător pentru studenţi
220. Formatul pentru înregistrarea informaţiilor bibliografice şi documentare în sistem automatizat. Manual de utilizare. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR ; Institutul Central pentru Conducere şi Informatică, 1982, 304 p.
Anexe I-IX, p. 275-304.

Structura formatului. Definiţii. Succesiunea cîmpurilor. Reguli de completare a fişei de înregistrare. Prezentarea formatului şi instrucţiuni de utilizare.
Cuvinte cheie : Catalogare ; Automatizare--informatizare ; MARC ; ISBD ; Control bibliografic; Descriere bibliografică ; Manual de iniţiere şi formare continuă
221. Ghid pentru aplicarea ISBD la descrierea Părţilor Componente aprobat de Comitetele Permanente ale Sectiunii IFLA de Catalogare şi Sectiunii IFLA de Publicaţii Seriale . [Traducere de Ioana Vârlan]. Bucureşti : Biblioteca Naţională a României, 1994, 22 p.
Anexe : A. Descrierea pe mai nulte nivele ; B. Exemple în formă compactă, p. 19-22.

Note preliminare. Descrierea părţilor componente. Elementul de legătură. Identificarea unităţii gazdă. Localizarea părţii componente în interiorul unităţii gazdă.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD ; Ghid
222. HOLT, Brian P. , ed. UNIMARC : manual . [Traducere şi adaptare în limba română, în colab. cu Doina Banciu, Mihaela Bora, Mihaela Paraschivescu]. Bucureşti : Biblioteca Naţională a României, 1993, 430 p.
Anexe & index p. 355-430.

Structura formatului. Eticheta înregistrării şi cîmpurile de date -- informaţii generale. Lista cîmpurilor. Eticheta înregistrării. Blocurile de cîmpuri.
Cuvinte cheie : Catalogare ; UNIMARC ; Manual de iniţiere şi formare continuă
223. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M). Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară ; ABIR, 1993, 170 p.
Exemple, anexe & glosar p. 1-64.

Schema elementelor descrierii şi a punctuaţiei obligatorii recomandată de ISBD(M). Punctuaţia ISBD(M). Surse de informare. Limba şi scrierea-Abrevieri-Regimul majusculelor. Reguli de redactare a elementelor bibliografice. Descrierea monografiilor în mai multe volume.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(M) ; Manual de iniţiere şi formare continuă
224. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M) în bibliotecile de învăţămînt. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1984, 43 p.

Schema elementelor descrierii şi ordinea lor. Punctuaţia. Schema elementelor şi a punctuaţiei obligatorii. Surse de informare pentru alcătuirea ISBD. Limba şi descrierea-Abrevieri-Regimul majusculelor. Reguli de redactare a elementelor bibliografice. Recomandări privind alcătuirea fişelor pentru catalogul alfabetic. Exemple de descrieri aplicînd principiul vedetei uniforme şi regulile ISBD(M).
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(M) ; Biblioteci universitare ; Biblioteci şcolare ; Manual de iniţiere şi formare continuă
225. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(S) . Ed. a II-a, rev. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară ; ABIR, 1999, 95 p.
Exemple, glosar & bibliogr. p. 73-95.

ISBD(S) -Istoric, obiectiv şi domeniu de aplicare. Particularităţi ale prelucrării serialelor. Schema elementelor descrierii şi a punctuaţiei obligatorii recomandate de ISBD(S). Punctuaţia ISBD(S). Surse de informare. Limba şi scrierea-Abrevieri-Regimul majusculelor. Reguli privind specificarea elementelor în zonele descrierii bibliografice. Descrierea pe două nivele.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(S) ; Publicaţii seriale ; Descriere bibliografică ; Manual de iniţiere şi formare continuă
226. NISTOR, Valeria ; MICLE, Maria. Normele ISBD(M) şi ISBD(S) în modele şi exerciţii. [pentru studenţii Facultăţii de Biblioteconomie]. Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2002, 153 p.
Bibliogr. p. 151-152.

Descrierea internaţională standardizată a publicaţiilor. Normele ISBD(M). Normele ISBD(S). Descrierea monografiilor şi a serialelor - Asemănări şi diferenţe. Exerciţii.
Cuvinte cheie : Catalogare ; ISBD(M) ; ISBD(S) ; Îndrumător pentru studenţi
227. Reguli unitare pentru descrierea operelor tipărite în cataloagele bibliotecilor. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Institutul de Documentare, Bibliografie şi Editură Tehnică, 1951, 283 p.
Anexe p. 239-268.

I. Reguli generale de descriere.
II. Descrierea operelor autorilor individuali şi descrierea cărţii subtitlul ei.
III. Descrierea sub colectiv.
IV. Descrierea constituţiilor, legilor, deciziilor, regulamentelor . . . .
V. Descrierea publicaţiilor în serie sau în mai multe volume.
VI. Descrierea diferitelor categorii de cărţi.
Cuvinte cheie : Catalogare ; Descriere bibliografică
228. Reguli unitare pentru descrierea publicaţiilor în cataloage şi biblioteci : proiect. Bucureşti : Comitetul pentru aşezămintele culturale din RPR de pe lângă Consiliul de Miniştri. Direcţia Bibliotecilor, 1953, 115 p.
Anexe p. 105-108.

Reguli generale pentru descrierea publicaţiilor. Descrierea după numele autorului şi după titlu. Descrierea publicaţiilor oficiale şi ministeriale. Descrierea publicaţiilor în mai multe volume şi a colecţiilor. Descrierea unor publicaţii speciale. Descrierea publicaţiilor periodice. Descrierea analitică.
Cuvinte cheie : Catalogare ; Descriere bibliografică
229. TÎRZIMAN, Elena. Publicaţii seriale : aspecte privind prelucrarea în context tradiţional şi electronic. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, 139 p.
Glosar, bibliogr. selectivă, webografie p. 103-107.
Anexe : Modele de ordonare şi combinare a elementelor bibliografice în cadrul zonelor descrierii bibliografice. Serials in Cyberspace. Seriale electronice din domeniul Ştiinţelor informării şi comunicării (dupa BUBL Journals) p. 108-138.
[Versiunea electronică : __http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteCOM/tirziman/index.htm__ ].

Seriale : Definire şi caracteristici. Identificarea serialelor. Catalogarea publicaţiilor seriale. Publicaţii seriale electronice disponibile în reţele.
Cuvinte cheie : Publicaţii seriale ; ISDS ; ISSN ; Catalogare ; ISBD(S) ; Cataloage ; UNIMARC; Descriere bibliografică ; Reviste electronice ; Reţele informaţionale ; Internet
230. TOMESCU, Mircea ; PĂRNUŢĂ, Gheorghe ; IANCOVICI, Simona. Reguli pentru descrierea publicaţiilor. Bucureşti : Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1958, 176 p.
Anexe p. 168-170.

Reguli generale pentru descrierea publicaţiilor. Reguli pentru transcrierea elementelor descrierii. Descrierea unor publicaţii speciale. Descrierea lucrărilor în mai multe volume şi a colecţiilor. Descrierea publicaţiilor periodice. Descrierea analitică.
Cuvinte cheie : Catalogare
231. * TOMESCU, Mircea, red. resp. Catalogul tip al bibliotecilor de la sate. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1954, 70 p.
Cuvinte cheie : Cataloage ; Biblioteci publice
Cenzură

232. Cartea cărţilor interzise. Bucureşti : Editura Victor Frunză, 2003, XXIX, 527 p.

Însemnări pe Cartea carţilor interzise (de Victor Frunză) : "Tabula rasa". Interzişi "din principiu". Societatea totalitară. Interzicerea adevărului istoric. Crearea vidului. Alte obsesii. Ţara din jug. Publicaţiile interzise - o carte antisemită. Imperfecţiunea "crimei perfecte". Inscripţie finală.
Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, 1948.
Cuvinte cheie : Cenzura ; România
233. COSTEA, Ionuţ ; KIRÁLY, István ; RADOSAV, Doru. Fond secret. Fond "S" special : contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România. Studiu de caz : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca. Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1995, 363 p.
Bibliogr. & note dupa capitole.
Anexe p. 170-343.

Secretul şi ipostazele lui în socialism. Constituirea fondului "S". Repere cronologice şi metodologice. Fondurile secrete de biblioteca şi contextul lor politico-cultural. Fondul "S" dupa decembrie 1989.
Cuvinte cheie : Cenzura ; Studiu de caz ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
234. KUHLMANN, Marie ; KUNTZMANN, Nelly ; BELLOUR, Hélene. Cenzura şi bibliotecile în secolul XX. Timişoara : Amarcord, 1999, 347 p.

Cine se teme de biblioteci? Cenzura de-a lungul secolului. Lista prescripţiilor cenzurii : reglementări, manuale, discursuri. Genurile şi maniera. Scoala primară şi cenzura. Cercetările asupra cenzurii în bibliotecile din Statele Unite 1959-1985.
Cuvinte cheie : Cenzura ; Biblioteci ; Franţa ; Statele Unite ale Americii
235. MARINO, Adrian. Cenzura în România : schiţă istorică introductivă.
Craiova : Aius, 2000, 96 p. (Mozaic).
Note p. 82-93.

Începuturi. Secolul 18 (Transilvania. Ţările Româneşti. Organizare şi perfecţionare). Secolul 19 (Ocupaţia rusă. 1848 - Represiune şi rezistenţă. Unirea şi libertatea presei. Cenzura în Transilvania). Secolul 20 (Represiune şi liberalizare. Cenzura totalitară. Scriitorii şi cenzura comunistă).
Cuvinte cheie : Cenzura ; România
236. PETCU, Marian. Puterea şi cenzura : o istorie a cenzurii. Iaşi : Polirom, 1999, 216 p. (Collegium ; Media).
Note dupa capitole.
Bibliogr. & anexe p. 195-213. (În anexă : Legea Presei din 1862).

Cenzori, cenzuri, cenzuraţi. Ipostaze ale cenzurii (Anglia, Franţa, Germania şi Austria, Italia, Statele Unite ale Americii, Spania, Rusia). Regimul cenzurii în România.
Cuvinte cheie : Cenzura ; România ; Marea Britanie ; Franţa ; Germania ; Austria ; Italia ; Statele Unite ale Americii ; Spania ; Rusia
Clasificare. Indexare

237. ADLER, Erich. Elaborarea şi folosirea clasificării autonome. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 34 p. (Recomandare metodologică).

Generalităţi. De ce clasificare autonomă ? Structura clasificării autonome. Sursele terminologice ale clasificării autonome. Codificarea. Actualizarea clasificării autonome. Utilizarea clasificării autonome.
Cuvinte cheie : Clasificare ; Limbaje documentare ; Clasificare autonomă ; Terminologie
238. ANDRIAN, Alexandru C. Îndrumător pentru utilizarea clasificării zecimale universale. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1999, 61 p. (Caietele bibliotecarului ; 7).
Bibliogr. p. 59-61.

Probleme ale clasificării în general. Structura clasificării zecimale universale. Practica utilizării CZU. Domenii de utilizare a CZU. Ediţii moderne ale CZU. Structura practică a CZU.
Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Ghid
239. FRÂNCU, Victoria. Tezaur interdisciplinar multilingv pentru uzul bibliotecilor: română, engleză, franceză = Multilingual interdisciplinary thesaurus for library use : Romanian, English, French. Bucureşti : ABIR, 2002, 402 p. (Biblioteca ABIR ; 16).
Cuvinte cheie : Tezaur multilingv ; Indexare ; Descriptori
240. LĂZĂRESCU, Georgeta. Introducere în metoda de indexare coordonată. Bucureşti : Academia RSR. Centrul de documentare ştiinţifică, 1966, 120 p.
Bibliogr. & anexă p. 105-119.

Transferul de informaţii între autori şi beneficiari. Apariţia indexării coordonate şi rolul ei în informarea modernă. Sisteme de informare. Sisteme tradiţionale de informare. Scheme ierarhizate şi metode moderne de sistematizare a informaţiilor. Aplicarea metodei de indexare coordonată în sistemele moderne de informare. Tezaurul, o soluţie a problemelor legate de limbaj în indexarea coordonată. Cîteva aspecte legate de aplicarea în practică a indexării coordonate. Utilizarea indexării coordonate pe plan mondial. Indexare coordonată sau clasificare zecimală universală ? Perspective.
Cuvinte cheie : Indexare coordonată
241. LĂZĂRESCU, Georgeta. Introducere în metoda de indexare coordonată. 2-a revăzută şi adăugită. Bucureşti : Academia RSR. Centrul de documentare ştiinţifică, 1969, 197 p.
Glosar p. 171-177.
Bibliogr. p. 179-197.

Informatica documentară şi indexarea coordonată. Evoluţia mijloacelor utilizate în transferul de informaţii. Sisteme de informare. Sisteme tradiţionale de informare - Scheme ierarhizate şi metode moderne de sistematizare a informaţiilor. Metoda de indexare coordonată. Probleme generale. Referarea. Indexarea. Înmagazinarea informaţiilor. Cîteva aspecte legate de aplicarea practică a indexării coordonate. Alegerea şi construirea unui sistem de informare. Utilizarea indexării coordonate - Realizări şi perspective. Explicarea noţiunilor principale utilizate în lucrare.
Cuvinte cheie : Indexare coordonată ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor
242. LĂZĂRESCU, Georgeta. Principii de alcătuire a indexurilor de subiecte. Bucureşti : Academia RSR. Centrul de documentare ştiinţifică, 1968, 28 p.
Bibliogr. & anexă p. 25-28.

Elaborarea indexurilor. Determinarea eficienţei unui index. Concluzii şi recomandări pentru alcătuirea indexurilor BIS.
Cuvinte cheie : Indexare ; Limbaje documentare ; Vocabular controlat
243. * LĂZĂRESCU, Georgeta ; TOMA, Eugeniu. Elaborarea vocabularelor controlate şi a tezaurelor. Bucureşti : Academia RSR. Centrul de documentare ştiinţifică, 1969, 34 p.
Bibliogr. p. 31-34.
Cuvinte cheie : Indexare ; Vocabular controlat ; Tezaur
244. MANDEAL, Rodica Eleonora. Instrumente de lucru necesare înmagazinării şi regăsirii informaţiei specializate : tezaurul terminologic. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 166 p.
Bibliogr. selectivă, p. 95-98.
Anexă : Tezaur de specialitate în domeniul Urbanismului.

Regăsirea informaţiilor - noţiuni generale. Bazele de date - cea mai importantă resursă electronică de informare. Reţelele de informare automatizate. Limbajul în sistemele de regăsire a informaţiei. Tezaurul - instrument de control terminologic în sistemele de regăsire moderne. Principii de construcţie a tezaurului pentru Urbanism. Aprecieri finale.
Cuvinte cheie : Indexare ; Baze de date ; Baze de date bibliografice ; Limbaje documentare ; Tezaur ; Regăsirea informaţiilor ; Terminologie ; Reţele informaţionale ; Manual universitar
245. Metode de indexare utilizate în activitatea de informare şi documentare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1989, 152 p. (Material metodologic).
Anexe p. 139-152.

Analiza documentară şi indexarea - Noţiuni introductive. Limbaje de indexare cu structură ierarhică. Limbaje de indexare cu structură combinatorie. Indexarea coordonată. Indexarea automată în sistemele de regăsire documentară.
Cuvinte cheie : Indexare ; Analiză documentară ; Limbaje documentare ; Indexare; Indexare automatizată ; Regăsirea informaţiilor
246. MOLDOVEANU, Valeriu. Metode pentru indexarea documentelor. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 132 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 83-132.

Probleme generale. Tipuri de indexare. Metode generale de indexare . . . Metode de indexare specifice diferitelor categorii de documente. Indexarea în diferite domenii ştiinţifice, tehnice, etc. Indexarea manuală. - Mecanică. - Automată. Alte probleme legate de indexare.
Cuvinte cheie : Indexare ; Indexare coordonată ; Indexare automatizată ; Terminologie ; Tezaur; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor
247. NASTA, Ion. Elaborarea şi folosirea tezaurului naţional politematic pentru înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor documentare . Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 178 p. (Recomandare metodologică).
Glosar & bibliogr. p. 157-177.

Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor în cadrul unui sistem de informare. Noţiuni fundamentale. Limbajul de regăsire a informaţiilor. Ce este un tezaur ? Proiectarea tezaurului naţional politematic. Sistemul de codificare şi notaţiile folosite . . . Prezentarea tezaurului naţional politematic. Anexele sale. Înmagazinarea informaţiilor cu ajutorul tezaurului . . . regăsirea informaţiilor cu ajutorul tezaurului . . . Dezvoltarea tezaurului naţional politematic.
Cuvinte cheie : Tezaur ; Tezaur politematic ; Limbaje documentare
248. NICULESCU, Zenovia. Arhitectura sistemului Clasificării Zecimale Universale : caracteristici funcţionale în context contemporan. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 256 p.
Bibliogr. specializată & bibliogr. web, p. 243-254.

Indexarea publicaţiilor şi metaresurselor informaţionale. Arhitectura sistemului C. Z. U. Componente structurale ale sistemului C. Z. U. Master Reference File - M. R. F. Catalogul sistematic - memoria informaţională activă a bibliotecii.
Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Cataloage ; Indexare ; Limbaje documentare ; Manual universitar
249. NICULESCU, Zenovia. Geneza clasificării de bibliotecă. Bucureşti : ABBPR, 1996, 158 p.
Bibliogr. p. 145-156.

I. Evoluţia preocupărilor pragmatice privind clasificarea de bibliotecă : Antichitate. Evul mediu. Biblioteci româneşti.
II. Conceptualizarea sistemelor de clasificare : Determinări structurale. Sistemul terminologic. Sistemul de notaţie. Principii şi funcţii ale clasificării. Abordări metodologice.
Cuvinte cheie : Istoria biblioteconomiei ; Clasificare ; Sisteme de clasificare ; Depozitare ; România
250. NICULESCU, Zenovia. Limbaje de indexare cu structură ierarhică : curs universitar. Bucureşti : ABBPR, 1999, 268 p.
Bibliogr. p. 256-266.

Geneza şi teoria clasificării de bibliotecă. Limbaje de indexare cu structură ierarhică. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). CZU în plan internaţional şi naţional. Arhitectura sistemului CZU. Clasa 0 - Generalităţi. Clasa 1 - Filosofie. Clasa 2 - Religie. Clasa 3 - Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Artă militară. Asigurări. Învăţământ. Educaţie. Etnografie. Clasa 5 - Matematică. Ştiinţe naturale. Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Clasa 7 - Arte şi arte frumoase. Divertisment. Muzică. Jocuri. Sport. Clasa 8 - Limbă. Lingvistică. Filologie. Literatură. Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie.
Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Limbaje documentare ; Manual universitar
251. NICULESCU, Zenovia. Limbaje de indexare cu structură ierarhică : curs universitar. Ed. a II-a. Bucureşti : ABBPR, 2000, 264 p.
Bibliogr. p. 251-261.

Geneza şi teoria clasificării de bibliotecă. Limbaje de indexare cu structură ierarhică. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). CZU în plan internaţional şi naţional. Arhitectura sistemului CZU. Caracteristici funcţionale ale CZU. Clasa 0 - Generalităţi. Clasa 1 - Filosofie. Clasa 2 - Religie. Clasa 3 - Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Artă militară. Asigurări. Învăţământ. Educaţie. Etnografie. Clasa 5 - Matematică. Ştiinţe naturale. Clasa 6 - Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Clasa 7 - Arte şi arte frumoase. Divertisment. Muzică. Jocuri. Sport. Clasa 8 - Limbă. Lingvistică. Filologie. Literatură. Clasa 9 - Geografie. Biografie. Istorie.
Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Limbaje documentare ; Manual universitar

252. NICULESCU, Zenovia. Taxonomia Clasei 6 - Ştiinţe aplicate : clasificarea zecimală universală. Bucureşti : ABBPR, 1996, 224 p.
Anexă & bibliogr. p. 195-222.

Abordare evolutivă. Aria de competenţă - Cantitatea informaţională. Arhitectura sistemului. Deficienţe şi delimitări - Disfuncţionalităţi. Paradigme metodice. Etape operaţionale în clasificarea documentelor.
Cuvinte cheie : Clasificare ; CZU ; Prelucrarea documentelor
253. NICULESCU, Zenovia, coord. şt. ; CRUDU, Mihaela, red. coord. Procesarea documentelor şi globalizarea informaţiilor : lucrările sesiunilor ştiinţifice ale studenţilor bibliologi. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 122 p.
Bibliogr. după capitole.

Bibliotecile şi societatea multimedia. Pledoarie pentru CZU. Principii moderne în proiectarea sistemului CZU. Perspectivele CZU reflectate în "Extensii şi corecţii". MRF - varianta electronică a CZU. Tezaurizarea sistemului CZU. Abordare evolutivă a ediţiilor clasificării Dewey. Centenar Dewey. Utilizatorii clasificării Dewey. Disponibilitatea electronică a Clasificării Dewey. Clasificarea publicaţiilor în mediul electronic. Conceptul de calitate în prelucrarea publicaţiilor. Optimizarea limbajelor de indexare din perspectiva utilizatorilor. Cooperarea internaţională în prelucarea documentelor. Activităţi ale Secţiunii Clasificare-Indexare IFLA. Tendinţe moderne în indexarea publicaţiilor. FRBR-Cerinţe funcţionale pentru înregistrări bibliografice. Programul "Biblioteca Naţională Digitală" (NDLP). Principii fundamentale ale sistemului Bliss. Indexarea publicaţiilor în viziunea lui Brian C. Vickery. Postulatele lui Ranganathan. Comunicarea ştiinţifică în "galaxia post-gutenberg".
Cuvinte cheie : Societatea informaţională ; Societatea informaţională ; Clasificare ; Sisteme de clasificare ; CZU ; Clasificarea Dewey ; Clasificarea Bliss ; Indexare ; Limbaje documentare ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
254. Tezaur bazat pe CZU. Fasc. 1 : Clasa 02 : Biblioteconomie. Bucureşti ; Constanţa : Biblioteca Centrală Universitară ; Ex Ponto, 1999, 41 p. (Biblioteca ABIR ; 7).
Anexe.
Cuvinte cheie : Indexare ; Descriptori ; Tezaur
Comunicarea documentelor

255. Accesul liber la raft. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR. Serviciul metodic, 1972, 43 p. (Teorie şi practică bibliotecară ; 2).

I. Recomandări privind organizarea şi funcţionarea sistemului. II. Schema de aşezare sistematic-alfabetică a publicaţiilor.
Cuvinte cheie : Circulaţie ; Acces liber la raft
256. Accesul liber la rafturile bibliotecilor : teorie şi practică. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale şi bibliotecilor, 1960, 220 p. (Culegere de materiale).

Unele probleme ale aplicării sistemului accesului liber la raft în bibliotecile din ţara noastră. . . Despre accesul liber la raft. Accesul liber la raft în bibliotecile ştiinţifice. Accesul liber al cititorilor la publicaţiile din expoziţiile tematice şi de informare. Accesul liber la raft în bibliotecile de masă. Expoziţiile de cărţi cu acces liber. Accesul liber la raft în bibliotecile pentru copii şi probemele îndrumării lecturii. Accesul liber la raft în bibliotecile din străinătate. Despre munca bibliotecilor cu acces liber la raft. catalogul sistematic pentru cititori în biblioteca cu acces liber la raft. Dezvoltarea accesului liber la raft în Biblioteca centrală din oraşul Praga. Biblioteca cu acces liber la raft.
Cuvinte cheie : Acces liber la raft ; Circulaţie
257. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Unele aspecte ale aplicării accesului liber la raft. Iaşi : [s. n. ], 1964, 32 p. (Biblioteca regională, Iaşi).
Bibliogr. p. 31-32.

Accesul liber la raft - factor important în intensificarea activităţii bibliotecilor. Aşezarea fomdului de publicaţii în bibliotecile cu acces liber la raft. Sistemul de cataloage în bibliotecile cu acces liber la raft.
Cuvinte cheie : Acces liber la raft ; Circulaţie
Conservare. Restaurare

258. BALTEŞ, Eugenia ; CRUHER, Anatolie ; GEORGESCU, Ramiro. Recomandări pentru conservarea colecţiilor bibliotecilor. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1972, 28 p. (Teorie şi practică bibliotecară).
Glosar p. 25-27.

Sarcinile bibliotecilor în domeniul păstrării colecţiilor. Condiţiile de păstrare a colecţiilor. Activitatea igienico-profilactică în conservarea colecţiilor bibliotecii. Măsuri curative în conservarea colecţiilor .
Cuvinte cheie : Conservare ; Restaurare
259. * Conservarea fondurilor de cărţi : manual pentru bibliotecile regionale, orăşeneşti şi bibliotecile raionale mari. Traducere din limba rusă. Ed. a 2-a prelucrată şi completată. Bucureşti : [s. n. ], 1957, 87 p.
Cuvinte cheie : Conservare ; Biblioteci publice ; Manual de iniţiere şi formare continuă
260. ONISCU, Corneliu, red. ; VORNICU, Nicoleta, red. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Simpozionul internaţional "Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Cultural". Iaşi, septembrie, 2003. Iaşi : Trinitas, 2003, 272 p.

. . . Consideraţii privind mecanismele degradării materialelor papetare din patrimoniul cultural. Conservarea unor planuri ale oraşului Iaşi din secolele XIX-XX . . . Stabilizarea şi protecţia suporturilor celulozice cu un sistem polimeric fotosensibil. Caracterizarea fizico-chimică a unor mostre de pergament supuse distrucţiei accelerate . . . Particularităţi ale hârtiei cretate - suport pentru text în procesul de restaurare . . . Consideraţii privind restaurarea unui exemplar din "Cazania lui Varlaam" . . . Posibilităţi de datare a unui manuscris aparţinând şcolii lui Gavril Uric . . . Ornamentica din "Cazania lui Varlaam". . .
Cuvinte cheie : Restaurare ; Patrimoniu ; Carte veche ; Manuscrise ; Manifestări ştiinţifice naţionale
261. * SANDU, Ion ; SANDU, Irina Crina Anca. Chimia conservării şi restaurării cărţilor vechi. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1998, Vol. I, 600 p.
Bibliogr. p. 595-596.
Cuvinte cheie : Restaurare ; Conservare ; Carte veche
Cooperare

262. KELLER, Alice. Consorţiile în biblioteci : o iniţiere practică. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003, 104 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 24(43)).
Bibliogr. & anexe p. 89-104.

Fenomenul "Consorţii" : cum şi de ce tocmai acum ? Scopul şi obiectivele consorţiilor. Contractul de licenţă. Stabilirea preţurilor în cadrul consorţiului. Produse pentru un consorţiu. Conceperea infrastructurii tehnice a unui consorţiu. Organizarea unui consorţiu. O privire de ansamblu asupra consorţiilor la nivel internaţional. Consorţiile din Marea Britanie. Consorţiile în ţările vorbitoare de limba germană. Viitorul consorţiilor : diverse opinii.
Cuvinte cheie : Consorţii de biblioteci ; Exploatarea în comun a resurselor ; Tehnologia informaţiei ; Cooperare internaţională ; Marea Britanie ; Elveţia ; Germania ; Ghid


Dezvoltarea colecţiilor

263. CALENGE, Bertrand. Politicile de achiziţie : constituirea unei colecţii într-o bibliotecă. [Titlul în original : Les politiques d'acquisition. Constituer une collection dans une bibliotheque. Traducere de Aliona Vesel şi Rodica Cosmaciuc]. Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 1999, 399 p.
Bibliogr. p. 390-396.

Neliniştea dialectică a bibliotecarului (În căutarea conceptului de achiziţie. Între ofertă şi cerere : publicul). Construirea unei politici de achiziţie. Principii generale (Procesele de achiziţie. Analiza colecţiilor şi a publicului. Elemente generale ale obiectivelor şi metodelor necesare coerenţei colecţiilor. De la fondurile curente la fondurile patrimoniale şi specializate). Surse, instrumente, proceduri. Biblioteca, locul în care documentele şi utilizările au forme variabile (Probleme legate de varietatea suporturilor şi a tipurilor de documente. Influenţa practicilor utilizatorilor asupra achiziţiior). Biblioteca, un sistem complex (Dinamica colecţiilor. Achiziţii şi reţele). Controlul şi evaluarea achiziţiilor (Evaluarea propriei politici de achiziţie. Perspective).
Cuvinte cheie : Dezvoltarea colecţiilor ; Achiziţii ; Evaluarea achiziţiilor
264. IEPUREANU, Viorica ; ENESCU, Alexandra. Direcţii şi strategii de dezvoltare a colecţiilor în bibliotecile universitare. Constanţa : Ex Ponto, 2001, 178 p.
Anexe & bibliogr. p. 173-177.

Definirea noţiunii de fond (colecţie) de bibliotecă. Informaţia - punct de plecare în dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci. Managementul dezvoltării colecţiilor. Politica de constituire şi dezvoltare a fondurilor (colecţiilor). Politica de achiziţii. Etapele activităţii de completare. Completarea curentă şi retrospectivă. Managementul resurselor financiare. Furnizorii - definiţii. Dezvoltarea colecţiilor virtuale. Informatizarea activităţilor din cadrul Serviciului de Dezvoltare a Colecţiilor.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Dezvoltarea colecţiilor ; Colecţii de bibliotecă ; Politica de dezvoltare a colecţiilor ; Management de bibliotecă ; Achiziţii ; Resurse financiare ; Biblioteci virtuale ; Automatizarea achiziţiilor ; Studiu de caz
265. OLTEANU, Cornelia. Depozitul legal. Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2000, 14 p. (Caietele bibliotecarului ; 10).

Definiţie - Scurt istoric. Reglementări în legătură cu depozitul legal. Categorii de documente destinate depozitului legal. Depozitul legal central - sarcinile lui. Depozitul legal local. Concluzii.
Cuvinte cheie : Depozit legal ; Legislaţie ; Tipuri de documente
Formare şi perfecţionare profesională

266. MICHEL, Jean ; MARINESCU, Nicoleta ; IANUŞ, Mariana. Formarea în societatea informaţiei, societate în formare. Iaşi : Astel Design, 2000, 92 p.
Bibliogr. p. 91-92.
Listă de adrese Web, p. 55-88.
[Versiunea electronică : __http://biblioteca.euroweb.ro/bibltec.htm__ ].

Societatea informaţiei şi noua solidaritate profesională. Societatea informaţiei. Impactul Internetului în cultură, societate, economie. Formarea, miza mileniului trei. Cultura informaţiei: a inventa, a experimenta, a capitaliza, a schimba. Societate în formare. Instrumente de lucru europene utile pentru elaborarea unui sistem de formare profesională. Formarea profesională - secretul eficientizării şi rentabilizării activităţii de informare şi documentare în biblioteci. Web-bibliografie pentru bibliotecari şi nu numai. Concluzii.
Cuvinte cheie : Formare profesională ; Formare continuă ; Societatea informaţională ; Internet ; Servicii de bibliotecă ; Nevoi de informare ; Beneficiari ; Tehnologia informaţiei ; Documentare; Webliografii ; Profesia de specialist în informare şi documentare ; Competenţă profesională
Informare şi documentare

267. ALEMAN, Veronica. Canale de transmitere a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 94 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 90-93.

Aspecte generale. Manifestările ştiinţifice internaţionale. Colectivele invizibile. Anchetele printre experţi. Transmiterea informaţiilor ştiinţifice şi tehnice prin mijloacele de telecomunicaţie. Evoluţia canalelor de informare documentară. Ponderea utilizării canalelor de informare de către diferite categorii de beneficiari.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Diseminarea informaţiilor ; Ştiinţa informării ; Manifestări ştiinţifice internaţionale ; Indexuri bibliografice ; Index KWIC ; Index KWOC ; Index de citări
268. ALEMAN, Veronica. Surse de informare şi documentare tehnică şi utilizarea lor. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1969, 99 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. 92-99.

Aspectele generale ale evoluţiei surselor de informare ştiinţifice şi tehnice. Publicaţii de largă circulaţie. Publicaţii şi evidenţe bazate pe prelucrarea analitico-sintetică a documentelor. Categorii speciale de publicaţii tehnice. Surse de informare pentru cercuri restrînse de beneficiari. Cercetări documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Literatura gri ; Prelucrarea documentelor ; Cercetare documentară
269. ATANASIU, Pia. Metode şi tehnici de lucru pentru sisteme de informare ştiinţifică. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, 172 p.
Bibliogr. , anexe & index p. 118-169 .

Informarea ştiinţifică : originea, conţinutul şi locul ei în cadrul activităţii ştiinţifice. Nevoi şi cerinţe de informare - condiţii de satisfacere a lor. Surse de informare. Sisteme de informare. Valorificarea în sisteme de informare mici şi mijlocii a produselor marilor sisteme automatizate de informare. Relaţii sistem de informare - bibliotecă.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Informare bibliografică ; Nevoi de informare ; Surse de informare ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Analiză documentară ; Adnotare ; Referat ; Recenzie ; Sisteme de clasificare ; Indexare ; Indexare coordonată
270. ATANASIU, Pia ; GRECU, Natalia. Termeni din domeniul informării şi documentării : îndrumar metodologic. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1988, 484 p.
Bibliogr. p. 481-482.

Index alfabetic lb. engl. , fr. , germ. , rusă p. 331-480.
Cuvinte cheie : Documentare ; Terminologie ; Dicţionar
271. Autodocumentarea în învăţământul preuniversitar : un proiect franco-român. Bucureşti : Biblioteca Centrală Pedagogică "I. C. Petrescu", 1996, 86 p.

I. C. D. I. -urile - Centre de Documentare şi de Informare (Prezentare de ansamblu. Scheme).
II. Fişe pedagogice pentru autodocumentare stabilite în Franţa şi experimentate - în mare parte, în România. Jocuri distractive în C. D. I. Fişe de evaluare. Rolul social al C. D. I. Diplomă acordată în C. D. I.
Cuvinte cheie : Biblioteci şcolare ; Centre de informare şi documentare ; Franţa ; România
272. AVRAMESCU, Aurel ; CÂNDEA, Virgil. Introducere în documentarea ştiinţifică. Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1960, 519 p.
Bibliogr. , anexe, vocabular bibliologic multilingv, indice de materii p. 425-517.

Rolul şi importanţa documentării (Apariţia şi creşterea cerinţelor documentare. Organizarea actuală a documentării. Noţiuni, terminologie, clasificare. Problemele documentării).
Sursele generale de documentare (Clasificare. Îndrumătorii în informare şi documentare. Organismele de documentare. Colecţiile de documente. Producătorii şi difuzorii de informaţii şi documente. Cabinetul de lucru al cercetătorului).
Documente (Clasificarea documentelor. Documentele grafice. Documentele imagini. Informaţiile orale. Documentele auditive. Documentele auditivo-vizuale. Piesele de colecţii şi muzee. Documentele muzeistice).
Fazele documentării (Condiţiile unei informări eficiente. Încadrarea documentării în planul de cercetare. Determinarea surselor şi a punctelor de informare. Întocmirea planului de documentare. Culegerea surselor. Studierea surselor. Utilizarea documentaţiei).
Cuvinte cheie : Documentare ; Cercetare bibliografică ; Cercetare documentară ; Informare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Istoria bibliografiei ; Istoria documentării ; Centre de informare şi documentare ; Terminologie ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Documente audio-vizuale ; Cataloage ; Bibliotecă--cercetare
273. * BANCIU, Doina. Centrul de Informare şi Documentare pentru piaţa muncii : manual. Bucureşti : Expert, 1997, 130 p.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Centre de informare comunitară ; Centre de informare şi documentare ; Informare comunitară ; Informare documentară
274. BANCIU, Doina ; LARSEN, Patricia. Lexic de informatică documentară. Bucureşti : Revista "Biblioteca", 1993, 125 p.

Prezentare generală a sistemelor automatizate de bibliotecă. Reţele de informare automatizate. Lexic.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Reţele informaţionale ; Terminologie ; Dicţionar
275. Bazele informaticii documentare. 8 vol. [Curs] . Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1976.

Vol. I : Prelucrarea informaţiilor şi a documentelor (1)
Vol. II : Prelucrarea informaţiilor şi a documentelor (2)
Vol. III : Inmagazinarea, regăsirea şi difuzarea informaţiilor (1)
Vol. IV : Inmagazinarea, regăsirea şi difuzarea informaţiilor (2).
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare bibliografică ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Prelucrarea documentelor ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor
276. Bazele informaticii documentare. 8 vol. [Curs] . Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1977.

Vol. V : Elaborarea, înmagazinarea şi difuzarea documentelor (1)
Vol. VI : Elaborarea, înmagazinarea şi difuzarea documentelor (2)
Vol. VII : Sisteme de informare documentară (1)
Vol. VIII : Sisteme de informare documentară (2).
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare bibliografică ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Sisteme naţionale de informare
277. Bazele informaticii documentare ştiinţifice, tehnice şi economice . 4 vol. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974. Vol. I, 187 p.; Vol. II, 229 p. ; Vol. III, 132 p. ; Vol. IV, 107 p.
Bibliogr. la sf. fiecărui volum.

Vol. I. Prelucrarea informaţiilor şi a documentelor : Beneficiarii informării documentare. Sursele informării documentare. Prelucrarea materială a documentelor. Prelucrarea intelectuală a documentelor. Limbaje documentare. Coduri şi codificare.
Vol. II. Înmagazinarea, regăsirea şi difuzarea informaţiilor : Purtătorii de informaţii. Înregistrarea informaţiilor. Memorii. Înmagazianrea informaţiilor. Regăsirea informaţiilor înmagazinate. Modalităţi de difuzare a informaţiilor. Forma de difuzare a informaţiilor.Utilaje..
Vol. III. Elaborarea, înmagazinarea şi difuzarea documentelor : Elaborarea documentelor. Utilaje pentru întocmirea şi tehnoredactarea documentelor. Înmagazinarea documentelor. Utilaje pentru înmagazinarea documentelor. Difuzarea documentelor. Utilaje necesare difuzării documentelor
Vol. IV. Sisteme de informare documentară : Elemente de teoria sistemelor. Organizarea sistemelor de informare documentară la nivel naţional . . . la nivel internaţional. Evoluţia sistemelor de informare documentară.
Cuvinte cheie : Documentare ; Tipuri de documente ; Prelucrarea documentelor ; Analiză documentară ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Limbaje documentare ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Diseminarea informaţiilor ; Teoria sistemelor ; Sisteme naţionale de informare ; Sisteme internaţionale de informare
278. Bazele informării documentare ştiinţifice şi tehnice. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 202 p.
Bibliogr. după capitole.

Obiectul şi metodele informării documentare. Colectarea documentelor - Categorii de documente. Prelucrarea documentelor. Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor şi documentelor. Difuzarea informaţiilor documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Dezvoltarea colecţiilor ; Tipuri de documente ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Prelucrarea documentelor ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Diseminarea informaţiilor ; Beneficiari
279. Bazele informării documentare tehnico-ştiinţifice. 5 vol. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, Vol. I, 75 p. ; Vol. II, 196 p. ; Vol. III, 88 p. ; Vol. IV, 275 p. ; Vol. V, 73 p.
Bibliogr. la sf. fiecărui volum.

Vol. I : Sursele de informare documentară. Analiza şi prelucrarea informaţiilor ştiinţifice şi tehnice: Documente şi informaţii ştiinţifice şi tehnice. Documente şi publicaţii primare. Documente şi publicaţii secundare. Analiza şi prelucrarea documentelor ştiinţifice şi tehnice (Descrierea bibligrafică. Adnotarea. Referatul bibliografic).
Vol. II : Metode de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor tehnico-ştiinţifice : Noţiuni fundamentale privind înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Analiza unui sistem de regăsire a informaţiilor. Codificarea la înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Purtătorii de informaţie discreţi şi codificarea lor. Purtătorii de informaţie continui şi codificarea lor. Concluzii privind utilizarea diferiţilor purtători la înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor.
Vol. III : Metode de difuzare a informaţiilor tehnico-ştiinţifice : Aspecte generale ale transmiterii informaţiilor. Canale de transmitere a informaţiilor. Beneficiarii informării şi difuzarea informaţiilor. Metode de informare şi forme de prezentare a informaţiilor. Metode şi mijloace de reproducere şi multiplicare a informaţiilor şi documentelor
Vol. IV : Sisteme de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor documentare ştiinţifice şi tehnice : Elemente teoretice generale. Sisteme de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor realizate în practică
Vol. V : Organizarea ştiinţifică a activităţii de informare documentară : Importanţa organizării ştiinţifice a activităţii de informare documentară. Organizarea informării documentare la nivel naţional. Organizarea activităţii în diferite unităţi de informare documentară. Colaborarea în domeniul informării documentare pe plan internaţional (1972).
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Analiză documentară; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Diseminarea informaţiilor ; Beneficiari ; Multiplicarea şi reproducerea documentelor ; Cooperare internaţională ; Sisteme internaţionale de informare ; FID
280. Bibliografia în ajutorul popularizării cărţii. Materiale traduse din limba rusă. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1955, 78 p. (In ajutorul bibliotecarului).

Bibliografia în ajutorul muncii de masă a bibliotecilor [Lecţii pentru studenţii secţiei prin corespondenţă - cursul "Bazele bibliografiei sovietice"]. Sarcinile bibliografiei de recomandare.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Relaţii cu publicul
281. CHIRA, Ion. Informare şi documentare în cercetarea ştiinţifică. Pentru uzul studenţilor. Bucureşti : Institutul Politehnic, 1989, 140 p.
Anexe p. 100-134.
Bibliogr. p. 135-139.

Rolul şi importanţa informării şi documentării în cercetarea ştiinţifică. Fluxul informaţional modern. Modalităţi de realizare ale informării. Amploarea informării-Limitele studiului individual şi mărimea domeniului optim al documentării. Sursele de documentare şi forme materiale de fixare ale informaţiilor. Documente tehnice utilizate în informarea ştiinţifică. Elemente de tehnica informării şi de prelucrarea informaţiei documentare în cercetarea ştiinţifică. Fondul documentar al Institutului Politehnic. Publicaţii din domeniul metalurgiei.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Bibliotecă--cercetare; Tipuri de documente ; Brevete de invenţii ; Regăsirea informaţiilor ; Cercetare bibliografică ; Cercetare documentară ; Cercetare ştiinţifică
282. CIORCAN, Marcel. Informarea bibliografică şi documentarea în bibliotecile publice (note de curs). Bucureşti : Centrul de Pregatire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1997, 57 p. (Caietele bibliotecarului ; 1).
Bibliogr. p. 51-53.

Concepte de bază privind informarea bibliografică. Biblioteca - centru de informare bibliografică şi documentară. Sisteme de informare bibliografică şi documentară în bibliotecile publice. Sursele bibliografice. Lucrări de referinţă. Clasificarea lucrărilor bibliografice. Tehnica bibliografiei .
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Centre de informare şi documentare ; Documentare ; Informare bibliografică ; Serviciul de referinţe ; Surse de informare ; Documente secundare şi terţiare ; Analiză documentară ; Descriere bibliografică ; Bibliografii ; Îndrumător pentru studenţi
283. * Comunicarea în ştiinţă şi tehnică. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1970, 316 p.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Comunicare
284. CORDAŞEVSCHI, Alexandru. Standardele în informarea documentară şi folosirea lor. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 67 p. (Sinteză documentară).

Rolul şi importanţa activităţii de standardizare. Standardizarea şi unificarea mijloacelor de comunicare. Procedura de elaborare a standardelor. Obligativitatea aplicării standardelor. Clasificarea, numerotarea, evidenţa, editarea şi difuzarea standardelor. Standardizarea în informarea documentară pe plan naţional şi internaţional. Terminologia standardizată în domeniul informării documentare. Publicaţii. Bibliografie. Exploatarea documentelor. Reproducerea după documente. Transliterarea diferitelor caractere de litere în caracterele alfabetului latin. Folosirea unităţilor de măsură standardizate în lucrările de documentare. Lista standardelor de stat, referitoare la terminologii pentru diferite sectoare de activitate.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Standarde ; Standardizare
285. CRĂCEA, Petre ; HAICA, Cornel. Documentarea tehnică. Bucureşti : Editura Politică, 1967, 160 p.
Bibliogr. p. 153-156.

Informarea şi documentarea, pîrghie importantă a progresului tehnic. Organizarea informării şi documentării în România. Categorii de material documentar şi sisteme uzuale pentru clasificarea lui în biblioteci. Metode de muncă folosite de organele de documentare din întreprinderi şi institute. informarea şi documentarea tehnică, preocupare a organelor sindicale.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Istoria documentării ; Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei ; INID ; Centre de informare şi documentare ; Tipuri de documente ; România
286. Curs de tehnică a informării şi documentării din literatura ştiinţifică şi tehnică. 1 vol. (18 fasc.) Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1987, (Set metodologic).

[Descriere pe fascicole] : Activitatea de informare şi documentare. . . Surse de informare şi documentare. Constituirea, actualizarea şi organizarea fondului documentar. Evidenţele naţionale şi controlul bibliografic al surselor. . . Noţiunea de informaţie, forme şi categorii. Rolul traducerii tehnico-ştiinţifice în asigurarea accesului. . . Principii metodologice ale constituirii băncilor de date. . . Automatizarea activităţii de informare şi documentare. . . Documentare din brevete. . . Documentarea din documente. . . de standardizare şi tipizare. Difuzarea informaţiilor şi datelor prin servicii de informare bibliografică şi faptică. Regăsirea informaţiilor prin servicii de cercetare bibliografică. Descrierea formală şi de conţinut a documentelor-Limbaje documentare. Activitatea de colaborare internaţională în domeniul informării şi documentării tehnico-ştiinţifice. Eficienţa economică a activităţii de informare şi documentare. Formulare utilizate în activitatea de informare şi documentare. Nota redacţiei : [Prezentare generală].
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Surse de informare ; Control bibliografic ; Baze de date ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Limbaje documentare ; Brevete de invenţii ; Standarde ; Informaţii faptice ; Regăsirea informaţiilor ; Cooperare internaţională ; Eficienţa activităţii de informare
287. CURTA, Olimpia. Metode tradiţionale şi moderne de regăsire a informaţiei în biblioteci = Traditional and modern methods of information retrieval in libraries. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004, 118 p. (Philobiblon).
Bibliogr. p. 109-118.
Anexe
[Versiunea electronică : __http://www.bcucluj.ro/re/oc/met_bib/__ ].

Metode tradiţionale (Informarea directă. Activitatea de îndrumare. Cataloagele de bibliotecă. Lucrări bibliografice). Metode moderne (Cataloagele on-line. Baze pe CD-ROM. Internet). Studiu comparativ între catalogul tradiţional, catalogul on-line, CD-ROM şi Internet (Obiectivele şi prezentarea chestionarului. Metodologia de prelucrare a datelor. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor).
Cuvinte cheie : Regăsirea informaţiilor ; Documente secundare şi terţiare ; Cataloage ; Bibliografii ; CZU ; Catalog online ; OPAC ; Baze de date ; CD-ROM ; Internet ; WWW ; Studiu de caz ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
288. DANTZER, Rodica. Tendinţe în organizarea informării documentare economice şi pentru marketing. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 104 p. (Sinteză documentară).
Anexe & bibliogr. p. 91-103.

Tendinţe în organizarea informării documentare economice. Tendinţe în organizarea informării documentare pentru problemele de marketing.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Marketing de bibliotecă
289. DENISIEV, V. N. Bibliografia generală. Bucureşti : Editura Consiliului Central al Sindicatelor, 1953, 148 p.

Obiectul, importanţa şi sarcinile bibliografiei. Formele lucrărilor bibliografice. Organizarea activităţii bibliografice în URSS. Probleme generale privitoare la studiul bibliografic al cărţii. Examinarea cărţii ca primă metodă pentru cunoaşterea ei. Descrierea bibliografică a produselor de tipar. Adnotarea produselor de tipar. Întocmirea listelor de recomandare în bibliotecile de masă.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Manual de iniţiere şi formare continuă
290. DRĂGULĂNESCU, Dimitrie ; MOLDOVEANU, Valeriu. Istoria documentării în România: De la dieci la calculator. Bucureşti : Editura Academiei Române & Editura AGIR, 2002, 240 p. (Repere istorice).
Bibliogr. p. 213-240.

Începuturile documentării româneşti (secolele XVI-XVIII). Evoluţia documentării în secolul al XIX-lea. Evoluţia documentării în secolul al XX-lea - până la cel de-al doilea război mondial. Organizarea modernă a documentării în România. Documentarea în România după cel de-al doilea război mondial. Reţeaua naţională de unităţi de informare şi documentare până în 1990. Noua legislaţie pentru informarea documentară (1990) - Premise pentru un sistem naţional.
Cuvinte cheie : Istoria documentării ; Istoria bibliotecilor ; Istoria bibliografiei ; Centrul Român de Documentaţie ; Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; INID ; Legislaţie ; România
291. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Introducere la documentarea în electronică. Pentru uzul studenţilor. Bucureşti : Institutul Politehnic, 1987, 150 p.

Electronica în "Clasificarea Zecimală Universală" (C. Z. U. ). Abrevieri în electronică, electrotehnică, informatică, automatică şi telecomunicaţii. Reviste ştiinţifice şi tehnice româneşti . . . Reviste ştiinţifice şi tehnice străine . . . Evidenţe naţionale româneşti ale surselor de documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Clasificare ; CZU
292. Euroreferenţial I & D. Referenţialul competenţelor profesioniştilor europeni în informare şi documentare . [Traducere] ECIA : The EUROPEAN Council of Information Associations. Bucureşti : Societatea de Informare şi Documentare din România (InfoDocRom), 2000, 42 p.

Domenii de competenţă : Lista domeniilor. 30 fişe ale domeniilor. Principalele aptitudini.
Cuvinte cheie : Competenţă profesională ; Documentare ; Produse şi servicii de informare ; Europa
293. * Folosirea sistemelor cu selecţie vizuală în informarea documentară.
Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 24 p.
Cuvinte cheie : Informare documentară
294. Forme de comunicare în ştiinţă şi tehnică. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 54 p.
Bibliogr. p. 53-54.

Aspecte generale privind comunicarea în ştiinţă şi tehnică. Canale de transmitere a informaţiilor în procesul de comunicare. Descrierea formelor de comunicare folosite în ştiinţă şi tehnică. Eficienţa diferitelor forme de comunicare ştiinţă şi tehnică. Automatizarea în transmiterea informaţiilor.
Cuvinte cheie : Comunicare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Documentare ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Automatizare--informatizare
295. Identificarea, circulaţia, prelucrarea şi folosirea surselor de informare documentară. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 62 p. (Recomandare metodologică).
Bibliogr. p. 28-29.
Anexă : Exemple de surse de informare asupra materialelor documentare, p. 30-58.

Principii şi metode de identificare, selectare şi obţinere a materialelor documentare. Surse de informare asupra documentelor. Concluzii.
Cuvinte cheie : Surse de informare ; Centre de informare şi documentare ; Dezvoltarea colecţiilor ; Documentare ; Informare documentară

296. Identificarea, circulaţia, prelucrarea şi utilizarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 46 p. (Recomandare metodologică).
Anexe p. 40-45.

Aspecte generale - Rapoartele de cercetare ştiinţifică - ca surse de informare ştiinţifică şi tehnică. Constituirea fondului de rapoarte de cercetare ştiinţifică. Prelucrarea şi sistematizarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică. Desfăşurarea activităţii de informare pe baza rapoartelor de cercetare ştiinţifică.
Cuvinte cheie : Documentare ; Literatura gri ; Prelucrarea documentelor
297. Identificarea, circulaţia, prelucrarea şi utilizarea tezelor de doctorat. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 29 p. (Recomandare metodologică).
Bibliogr. & anexe p. 21-28.

Generalităţi. Recomandări privind identificarea tezelor de doctorat susţinute în R. S. România, a tezelor de doctorat străine aflate în unităţile de informare documentară din ţară, precum şi a tezelor de doctorat străine. Recomandări metodologice privind sistemul de prelucrare, semnalare şi regăsire a tezelor de doctorat în R. S. România. Recomandări privind circulaţia şi utilizarea tezelor de doctorat susţinute în R. S. România şi a tezelor de doctorat străine aflate în unităţile de informare documentară din R. S. România.
Cuvinte cheie : Documentare ; Literatura gri ; Prelucrarea documentelor
298. Index alfabetic şi analitic al standardelor de stat din domeniul informării, documentării şi bibliografiei cu aplicabilitate în biblioteci. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1971, 72 p.

Index alfabetic de terminologie informaţională. Index analitic al standardelor generale aplicabile în activitatea bibliografică a bibliotecilor (Probleme generale. Elementele publicaţiilor şi ale referinţei bibliografice. Alte elemente ale referinţei bibliografice). Aparatul ştiinţific al publicaţiilor. Lista standardelor cercetate .
Cuvinte cheie : Standarde ; Terminologie ; Referinţă bibliografică ; Tehnici de redactare ; Documentare
299. Informare - documentare, editură şi poligrafie (Colecţie STAS). Bucureşti : Editura Tehnică, 1974 , 528 p. (Biblioteca standardizării ; Seria Tehnică A ; 54).

Lista standardelor din colecţie. Indexul numeric al standardelor cuprinse în colecţie. Modificări. Notă. Standarde reproduse.
Cuvinte cheie : Standarde ; Documentare ; Informare documentară ; Edituri
300. Informare şi documentare. Biblioteconomie. 2 vol. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1988, Vol. 1, 88 p. ; Vol 2, 88 p. (Date şi informaţii : Documentare tehnică).

Vol 1 : Sisteme şi programe de informare şi documentare. Instituţii de informare şi documentare. Tehnologia de informare.
Vol 2 : Bănci şi baze de date. Microformate, aparatură. Pregătire profesională, seminarii, colocvii, conferinţe. Tezaure şi clasificare. Biblioteci şi biblioteconomie. Indicatori privind informarea şi documentarea.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Programe de informatizare ; Programe comunitare ; Reţele informaţionale ; Cooperare internaţională ; UNESCO ; Manifestări ştiinţifice internaţionale ; Baze de date ; Microformate ; Tezaur ; Clasificare ; Formare profesională ; Formare continuă ; Competenţă profesională ; Biblioteci ; Biblioteconomie ; Indicatori de performanţă ; Evaluarea produselor de informare
301. Informarea documentară ştiinţifică, tehnică şi economică. 1 vol. (12 fasc.). Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, (Curs prin corespondenţă ; 1-12).

[Descriere pe fascicole] Obiectul informării documentare. Elemente de matematică. Elemente de lingvistică. Surse de informare documentară. Analiza şi prelucrarea documentelor (I, II). Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor (I, II, III). Difuzarea informaţiilor. Reproducerea şi multiplicarea documentelor. Organizarea activităţii de informare documentară ştiinţifică şi tehnică.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Analiză documentară; Prelucrarea documentelor ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Model. Modelare ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Diseminarea informaţiilor ; Multiplicarea şi reproducerea documentelor
302. Informarea şi documentarea în literatura de brevete şi invenţii. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 198 p.
Bibliogr. după capitole.

Rolul informării şi documentării în literatura de brevete şi invenţii. Date privind brevetele de invenţii. Sisteme de clasificare a brevetelor de invenţii. Identificarea şi procurarea brevetelor de invenţii. prelucrarea brevetelor de invenţii. Examinarea noutăţii şi progresului tehnic a cererilor de brevete de invenţii. Cercetarea documentară retrospectivă în literatura de brevete de invenţii. Sistemul de protecţie a invenţiilor - Brevetul de invenţie ca titlu de protecţie. Protecţia internaţională a invenţiilor - brevetarea invenţiilor în alte state.
Cuvinte cheie : Brevete de invenţii ; Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Cercetare documentară
303. Introducere în informarea documentară ştiinţifică şi tehnică. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 165 p.
Bibliogr. după capitole.

Rolul informării documentare în activitatea de cercetare şi dezvoltare. Obiectul şi metodele informării documentare ştiinţifice şi tehnice. Surse de informare documentară, ştiinţifică şi tehnică. Probleme fundamentale ale înmagazinării şi regăsirii informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Sisteme convenţionale de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. Sisteme neconvenţionale de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. Mijloace tehnice de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. Reproducerea şi multiplicarea documentelor. Organizarea ştiinţifică a activităţii de informare .
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică; Surse de informare ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Multiplicarea şi reproducerea documentelor
304. Introducere în informarea şi documentarea tehnico-ştiinţifică. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1970, 283 p. (Elemente de documentare şi biblioteconomie).
Terminologie generală, p. 30-42.
Bibliogr. după capitole.

Introducere în teoria informării şi documentării tehnico-ştiinţifice. Noţiuni, terminologie, standarde. Surse documentare. Identificarea şi procurarea documentelor. Prelucrarea analitico-sintetică a documentelor. Prelucrarea bibliografică. Sistematizarea documentelor şi informaţiilor. Metode neierarhizate de sistematizare a documentelor şi informaţiilor. Organizarea fondului de informaţii. Organizarea fondului de documente. Organizarea activităţii de informare şi documentare în întreprinderi.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Terminologie ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Prelucrarea documentelor ; Analiză documentară ; Descriere analitică ; Descriere bibliografică ; Referinţă bibliografică ; Bibliografii ; Cercetare bibliografică ; Clasificare ; Sisteme de clasificare ; Indexare ; Manual de iniţiere şi formare continuă
305. * Îndrumător de documentare tehnică. Bucureşti : Departamentul CFR. Oficiul de presă, editură şi documentare, 1950, 169 p.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică
306. KORONKA, Adriana. Documentaristica : note de curs. Petroşani : Universitatea Tehnică, 1993, 47 p.

Terminologia documentaristicii. Activitatea de informare şi documentare. Profesiunile documentării. Descrierea documentelor. Sistemul informaţional şi sistemul de evidenţă. Terminologia în activitatea de informare şi documentare. Documentele şi organizarea muncii în aparatul administrativ.
Cuvinte cheie : Documentare ; Terminologie ; Manual universitar
307. LĂZĂRESCU, Georgeta. Organizarea activităţii de informare şi documentare la nivelul întreprinderii, în sprijinul introducerii progresului tehnic. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1988, 86 p. (Sinteză documentară tematică).
Bibliogr. p. 82-86.

Relaţia progres tehnic - informaţie şi implicaţiile la nivelul întreprinderilor industriale. Funcţiile şi activităţile serviciului de informare şi documentare. Planificarea activităţii de informare şi documentare. Încadrarea serviciului de informare şi documentare în structura organizatorică a întreprinderii. Sursele de informare ale beneficiarilor din întreprinderile industriale. Organizarea şi rezultatele activităţii de informare şi documentare. Factorul uman, element-cheie în organizarea activităţii - Specialiştii în informare şi documentare. Factorul uman, element-cheie în organizarea activităţii - Beneficiarii. Eficienţa activităţii de informare şi documentare. Tendinţe privind organizarea activităţii de informare şi documentare - Concluzii.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Surse de informare ; Planificare ; Eficienţa activităţii de informare ; Profesia de specialist în informare şi documentare
308. LĂZĂRESCU, Georgeta. Sistematizarea informaţiilor în chimia organică. Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1972, 243 p.
Bibliogr. p. 220-237 şi după capitole.
Rez. lb. engl.

Sistematizări tradiţionale şi moderne. Metode clasice de sistematizare a informaţiilor chimice. Mijloace noi de transmitere a informaţiilor curente. Metode şi tehnici moderne de regăsire a informaţiilor. Sisteme de codificare a compuşilor organici. Sisteme de informare ale cercetătorilor - soluţii practice.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Indexare ; Indexare coordonată ; Documente secundare şi terţiare
309. Le COADIC, Yves-François. Ştiinţa informării. [Traducere : Elena Tîrziman]. Bucureşti : Sigma, 2004, 104 p. (Interfeţe).
Anexe & bibliogr. , p. 99-103.

Introducere. Obiectul : Informaţia. Primele discipline. O ştiinţă, o industrie pentru informaţie. Ştiinţa informării. Epistemologia şi istoria ştiinţei informării. Tehnicile de informare. Profesiile de informare.
Cuvinte cheie : Ştiinţa informării ; Istoria ştiinţei informării ; Tehnologia informaţiei ; Profesia de specialist în informare şi documentare
310. LEVINA, S. Folosirea bibliografiei în bibliotecile de masă. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale şi bibliotecilor, 1961, 68 p.

Bibliografia - factor important în munca bibliotecarului. Studierea materialelor bibliografice. Completarea fondului bibliotecii cu ajutorul bibliografiei. Popularizarea în rîndurile cititorilor a materialului bibliografic şi a metodelor înaintate de lectură. Bibliografii de recomandare editate de BCS a RPR.
Cuvinte cheie : Informare bibliografică ; Biblioteci publice
311. LEVINA, S. ; SMIRNOVA, B. A. Întocmirea bibliografiei de recomandare. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1959, 150 p.
Bibliogr. & anexe p. 124-150.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Informare bibliografică
312. MANDEAL, Rodica Eleonora. Regăsirea informaţiei specializate : concepte şi practici. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 179 p.
Bibliogr. , p. 175-177.

Ştiinţa informării-Scurt istoric şi terminologie. Sisteme de regăsire a informaţiei. Oferta de informaţii şi medierea documentară. Schimbările structurale ale sistemului socio-economic sub impactul informaţiei. Utilizatorul şi căutarea informaţiei. Studiul utilizatorilor de informaţii. Aplicarea conceptelor marketingului în activităţile de informare şi documentare. Europa de mâine şi rolul asociaţiilor profesionale din domeniul informării şi documentării.
Cuvinte cheie : Regăsirea informaţiilor ; Terminologie ; Beneficiari ; Nevoi de informare ; Reţele informaţionale ; Marketing de bibliotecă ; Asociaţii profesionale ; Manual universitar
313. MANEA, Alexa. Organizarea sistemului de informare documentară a instituţiei. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1970, 139 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 131-138.

Informarea documentară în sprijinul dezvoltării economiei socialiste. Tendinţe în organizarea sistemului informaţional tehnico-ştiinţific. Organizarea activităţii de informare documentară în centrale industriale. Organizarea şi activitatea unităţilor de informare din institutele de cercetări. Organizarea informării documentare în institutele şi atelierele de proiectări.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Cercetare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare; Sisteme naţionale de informare
314. MANEA, Alexa. Progrese în organizarea informării documentare. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 94 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 83-93.

Problemele informării documentare tehnico-ştiinţifice în cercetare şi industrie. Tendinţe în organizarea informării documentare tehnico-ştiinţifice în institutele de cercetări aplicative. Tendinţe în organizarea informării documentare în intreprinderile industriale. Tendinţe în organizarea informării cadrelor de conducere. Tendinţe în dezvoltarea sistemului de informare documentară tehnico-ştiinţifică şi economică. Tendinţe în mecanizarea şi automatizarea lucrărilor de informare documentară. Tendinţe în domeniul cooperării şi colaborării internaţionale în domeniul informării documentare .
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică; Cooperare internaţională
315. MANEA, Alexa ; COJOCARU, S. Organizarea şi sarcinile serviciului de documentare tehnică din întreprinderile industriale. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1969, 63 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 57-62.

Consideraţii generale. Organizarea unităţilor de documentare tehnică din intreprinderi şi institute. Organizarea unităţilor de documentare tehnică în intreprinderile din străinătate. Organizarea şi activitatea unităţilor de documentare tehnică din intreprinderile din R. S. România. Sarcinile unităţilor de documentare tehnică din intreprinderi. Activităţi ale unităţilor de documentare din intreprinderi. Activitatea de documentare tehnică în secţiile de producţie şi serviciile tehnice şi economice ale intreprinderii. Organizarea, sarcinile şi activitatea biroului obştesc de informare şi documentare ştiinţifică şi tehnică.
Cuvinte cheie : Centre de informare şi documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică
316. MANEA, Alexa ; STOICA, Ion. Informare. Cercetare. Dezvoltare : repere teoretice şi metodologice. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, 270 p.
Bibliogr. dupa capitole.

Informarea documentara în cercetarea ştiinţifică. Rolul informării documentare în elaborarea strategiei cercetării-dezvoltării. Contribuţia informării la creşterea eficienţei cercetării. Organizarea informării documentare în institutele de cercetări ştiinţifice. Căile folosite pentru difuzarea informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Identificarea si selectia surselor. Accesul la informatii. Informarea cercetatorului in diferite etape ale cercetării. Metode şi tehnici de informare individuale. Valoarea documentară a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Criteriile privind selecţia informaţiilor. Folosirea sistemelor de prelucrare electronică a informaţiilor. Cercetător şi documentarist .
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Acces la informaţie ; Bibliotecă--cercetare ; Cercetare documentară ; Cercetare ştiinţifică
317. MANOLESCU-CHIVU, Maria ; LĂZĂRESCU, Georgeta. Informarea tehnico-ştiinţifică modernă : probleme şi soluţii. Bucureşti : Editura Tehnică, 1969, 156 p.
Anexe & bibliogr. p. 141-154.

Introducere. Elaborarea informaţiilor. Cerinţele şi posibilităţile actuale de informare ale inginerilor şi cercetătorilor. Informarea rapidă curentă. Sisteme de informare moderne. Descrierea unui Centru de informare specializat : Centrul de informare şi documentare al Ministerului industriei Uşoare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică
318. MANOLESCU-CHIVU, Maria ; LĂZĂRESCU, Georgeta. Metode şi sisteme moderne în informarea tehnico-ştiinţifică. Bucureşti : Editura Tehnică, 1972, 264 p.
Glosar & bibliogr. p. 245-261.

Ştiinţa informării şi informarea tehnico-ştiinţifică. Publicaţii primare. Publicaţii secundare şi terţiare. Servicii de informare directe către beneficiari. Sisteme de informare tradiţionale. Sisteme de informare moderne. Centre de informare specializate.
Cuvinte cheie : Documentare ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Bibliografii de bibliografii ; Produse şi servicii de informare ; Beneficiari ; Centre de informare şi documentare
319. MENDELOVICI, Marius. Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor . 2 vol. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, Vol. 1, Principii şi metode, 296 p. ; Vol. 2, Echipamente şi tipuri de sisteme, 336 p.
Bibliogr. după capitole.

Vol. 1 : I. Elemente teoretice generale : Noţiuni fundamentale privind înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Analiza unui sistem de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. II. Înmagazinarea informaţiilor: Înregistrarea informaţiilor pe purtători convenabili. Organizarea memoriei informaţionale. III. Regăsirea informaţiilor : Analiza cererii de informare. Cercetarea memoriilor informaţionale. Concluzii privind utilizarea diferiţilor purtători la înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor.
Vol. 2. : I. Elemente teoretice fundamentale : Sisteme-Teoria sistemelor. Sisteme informaţionale-Sisteme de informare documentară. Sisteme de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. II. Sisteme documentare manuale : Sisteme documentare cu fişe de catalog. Sisteme documentare cu fişe uniterm. III. Sisteme documentare semimecanizate : Sisteme cu fişe perforate marginal. Sisteme cu fişe perforate în cîmp. Sisteme cu fişe perforate cu decuplări intermediare. IV. Sisteme documentare mecanizate : Sisteme cu cartele perforate. Sisteme cu bandă perforată. Sisteme cu microfilme. Sisteme cu microfişe. Sisteme cu cartele perforate cu apertură. Sisteme cu cartele magnetice şi videomagnetice. Sisteme cu benzi magnetice şi videomagnetice. V. Sisteme documentare automatizate : Elemente de prelucrare automată a datelor. Sisteme documentare cu calculator electronic.
Cuvinte cheie : Documentare ; Tipuri de documente ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Teoria sistemelor
320. MENDELOVICI, Marius. Metode de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor tehnico-ştiinţifice . Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 196 p. (Bazele informării documentare tehnico-ştiinţifice ).
Bibliogr. p. 194-196.

Noţiuni fundamentale privind înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Analiza unui sistem de regăsire a informaţiilor. Codificarea la înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor. Purtători de informaţie discreţi şi codificarea lor. Purtători de informaţie continui şi codificarea lor. Concluzii privind utilizarea diferiţilor purtători la înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor.
Cuvinte cheie : Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Teoria sistemelor
321. Metode de regăsire a informaţiilor. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1972, 74 p. (Culegere de traduceri).

Extragerea informaţiilor. Proiectul canadian de difuzare selectivă a informaţiilor. Sistem de înregistrare şi regăsire a informaţiilor pe microfilme, pentru bibliotecile de ziare. Regăsirea compuşilor chimici în cadrul sistemelor de regăsire a informaţiei. Regăsirea datelor privind substanţele şi materialele chimice cu ajutorul sistemelor manuale de regăsire a informaţiei. Un sistem de memorizare şi de regăsire procură un acces rapid la peste 200. 000 de desene tehnice. Analiza eficienţei regăsirii informaţiilor pe baza referatelor în domeniul metalurgiei.
Cuvinte cheie : Regăsirea informaţiilor ; Diseminarea selectivă a informaţiilor ; Microfilme ; Eficienţa activităţii de informare ; Biblioteci specializate ; Canada
322. Metode moderne de analiză a documentelor. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 124 p.
Bibliogr.

Aspecte generale ale metodelor moderne de analiză a documentelor. Analiza documentelor în cadrul procesului de informare documentară. Metode de analiză documentară.
Cuvinte cheie : Analiză documentară ; Informare documentară ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Adnotare ; Referat ; Clasificare ; Indexare
323. Metode moderne de informare documentară tehnico-ştiinţifică. [Traducere prelucrată după versiunea franceză a lucrării On Retrieval System Theory]. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 158 p.
Bibliogr. după capitole.

Scopul studiului. Analiza sistemelor de regăsire documentară. Descrierea documentelor. Limbajele de tip descriptor. Modele de structuri. Organizarea fişierelor şi codificarea. Metode de cercetare. Automatizarea înmagazinării şi regăsirii documentelor. Scopul : Parametri şi performanţe. Terminologia în cercetarea documentară.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Cercetare documentară; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Limbaje documentare ; Informare documentară ; Automatizare--informatizare ; Terminologie
324. Metode şi mijloace moderne în informarea documentară. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 178 p.
Bibliogr.

Surse de informare documentară. Metode şi mijloace moderne de prelucrare a documentelor. Modernizarea înmagazinării şi regăsirii informaţiilor. Organizarea informării documentare la nivel naţional.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Surse de informare ; Prelucrarea documentelor ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Sisteme naţionale de informare
325. MIHAILOV, A. I. ; CEORNII, A. I. ; GHILEAREVSKI, R. S. Informatica documentară. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970, 516 p.
Bibliogr. după capitole.
Bibliogr. cumulativă, anexe, index de subiecte p. 486-516.

Obiectul şi metodele informaticii documentare. Sursele documentare ale activităţii de informare ştiinţifică. Prelucrarea analitică şi sintetică a documentelor. Sisteme de regăsire a informaţiilor. Metode şi mijloace pentru realizarea sistemelor de regăsire a informaţiilor.
Cuvinte cheie : Documentare ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Adnotare ; Referat ; Recenzie ; Sisteme de clasificare ; Regăsirea informaţiilor ; Tezaur
326. * MOLDOVEANU, Valeriu. Situaţia actuală şi perspectivele dezvoltării Sistemului Naţional de Informare ştiinţifică, tehnică economică din RSR. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, XLII p. + 153 p.
Bibliogr.
Cuvinte cheie : Sisteme naţionale de informare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; România
327. Munca de informare - bibliografică în biblioteca regională : material metodic. Traducere din limba rusă. Bucureşti : Cabinetul ştiinţifico-metodic de biblioteconomie. Secţia de informare bibliografică şi informare, 1959, 158 p.

Sarcinile şi conţinutul muncii de informare bibliografică în bibliotecile regionale. Organizarea muncii bibliografice-Bibliograful. Organizarea muncii de informare bibliografică. Întocmirea informaţiilor. Munca de informare bibliografică. Popularizarea cunoştinţelor bibliografice. Îndrumarea metodică a bibliotecilor de masă privind organizarea muncii de informare bibliografică. . . Evidenţa şi planificarea muncii bibliografice.
Cuvinte cheie : Informare bibliografică ; Biblioteci publice ; Manual de iniţiere şi formare continuă
328. NEGOIŢĂ, Constantin Virgil. Modelarea matematică în documentare. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 114 p.
Bibliogr. p. 112-113.

I. Metode de modelare : Matematica şi modelarea. Modele deterministe. Modele stochastice-Modele Fuzzy.
II. Modele : Modelul indexării. Modelul rezumării. Modele pentru regăsire. Modelul clasificării. Modelul tezaurului.
Cuvinte cheie : Documentare ; Bibliometrie ; Model. Modelare
329. NICULESCU, Zenovia. Bibliografii speciale : curs universitar. Bucureşti : ABBPR, 1999 , 158 p.
Bibliogr. p. 146-156.

Bibliologia - ştiinţa cărţii. O perspectivă culturală asupra cărţii. Informare şi comunicare bibliografică. Bibliografia - arta de a guverna cărţile. Sistemul conceptual al bibliografiilor. Geneza lucrărilor bibliografice. Abordare evolutivă a bibliografiilor speciale. Schiţă de istorie a bibliografiilor româneşti. Taxonomia lucrărilor bibliografice.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Informare bibliografică ; Informare documentară ; Istoria bibliografiei ; Manual universitar
330. NICULESCU, Zenovia, coord. şt. ; POPESCU, Cristina, red. coord. Informare şi comunicare bibliografică : lucrările sesiunilor ştiinţifice ale studenţilor bibliologi. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 122 p.

Bibliografia şi cultura informaţională. O perspectivă culturală asupra bibliografiei. Activitatea bibliografică a lui Alexandru Odobescu. Criza bibliografică în contextul exploziei informaţionale. Baze de date bibliografice online. Preocupări IFLA 2003-2004 în domeniul bibliografiei. Baza de date PROQUEST. Metadata Workshop. Bibliografia naţională. Bibliografia românească modernă. Bibliografia naţională britanică pe suport CD-ROM. Bibliografia naţională daneză. Bibliografia locală - subsistem al bibliografiei naţionale. Controlul bibliografic universal. Controlul bibliografic în România. Bibliografii specializate. Bibliografii speciale în cultură. Baze de date specializate în domeniul bibliologiei. Bibliografii critice privind literatura română. Bibliografia istorică a României (Bibliographia Historica Romaniae). Comunicarea bibliografică în viziunea lui Louise-Noelle Malcles. Informare şi comunicare bibliografică în context cultural. Programul "Intreabă un bibliotecar". Internetul - o resursă informaţională Cartea, în viziunea lui Borges.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Bibliografii naţionale ; Bibliografii locale ; Control bibliografic ; Informare bibliografică ; CD-ROM ; Internet ; Baze de date ; Baze de date bibliografice ; Asociaţii profesionale ; IFLA ; Personalităţi ; Manifestări ştiinţifice naţionale
331. NISTOR, Erica ; ROMAN, Eliza. Modele în documentare şi biblioteconomie. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1968, 168 p.

Noţiunile de model şi modelare în documentare. Modele privind întreaga activitate a unui centru de documentare sau a unei biblioteci. Modele de coduri. Matrice documentară. Modele de clasificare documentară. Modele de lexicuri documentare. Modelele limbajelor documentare. Modele ale regăsirii informaţiei. Modele lingvistice pentru traducerea automată.
Cuvinte cheie : Model. Modelare ; Limbaje documentare ; Terminologie ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Documentare ; Biblioteconomie
332. Noutăţi în prelucrarea, înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor documentare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1975, 54 p. (Culegere de traduceri).

Raţionalizarea activităţii de prognoză în ştiinţă şi tehnică, folosind memorii manuale. Sistem de informare faptică pentru conducerea întreprinderii. Sistemul de regăsire a informaţiilor în selecţie vizuală.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Informaţii faptice ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor
333. Obiective de analizat în vederea stabilirii posibilităţilor de aplicare a programului UNISIST în activitatea de informare documentară din R. S. România. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973 , 28 p. (Recomandare metodologică).
Bibliogr. & anexă p. 21-27.

UNISIST - obiective şi organizare. Programul UNISIST. Sarcini şi acţiuni pe plan naţional în vederea participării la programul UNISIST. Concluzii.
Cuvinte cheie : UNISIST ; Informare documentară ; România
334. Organizarea informării documentare în institutele şi compartimentele de cercetare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 24 p. (Recomandare metodologică).
Bibliogr. p. 22-23.

Activitatea de cercetare-dezvoltare. Recomandări privind organizarea activităţii de informare documentară în unităţile de cercetare. Exemple privind organizarea activităţii de informare documentară în unităţi de cercetare în unele ţări.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare ; Surse de informare
335. * Organizarea informării documentare în institutele şi compartimentele de proiectare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974 (Recomandare metodologică).
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare ; Surse de informare
336. Organizarea şi ţinerea la zi a fondului de informaţii faptice. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 30 p. (Recomandare metodologică).

Stabilirea tematicii memoriei informaţionale faptice. Sursele. Organizarea memoriilor informaţionale faptice la care regăsirea informaţiilor se face manual. Actualizarea memoriilor informaţionale faptice la care regăsirea informaţiilor se face manual. Organizarea memoriilor informaţionale faptice la care regăsirea informaţiilor se face mecanizat. Înmagazinarea informaţiilor faptice cu ajutorul calculatorului electronic.
Cuvinte cheie : Informaţii faptice ; Surse de informare ; Regăsirea informaţiilor ; Managementul informaţiei ; Automatizare--informatizare
337. PÂRVU, Aurel. Elemente matematice utilizate în informare şi documentare. 2 vol. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, Partea I-a, 204 p. ; Partea a II-a, 441 p. (Bazele informării şi documentării tehnico-ştiinţifice).

Partea I-a : Elemente de teoria mulţimilor. Elemente de algebră. Integrale definite şi funcţii primitive.
Partea a II-a : Noţiuni de teoria probabilităţilor şi elemente de statistică matematică. Metode matematice utilizate în informare şi documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Bibliometrie ; Model. Modelare
338. PELTZ, Margareta. Tendinţe pe plan mondial în informarea documentară. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1970, 100 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 83-100.

Consideraţii generale asupra informării documentare, aspecte prezente şi viitoare. Metode de prelucrare tradiţionale şi perspectivele lor. Sisteme de informare. Automatizarea informării documentare, posibilităţi de utilizare şi tendinţe. Automatizarea activităţii din biblioteci şi formarea bibliotecarilor. Difuzarea selectivă a informaţiilor (DSI). Comunicarea nescrisă a informaţiilor, metode moderne de transmitere a informaţiilor şi progrese realizate. Centre de informare, sisteme naţionale şi internaţionale de informare.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Analiză documentară ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Limbaje documentare ; Limbaje documentare ; Automatizare--informatizare; Centre de informare şi documentare ; Centre de informare şi documentare ; Sisteme internaţionale de informare
339. POTÎNGĂ, Constantin. Documentarea în activitatea politico-educativă de masă : opinii despre funcţiile şi organizarea punctelor de documentare politico-ideologică. Bucureşti : Editura Politică, 1978, 132 p.
Bibliogr. & indice p. 105-122.

Criterii de apreciere a eficienţei punctelor de documentare. Funcţiile punctelor de documentare politico-ideologică. Cu privire la organizarea punctului de documentare. Colectivul de conducere. Coordonate, forme şi metode de activitate. Imagini din diferite puncte de documentare politico-ideologice.
Cuvinte cheie : Documentare ; Centre de informare şi documentare
340. REGNEALĂ, Mircea. Microformatele în informarea tehnico-ştiinţifică. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, 150 p. (Ştiinţa pentru toţi ; 302).
Dictionar de termeni micrografici, p. 138-148.

Momente în dezvoltarea microformatelor. Probleme de tehnologie micrografică. Editarea microformatelor. Achiziţionarea şi prelucrarea microformatelor. Domenii de utilizare a microformatelor. Conservarea şi exploatarea microformatelor. Asociaţii profesionale şi Copyright. Avantajele şi dezavantajele stocării informaţiilor pe microformate.
Cuvinte cheie : Microformate ; Microfilme ; Microfişe ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Controlul bibliografic al microformatelor ; Conservarea microformatelor ; Asociaţii profesionale ; Copyright
341. REPANOVICI, Angela. Informaţia ştiinţifică : tehnici de documentare. Braşov : Infomarket, 2000, 192 p.
Bibliogr. p. 191-192.

Partea I-a : Biblioteca - Organizare şi tipuri de biblioteci. Informarea documentară în biblioteca universitară. Tipuri de documente. Căutarea documentelor într-o bibliotecă. Circuitul publicaţiilor în bibliotecă. Descrierea bibliografică a publicaţiilor monovolum, multivolum şi a serialelor - Stabilirea vedetei uniforme. Clasificarea publicaţiilor unei biblioteci. Cataloage de bibliotecă - Tipuri - Reguli de intercalare. Cuvintele cheie şi tezaurul.
Partea a II-a : Tehnologii noi de informare şi documentare : Internet - prezentare, istoric, impact social. Internet - Utilizare. Serviciile reţelei Internet. Comunicarea pe Internet. Multimedia pe Internet. Introducere în instrumentele de cercetare. Pregătirea unei cercetări pe Internet. Căutarea informaţiei pe Internet : o provocare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Biblioteci universitare ; Tipuri de documente ; Descriere bibliografică ; Catalogare ; Cataloage ; Clasificare ; Indexare ; Regăsirea informaţiilor ; Internet; Strategii de căutare ; Multimedia
342. REPANOVICI, Angela. Tehnici de informare şi documentare. 2 vol. Braşov : Universitatea "Transilvania", 2001, Vol. I : Documentarea tradiţională, 111 p. ; Vol. II : Tehnologii noi de comunicare şi documentare, 98 p.
Bibliogr. : Vol. I, p. 109-110 ; Vol. II, p. 97.

Vol. I : Biblioteca - Organizare şi tipuri de biblioteci. Informarea documentară în biblioteca universitară. Tipuri de documente. Căutarea documentelor într-o bibliotecă. Circuitul publicaţiilor în bibliotecă. Descrierea bibliografică a publicaţiilor monovolum, multivolum şi a serialelor - Stabilirea vedetei uniforme. Clasificarea publicaţiilor unei biblioteci. Cataloage de bibliotecă - Tipuri - Reguli de intercalare. Cuvintele cheie şi tezaurul.
Vol. II : Tehnologii noi de informare şi documentare : Internet - prezentare, istoric, impact social. Internet - Utilizare. Serviciile reţelei Internet. Comunicarea pe Internet. Multimedia pe Internet. Introducere în instrumentele de cercetare. Pregătirea unei cercetări pe Internet. Căutarea informaţiei pe Internet : o provocare.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Documentare ; Biblioteci universitare ; Tipuri de documente ; Descriere bibliografică ; Catalogare ; Cataloage ; Clasificare ; Indexare ; Regăsirea informaţiilor ; Internet ; Multimedia ; Strategii de căutare
343. Revoluţia tehnico-ştiinţifică şi cartea. Sesiune de comunicări "Ştiinţă-Carte-Producţie". Braşov, 23-24 septembrie 1977. Braşov : Biblioteca Judeţeană, Braşov, 1977, 137 p.

I. Informare şi documentare. II. Biblioteca şi cartea de ştiinţă şi tehnică.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Lectură ; Manifestări ştiinţifice naţionale
344. * ROMANESCU, Vsevolod. Difuzarea selectivă a informaţiilor. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 98 p. (Sinteză documentară).
Cuvinte cheie : Diseminarea selectivă a informaţiilor ; Diseminarea informaţiilor
345. SIMONESCU, Dan. Curs de teorie a bibliografiei. Bucureşti : 1976, 184 p.
Bibliogr. selectiva p. 151-155.

1. Introducere in bibliografie. Tehnica bibliografiei. Sursele bibliografice. Lucrari de referinta. Clasificarea lucrarilor bibliografice. Scurt istoric al bibliografiei.
2. Bibliografia generala.
Cuvinte cheie : Documentare ; Bibliografii ; Informare bibliografică ; Documente secundare şi terţiare ; Analiză documentară ; Istoria bibliografiei ; Manual universitar
346. STOIAN, Victoria ; PRODAN, Victoria. Ghid metodologic de organizare a activităţii de informare şi documentare în unităţi de cercetare şi dezvoltare. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1998, 78 p.
Bibliogr. p. 73-78.

Organizarea activităţii de informare şi documentare în unităţi de C. -D. Structuri de informare şi documentare. Utilizatori. Specialiştii activităţii de informare şi documetare. Tehnologia informării. Informatizarea şi introducerea noilor tehnologii. Produse şi servicii. Marketingul şi promovarea produselor şi serviciilor. Evaluarea. Codul de deontologie profesională al specialistului în informare şi documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Centre de informare şi documentare ; Profesia de specialist în informare şi documentare; Formare profesională ; Formare continuă ; Tehnologia informaţiei; Automatizare--informatizare ; Hardware ; Software ; Produse şi servicii de informare ; Beneficiari ; Marketing de bibliotecă ; Evaluarea activităţii de informare ; Deontologie profesională
347. STOICA, Dan. Curs de metode bibliografice de cercetare. Ed. a 2-a adaugită. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2002, 114 p.
Anexe, bibliogr. p. 96-112.

Introducere generală. Activitatea de cercetare bibliografică în maniera tradiţională. Activitatea de cercetare bibliografică în context informatizat. Căutarea informaţiei pe Internet. Biblioteca. Cercetarea bibliografică.
Cuvinte cheie : Documentare ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Referinţă bibliografică ; Cercetare bibliografică ; Internet ; Produse şi servicii de informare online ; Manual universitar
348. STOICA, Dan. Curs de metode bibliografice de cercetare. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2000, 108 p.
Anexe, bibliogr.

Introducere generală. Activitatea de cercetare bibliografică în maniera tradiţională. Activitatea de cercetare bibliografică în context informatizat. Căutarea informaţiei pe Internet. Biblioteca. Cercetarea bibliografică.
Cuvinte cheie : Documentare ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Referinţă bibliografică ; Cercetare bibliografică ; Internet ; Produse şi servicii de informare online ; Manual universitar
349. STOICA, Ion. Bibliografia şi informarea documentară : repere teoretice. Bucureşti : Litera, 1973, 28 p. (Probleme de bibliografie şi informare documentară).
Bibliogr. p. 24-26.

Bibliografie. Informarea documentară.
Cuvinte cheie : Bibliografii ; Informare documentară
350. Studiul privind realizarea unui sistem mondial de informare ştiinţifică. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 64 p. (Culegere de traduceri).

Tendinţe actuale în documentare. Cooperarea internaţională şi automatizarea documentării. . . Cooperarea mondială în domeniul informării în ştiinţa nucleară. Standardizarea prelucrării informaţiei. Importanţa cooperării internaţionale în domeniul brevetelor .
Cuvinte cheie : Documentare ; Cooperare internaţională ; Automatizare--informatizare ; Sisteme internaţionale de informare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Standardizare ; Brevete de invenţii
351. ŞAMURIN, E. I. Metodica întocmirii adnotărilor. [Traducere prescurtată din limba rusă, după lucrarea Metodika sostavlenija annotacij]. Bucureşti : [s. n. ], 1961, 211 p.

Importanţa adnotărilor şi tipurile lor. Principiile generale de adnotare. Metodica generală a întocmirii adnotărilor. Adnotările descriptive. Adnotarea de recomandare. Adnotarea diferitelor tipuri de publicaţii.
Cuvinte cheie : Adnotare ; Descriere analitică ; Manual de iniţiere şi formare continuă
352. ŞINCAI, Ana. Informaţie şi comunicare : informarea documentară - o disciplină în expansiune. Piteşti - Braşov - Cluj-Napoca : Paralela 45, 2000, 198 p. (Comunicare şi Limbaj).
Bibliogr. după capitole.

Trasee şi tendinţe în câmpul informaţional. Relaţiile : ştiinţa informării - informatică şi informare documentară - informatică documentară. Compatibilitatea sistemelor tradiţionale şi moderne de informare documentară. Fluxul informaţiei în lumea ştiinţifică actuală. Metodologia elaborarii unei lucrări ştiinţifice. Prelucrarea ştiinţifică şi analitică a informaţiei documentare. Informarea documentară pedagogică - O abordare comparată. Repere ale evoluţiei domeniului bibliologic. Aplicaţiile informaticii la cercetarea documentară. Marketingul unităţilor de informare documentară în contextul tranziţiei.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Centre de informare şi documentare ; Descriere analitică ; Referinţă bibliografică ; Adnotare ; Referat ; Recenzie ; Automatizare--informatizare ; Marketing de bibliotecă ; Învăţământ biblioteconomic ; Tehnica muncii intelectuale ; Biblioteca Academiei Române
353. TĂRĂBOI, Vasile. Organizarea, funcţionarea şi activităţile sistemelor naţionale de informare documentară în domeniile ştiinţific, tehnic şi economic. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 90 p.
Rez. în lb. r, fr. , engl. , sp.
Glosar & bibliogr. 84-90.

I. Etapa actuală a dezvoltării activităţii de informare documentară. Integrarea unităţilor de informare documentară într-un sistem naţional. Exemplu de program pentru realizarea unui sistem naţional de informare documentară ştiinţifică, tehnică şi economică. Unele aspecte ale efortului financiar global pentru realizarea unui sistem naţional de informare documentară. Posibilităţi de realizare a sistemelor regionale, internaţionale şi mondiale de informare documentară. II. Organizarea activităţilor de informare documentară. III. Organizarea sistemelor de informare documentară.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Sisteme naţionale de informare ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică
354. TÂRZIU, Elena-Maria. Tehnica informării documentare. Braşov : [s. n. ], 1998, 196 p.
Anexe & bibliogr. p. 172-196.

I. Cunoştinţe generale : Obiectul şi conţinutul informării documentare. Locul şi rolul informării documentare în cercetarea ştiinţifică şi tehnică. Noţiuni şi terminologie. Scurt istoric. Organizarea informării documentare. Surse documentare ale activităţii de informare ştiinţifică.
II. Tehnici documentare : Funcţia documentară. Analiza documentară. Căutarea documentelor într-o bibliotecă. Cercetarea bibliografică (documentară). Difuzarea informaţiei. Organizarea şi funcţionarea centrului de documentare. Gestionarea sarcinilor şi timpului.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Terminologie ; Surse de informare ; Analiză documentară ; Cercetare bibliografică ; Diseminarea informaţiilor ; Centre de informare şi documentare ; Cercetare ştiinţifică ; Manual universitar
355. TEODORU, Vitalie. Bazele informării documentare. Bucureşti : Pro Humanitate, 1998, 246 p.
Anexe p. 164-239 : Din istoria bibliotecilor. Noţiuni de biblioteconomie. Documente vechi în limba română. Citirea cărţilor şi pregătirea referatului. Reguli privind redactarea unei lucrări ştiinţifice (referat). Metode şi tehnici de creativitate. Noţiuni de metodologie a perfectionării pregătirii profesionale.
Bibliogr. selectivă p. 240-243.

Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Metode şi tehnici de informare documentară : Domeniul de preocupări al informării documentare. Informatica documentară. Surse de informare prin canale directe. Surse de informare formale. Publicaţii şi servicii de specialitate din România. Limbaje documentare. Etapele de lucru ale sistemului de informare. Beneficiarii informării documentare. Eficienţa activităţii de informare documentară.
Cuvinte cheie : Tehnica muncii intelectuale ; Informare documentară ; Surse de informare ; Documente audio-vizuale ; Limbaje documentare ; Descriere analitică ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Beneficiari ; Formarea beneficiarilor ; Eficienţa activităţii de informare; Formare profesională ; România
356. TEODORU, Vitalie. Performanţe intelectuale : ghid de informare documentară. Bucureşti : Editis, 1993, 128 p.
Bibliogr. p. 127-128.

Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Metode şi tehnici de creativitate. Metode şi tehnici de informare documentară. Noţiuni de metodologie a perfecţionării pregătirii profesionale.
Cuvinte cheie : Tehnica muncii intelectuale ; Informare documentară ; Tipuri de documente ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Formare continuă
357. TEODORU, Vitalie ; ALEMAN, Veronica. Organizarea activităţii de informare documentară în unităţile din sistemul agroalimentar. Bucureşti : Ceres, 1981 , 188 p.
Bibliogr. p. 185-187.

Domeniul informării documentare. Dileme şi rezolvări. Surse de informare prin canale directe. Surse de informare bazate pe documente. Circuitul operaţional al informării documentare. Metodologia activităţii de informare documentară în intreprinderi şi instituţii. Beneficiarii informării documentare. Sisteme moderne de informare documentară. Eficienţa activităţii de informare documentară.
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Surse de informare ; Prelucrarea documentelor ; Beneficiari ; Eficienţa activităţii de informare ; Centre de informare şi documentare
358. Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie. 4 vol. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1975.
Vol. I, 118 p. ; Vol. II, 28 p. ; Vol. III, 27 p. ; Vol IV, 114 p.

Vol. I : . . . Stadiul actual de dezvolatare a terminologiei informaticii documentare. Tiparul lui Dosoftei. Conceptul de pregătire ştiinţifică a studenţilor şi biblioteca. Prelucrarea centralizată a datelor bibliografice într-un sistem automatizat. Bibliografia locală în preocupările bibliotecilor publice. Problema colaborării concomitente a sistemelor naţionale de informare la activitatea mai multor sisteme mondiale de informare . . . O necesitate urgentă : cataloagele colective ale vechilor cărţi . . . Probleme privind controlul comunicării grafice contemporane. Preocupări de bibliologie în corespondenţa prof. N. Georgescu-Tistu. Încercări de aplicare a ştiinţei conducerii în activitatea bibliotecilor. Principii ale activităţii de informare documentară din învăţămîntul superior românesc (I). Sistemul internaţional de informare ştiinţifică (SIIST) . . . Sălile de lectură specializate . . .
Vol. II : Limbaje documentare (I)
Vol. III : Limbaje documentare (II)
Vol. IV : . . . Formele de prelucrare analitico-sintetică a informaţiilor. Indicii de reviste - Valoare - Limite. Probleme ale dotării bibliotecilor şcolare. Concepţia şi structura tezaurului de Cuvinte cheie în domeniul educaţiei şi învăţămîntului . . . Îmbunătăţirea informării documentare ştiinţifice şi tehnice în industrie. . . Activitatea metodologică a bibliotecii universitare şi beneficiarii săi. Repertorii de teze de doctorat. . . Momente în istoria schimburilor internaţionale de publicaţii. Trepte şi momente în orientarea beneficiarilor. . . AGRIS . . . G. Dem Teodorescu - Director la Fundaţia Universitară, actuala BCU Bucureşti. . .
Cuvinte cheie : Informare documentară ; Bibliotecă--învăţământ ; Terminologie ; Cooperare internaţională ; Biblioteci universitare ; Biblioteci şcolare ; Biblioteci publice ; Catalog colectiv ; Bibliografii ; Bibliografii locale ; Management de bibliotecă ; Relaţii cu publicul ; Beneficiari ; Sisteme naţionale de informare ; Sisteme internaţionale de informare ; Prelucrarea documentelor ; Limbaje documentare ; Descriere analitică ; Tezaur ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Schimb de publicaţii ; Personalităţi
359. Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1976, 144 p.

A. : Aspecte ale teoriei şi practicii în informarea documentară şi biblioteconomie: Locul şi rolul bibliotecii în complexul universitar. Exigenţele lecturii în bibliotecă şi educaţia permanentă. Aspecte ale relaţiei bibliotecar-beneficiar. Coordonarea şi cooperarea interbibliotecară. . . Colaborarea internaţională şi problema informării documentare. Aplicarea indexării coordonate la ţinerea unor evidenţe cu caracter administrativ.
B. : Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie în alte ţări : Automatizarea bibliotecilor naţionale. Teoria şi practica bibliografiei şi informării în R. P. Polonă. Reflexii asupra teoriei bibliografiei franceze. Aspecte ale activităţii de informare şi documentare din Franţa. UNESCO şi cartea.
Cuvinte cheie : Bibliotecă--învăţământ ; Informare documentară ; Biblioteconomie Lectură ; Relaţii cu publicul ; Cooperare interbibliotecară ; Cooperare internaţională ; Indexare coordonată ; Automatizare--informatizare ; Biblioteci universitare ; Biblioteci naţionale ; Polonia ; Franţa ; UNESCO
360. Teoria şi practica în informarea documentară şi biblioteconomie. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1977, 150 p.

Ex librisul românesc. Biblioteca lui Liviu Rebreanu. Documente de istorie literară în arhivele tribunalelor. Arhivele statului şi documentarea contemporană. Educaţia beneficiarului în bibliotecile de învăţămînt superior. Clasificarea zecimală în România. Informatica de bibliotecă. Bibliotecile în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Consideraţii privind legislaţia bibliotecilor şi statutul juridic al bibliotecarului. Gheorghe Ioanid - librar şi editor de la mijlocul secolului trecut (1818-1906). Profesorul Nicolae Georgescu-Tistu, ctitor al învăţămîntului bibliologic la facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. Stadiul actual al înregistrării centralizate a incunabulelor din bibliotecile din R. S. România. Rolul factorului uman în sistemele biblioteconomice universitare. Metoda analitică în bibliografia franceză.
Cuvinte cheie : Biblioteci universitare ; Biblioteci particulare ; Arhive ; Formarea beneficiarilor ; CZU ; România ; Legislaţie ; Personalităţi ; Învăţământ biblioteconomic ; Formare profesională ; Incunabule ; Franţa
361. Teorie şi practică în biblioteconomie şi documentare. [Lucrări prezentate în cadrul Cercului de referate şi comunicări al bibliotecarilor şi documentariştilor]. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 141 p.
Bibliogr. după capitole.

Din trecutul documentării româneşti. Profesorul I. C. Petrescu un iniţiator al documentării pedagogice în România (1892-1967). Sociologia informaţiei ştiinţifice. Necesitatea unificării terminologiei folosite în informare/documentare şi în biblioteconomie. Sisteme informaţionale. Biblioteci în învăţământul tehnic şi profesional românesc, pînă la unirea Transilvaniei cu România. Principiile de organizare ale unui sistem mondial de informare. Accepţiunea filosofică a informaţiei. Aspecte ale dezvoltării lecturii şi construcţiilor pentru biblioteci în Franţa . . . Sistemul naţional de informatică şi conducere în cercetare, proiectare şi documentare. Documente inedite din colecţiile Bibliotecii Academiei. Probleme ale bibliografiei eminesciene. Folosirea indexării coordonate la alcătuirea bibliografiei locale. Noţiunea de carte rară în trecut şi în prezent . . . Informatica documentară, disciplină ştiinţifică şi obiect de învăţământ.
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Documentare ; Istoria documentării ; Personalităţi ; Istoria bibliotecilor ; Sociologia informaţiei ; Terminologie ; Centre de informare şi documentare ; Sisteme internaţionale de informare ; Sisteme naţionale de informare ; Lectură ; Arhitectură civilă. Biblioteci ; Franţa ; Biblioteca Academiei Române ; Bibliografii ; Bibliografii locale ; Indexare coordonată ; Colecţii speciale ; Manifestări ştiinţifice naţionale
362. Teorie şi practică în biblioteconomie şi informare documentară. [Lucrări prezentate în cadrul Cercului de referate şi comunicări al bibliotecarilor şi documentariştilor]. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1972, 171 p.
Bibliogr. după capitole.

Un mare bibliolog român : Constantin I, Karadja (1889-1950). Legături de cărţi brâncoveneşti. Ştiri despre formaţia culturală şi despre biblioteca familiei Năsturel din Hereşti. Bibliografii lingvistice româneşti - Metode, principii, izvoare. Biblioteconomie şi documentare - Puncte de vedere. Comunicarea tehnico-ştiinţifică şi sociologia culturii. Idei despre clasificarea ştiinţelor. Probleme ale activităţii unui colectiv (centru, subcentru, serviciu) de informare specializat. Organizarea informării şi documentării într-o unitate ştiinţifică de specialitate . . . funcţiile bibliotecilor de specialitate. Criterii de stabilire a unor norme pentru bibliotecile publice din ţara noastră. Cercetătorul şi comunicarea ştiinţifică . . . introducerea mecanizării şi automatizării în bibliotecile ştiinţifice din ţara noastră. Formarea cadrelor de documentarişti. Titlul uniform de ordonare în catalogul alfabetic de muzică. A 37-a Sesiune a Consiliului General al FIAB, Liverpool 1971. Biblioteci italiene. Biblioteci geneveze . . . bibliotecile din URSS.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Sociologia informaţiei ; Biblioteconomie ; Documentare ; Funcţiile bibliotecilor ; Biblioteci specializate ; Biblioteci publice ; Automatizare--informatizare ; Centre de informare şi documentare ; Formare profesională ; Formare continuă ; Carte veche ; IFLA ; Personalităţi ; Italia ; Elveţia ; URSS ; Manifestări ştiinţifice naţionale
363. Teorie şi practică în biblioteconomie şi informare documentară. [Lucrări prezentate în cadrul Cercului de referate şi comunicări al bibliotecarilor şi documentariştilor]. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1973, 134 p.
Bibliogr. după capitole.

Bibliografia personală. Realizări recente în domeniul unor sisteme internaţionale pentru educaţie şi învăţămînt EUDISED şi ERIC. Amintiri şi însemnări despre Ioachim Crăciun. Cercetarea prospectivă şi activitatea de informare şi documentare. Importanţa UNISIST. Documentarea în ştiinţa dreptului. Unele aspecte ale catalogării în cooperare (Shared Cataloging Program) - Scurt istoric. Cultura prin disc - Perspectivă asupra unei istorii de aproape un secol. Experimentul MARC. Probleme ale unei bibliografii "Cincinat Pavelescu". Edituri şi tipografii de muzică din România. Mari biblioteci pariziene - Istoric, organizare, construcţii. Organizarea activităţii bibliografice şi de informare ştiinţifică în R. S. F. Iugoslavia. Muzeul istoriei scrisului şi a cărţii din Leipzig.
Cuvinte cheie : Documentare ; Bibliografii ; Catalogare partajată ; MARC ; UNISIST ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; Franţa ; Iugoslavia ; Germania ; Manifestări ştiinţifice naţionale
364. Termeni folosiţi în documentare în limbile romînă, rusă, engleză, germană, franceză. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1964, 108 p.
Cuvinte cheie : Documentare ; Terminologie ; Dicţionar
365. Tezaur de termeni pentru informarea documentară. 2-a. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 66 p.
Cuvinte cheie : Documentare ; Terminologie ; Tezaur
366. Tezaur pentru indexarea coordonată în domeniul documentării şi biblioteconomiei. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1965, 124 p.
Cuvinte cheie : Indexare ; Indexare coordonată ; Tezaur
367. THEODORESCU, Barbu. Istoria bibliografiei române. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1972, 432 p.
Addenda & indice p. 377-431.

Istoria bibliografiei române : Informarea ştiinţifică în vechea cultură românească. Tendinţe moderne de organizare în bibliografie (1860-1894). Perioada Academiei Române, Ion Bianu (1895-1920). Perioada universitară a bibliografiei (1920-1944). Perioada marilor sinteze.
Surse bibliografice : Sinteze. Monografii. Discusurile de recepţie. Volume omagiale. Memorii, expuneri de titluri şi lucrări. Bibliologia: studii, instrumente, bibliografii speciale. Raporturi culturale, literatura comparata.
Epilog: Cartea româneasca de-a lungul secolelor.
Cuvinte cheie : Istoria bibliografiei ; Istoria cărţii ; Istoria presei ; Bibliologie ; Documentare ; Bibliografii ; Bibliografii naţionale ; Bibliografii locale ; Cataloage ; Documente secundare şi terţiare ; Bibliografii de bibliografii ; Personalităţi ; România
368. THEODORESCU, Barbu. Istoria bibliografiei române. Bucureşti : Biblioteca Documentară. Fundaţia Regele Mihai I, 1945, 432 p.
Anexe p. 237-267 (Planul indicelui revistei Şezătoarea. Tabla de materii a revistei Neamul românesc pentru popor. Planul bibliografiei Geografiei României. Planul bibliografiei Istoriei Românilor. Lista lucrărilor bibliografice cuprinse în catalogul lui T. Cătănescu. Adaus. Indicele de nume proprii).

Perioada catalogului 1830-1860. Tendinţele de organizare occidentală a bibliografiei 1860-1894. Etapa Academiei Române, Ion Bianu 1895-1920. Perioada de popularizare a bibliografiei, 1920. Concluzii, constatări şi propuneri.
Cuvinte cheie : Istoria bibliografiei ; Istoria cărţii ; Istoria presei ; Bibliologie ; Documentare ; Bibliografii ; Cataloage ; Documente secundare şi terţiare ; Bibliografii de bibliografii ; Personalităţi ; România
369. TUDOR, Alexandru. Rolul informării documentare în dezvoltarea cercetării ştiinţifice. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 53 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 51-52.

Probleme generale şi tendinţe actuale în domeniul cercetării. Comunicarea în ştiinţă şi tehnică-Creşterea volumului literaturii ştiinţifice şi tehnice. Natura problemei informării şi documentării.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară
370. VERONA, R. ; CARIDAS, O. ; VOICULESCU, M. ; BUGNARIU, A. Organizarea activităţii de documentare : studiu documentar. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1966, 86 p.
Bibliogr. după capitole.

Documentarea şi creşterea volumului de publicaţii. Unele consideraţii în legătură cu terminologia folosită în munca de documentare. Metodele de lucru folosite în activitatea de documentare. Biblioteca şi activitatea de documentare. Cercetarea în domeniul documentării. Standardizarea în domeniul documentării. Pregătirea cadrelor. Principii de organizare a activităţii de documentare. Organizarea documentării în diferite ţări. Colaborarea internaţională în domeniul documentării.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Istoria documentării ; Terminologie ; Cercetare ştiinţifică ; Cercetare documentară ; Standardizare ; Formare profesională ; Cooperare internaţională ; Instituţii şi organizaţii profesionale
371. * VLAD, Emil. Noţiunea de informaţie : forme şi categorii. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1986, 101 p.
Cuvinte cheie : Documentare
372. VLAD, Emil. Tehnologia informării şi documentării tehnico-ştiinţifice. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1985, 251 p. (Material metodologic).
Bibliogr. & anexe p. 136-250.

Obiectul şi specificul activităţii de informare şi documentare. Premisele apariţiei şi stadiul actual al activităţii de informare şi documentare. Formele informaţiei : Genuri şi specii de literatură tehnico-ştiinţifică. Necesitatea transmiterii literaturii tehnico-ştiinţifice către utilizatori şi modurile de realizare a multiplicării acesteia. Categorii de literatură tehnico-ştiinţifică şi modul de transmitere a acesteia. Cerinţe de informare : Profilul beneficiarului. Informarea tehnico-ştiinţifică. Literatura tehnico-ştiinţifică secundară. Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor : Baze şi bănci de date. Tipizarea şi standardizarea activităţii de informare şi documentare. Pregătirea personalului în domeniul informării şi documentării. Organizarea activităţii de informare şi documentare. Colaborarea şi cooperarea internaţională între unităţile de informare şi documentare. Eficienţa activităţii de informare şi documentare. Tendinţe de dezvoltare a activităţii de informare şi documentare.
Cuvinte cheie : Documentare ; Informare documentară ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Documente secundare şi terţiare ; Prelucrarea documentelor ; Baze de date ; Standardizare ; Nevoi de informare ; Beneficiari ; Formare continuă ; Cooperare internaţională ; Eficienţa activităţii de informare
373. * VLAD, Emil, coord. Organizarea şi valorificarea evidenţelor documentare tehnico-ştiinţifice la nivel naţional . Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1987, 188 p. (Material metodologic).
Cuvinte cheie : Informare documentară tehnico-ştiinţifică
374. VLAD, Emil, coord. Producerea, organizarea şi valorificarea microformatelor. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1989, 152 p. (Material metodologic).
Bibliogr. p. 149-151.

Producerea microformatelor. Particularităţile de organizare şi funcţionare a bibliotecilor specializate. Valorificarea microformatelor.
Cuvinte cheie : Tipuri de documente ; Microformate ; Biblioteci specializate
Instituţii şi organizaţii. Programe

375. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Acţiuni ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea structurilor infodocumentare. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 78 p.
Bibliogr. p. 77-78.
[Versiunea electronică : __http://www.unibuc.ro/eBooks/StiintePOL/porumbeanu/frame.htm__ ].

Consideraţii introductive. Comisia Europeană. EBLIDA. Programe ale Comisiei Europene în domeniul structurilor infodocumentare. Activităţi ale Comisiei Europene vizând cooperarea cu ţările din Europa Centrală şi de Est în domeniul structurilor infodocumentare. Cel de-al 6-lea Program Cadru al Comisiei Europene.
Cuvinte cheie : Programe comunitare ; Cooperare internaţională ; Integrare europeană ; EBLIDA
376. REGNEALĂ, Mircea. UNESCO şi accesul mondial la documente şi informaţii. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1996, 225 p.
Bibliogr. dupa capitole.

Constituirea UNESCO. Domenii de activitate şi principii de acţiune ale UNESCO. UNESCO continuatoare a Institutului International de Cooperare Intelectuală. Rolul şi locul activităţilor de bibliotecă şi de informare documentară în structura UNESCO. Acorduri UNESCO privind accesul internaţional la cărţi şi la informaţii. UNESCO şi activităţile bibliografice. Standardizarea tehnicilor aplicate la informaţie. România şi UNESCO.
Cuvinte cheie : UNESCO ; Informare documentară ; Acces la informaţie ; Standardizare ; România
Istoria bibliotecilor

377. AGACHE, Catinca ; IFTODE, Emanuel. Biblioteci în timp (Antichitatea). Iaşi : Princeps Edit, 2004, 183 p. (Antiquitatis).
Bibliogr. selectivă p. 175-177.

Bibliotecile de tăbliţe de lut - tezaure de scriere cuneiformă. Bibliotecile de papirus - tezaure de scriere hieroglifică. Bibliotecile greceşti elenistice. "Bibliotecile" din grote. "Biblioteci"- tezaure de inscripţii necunoscute. "Biblioteci"- arhive de scriere alfabetică. Bibliotecile romane. Biblitoecile şi legenda încurcării limbilor. Bibliotecari ai antichităţii.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Istoria scrisului ; Personalităţi
378. * BONDOC, Gheorghe. Note privind începuturile unei vechi biblioteci româneşti şi colecţiile sale (ASTRA - Sibiu). Sibiu : Biblioteca "Astra", 2001, 94 p. (Biblioteca "Astra", Sibiu ; 25).
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu

379. BOTA, Ionel. Bibliotecile din Banat între 1850-1918. Reşiţa : Timpul, 2000, 96 p.

Carte şi lectură. Bibliotecile bănăţene între 1850-1918 : Biblioteca - Instituţia şi mesajele cărţii. Etape de constituire. Organizare. Categorii de biblioteci. Cenzura bibliotecii.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteci ; Tipuri de biblioteci ; Cenzura ; România
380. BRAD, Traian. Lectura şi biblioteca publică la Cluj. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, 390 p.
Anexe p. 213-306.
Bibliogr. generala p. 307-314.
Contribuţii clujene la dezvoltarea ştiintţi bibliologice. Dicţionar esenţial, p. 315-374.

Transilvania şi Clujul. Scurtă privire istorică. Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor transilvanene cu privire specială la Cluj. De la bibliotecile imperiului bicefal la biblioteca romanească transilvană. Ani tulburi. Ideologie, cenzura şi lectura "liberă". Cultura, biblioteca şi lectura publică clujeană în perioada "eroică": 1945-1956. Dezvoltarea pe orizontală: 1957-1964. Liberalizarea ideilor. Noi orientări în cultura şi biblioteca (1965-1970). Lectura publică şi ideologie (1971-1989). Biblioteca publică clujeană azi. Realităţi şi perspective.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Bibliotecă--societate ; Lectură ; Cenzura ; Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga", Cluj-Napoca
381. BULUŢĂ, Gheorghe. Civilizaţia bibliotecilor. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1998, 165 p.
Bibliogr. dupa capitole.

De la "Edificiu" la "Biblioteca fără ziduri". Din istoria cenzurii. Lectura publică la români. Civilizaţia bibliotecilor - colecţiile particulare. Două biblioteci din "Belle Epoque". Sistemul bibliotecilor din România. O componenta a "Infosferei" - bibliotecile specializate. Galeria bibliologilor români. Getta Elena Rally şi "nobila profesiune". Constantin I. Karadja - un cercetător între două culturi. Începuturile bibliografiei româneşti. Învăţământul bibliologic din România.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Istoria bibliografiei ; Reţele de biblioteci ; Biblioteci publice ; Biblioteci specializate ; Biblioteci particulare ; Lectură ; Cenzura ; Bibliologie ; Personalităţi ; Învăţământ biblioteconomic ; România
382. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurtă istorie a bibliotecilor din România. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2000, 238 p. (Semne).
Bibliogr. p. 217-236.

De la legendă la document. Secolele I-XIII. De la Evul Mediu la Renaştere. Secolele XIV-XVI. Post-renaştere şi veacul Luminilor. Secolele XVII-XVIII. Secolul XIX, secolul bibliotecilor. De la Belle Epoque la lumea postbelică. Biblioteci între un război şi o revoluţie.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Carte veche ; Tipuri de biblioteci ; România
383. * BUSUIOC, Nicolae ; DONOSE, Vicenţiu. Biblioteca "Gh. Asachi" - 80 : o istorie de suflet şi de minte. Iaşi : Editura Vasiliana, 1998, 131 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi", Iaşi
384. CORBU, George ; MĂTUŞOIU, Constantin ; DINU, Mihaela Helene. Istoria bibliotecilor din România : studii şi cercetări. Vol. I. Bucureşti : Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C. Petrescu", 2003, Vol. I, 322 p p.
Anexe p. 297-316.

Tradiţii în completarea colecţiilor de publicaţii ale bibliotecilor. Cenzura în bibliotecile româneşti până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Din nou despre evoluţia conceptului de depozit legal în ţara noastră. Schimbul intern şi internaţional de publicaţii, între tradiţie şi provocările prezentului. Sondaje, anchete şi cercetări cu caracter sociologic în biblioteci până în preajma celui de-al doilea război mondial. Statistici privind bibliotecile din România şi configuraţia reţelelor acestora până la cel de-al doilea război mondial. Dinamica bibliotecilor din ţara noastră în perioada interbelică.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Dezvoltarea colecţiilor ; Cenzura ; Depozit legal ; Schimb de publicaţii ; Reţele de biblioteci ; Asociaţii profesionale ; România
385. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Biblioteca unui umanist român : Constantin Cantacuzino stolnicul. Bucureşti : Consiliul Asezămintelor Culturale, 1967, 407 p. (Vechi biblioteci românesti).
Catalogul bibliotecii Cantacuzino p. 109-355
Indici p. 357-404.

Istoricul constituirii bibliotecii stolnicului Constantin Cantacuzino. Prezente umaniste în cultura românească din secolul al XVII-lea (Conţinutul bibliotecii stolnicului Constantin Cantacuzino). Organizarea internă a unei vechi biblioteci româneşti.
Cuvinte cheie : Carte veche ; Cataloage ; Biblioteci particulare ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; România
386. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Biblioteci umaniste româneşti : Istoric. Semnificaţii. Organizare . Bucureşti : Litera, 1974, 215 p.
Anexe p. 161-194.

Critica izvoarelor (Comasarea vechilor colecţii de manuscrise şi tipărituri. Izvoare interne şi externe. Bibliografia referitoare la cele trei mari colecţii). Reconstituirea colecţiilor (Surse bibliografice. Reconstituirea bibliografică. Reconstituirea de facto). Posesori şi ex libris-uri (Colecţia Cantacuzino. Colecţia Brâncovenilor. Colecţia Mavrocordaţilor. Fondul daco-romanic (Stolnicul Constantin Cantacuzino şi izvoarele istoriei românilor. "Corpus Byzantinae Historiae" în biblioteca domnului Constantin Brâncoveanu. Lucrări referitoare la români în Biblioteca Mavrocordaţilor). Biblioteci şi bibliotecari (Palatele, casele boiereşti şi mănăstirile unde şi-au aflat adapost cele trei biblioteci umaniste. Modalităţi de constituire şi completare a colecţiilor. Organizare şi bibliotecari).
Cuvinte cheie : Biblioteci particulare ; Istoria bibliotecilor ; Carte veche ; Manuscrise ; Personalităţi ; România
387. * FAUR, Viorel. Contribuţii la istoricul bibliotecilor româneşti din Crişana (1830-1940). Oradea : Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri", 1995, 164 p.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; România
388. * NICULESCU, Zenovia. Timotei Cipariu - romanist : o perspectivă filologică asupra bibliotecii cipariene. Bucureşti : Libra, 1994, 190 p.

Cadrul politic şi socio-cultural al epocii. Timotei Cipariu - omul şi opera. Biblioteca - laboratorul ştiinţific al lui Timotei Cipariu (Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu. Structura colecţiilor de publicaţii. Biblioteca - baza formaţiei ştiinţifice a lui Timotei Cipariu). Contribuţia lui Timotei Cipariu la cercetarea problemelor de lingvistică romanică. Timotei Cipariu - contemporanul nostru.
Cuvinte cheie : Biblioteci particulare ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi
389. * PAMFIL, Matei. Biblioteca Centrală a Asociaţiunii "ASTRA" : 1861-1950. Sibiu : Biblioteca "Astra", 2001, 40 p. (Biblioteca "Astra" : Serie nouă ; 26).
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu
390. RUFFINI, Mario. Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino. Bucureşti : Minerva, 1973, 304 p. (Universitas).
Note, rez. lb. it. , indice de nume p. 185-296.

Viaţa culturală a stolnicului Constantin Cantacuzino. Începuturile bibliotecii stolnicului. Alcătuirea bibliotecii (Opere cu caracter ştiinţific. Opere cu caracter istoric-umanist. Opere cu caracter filozofic, teologic şi de ştiinţe biblice şi religioase).
Cuvinte cheie : Biblioteci particulare ; Istoria bibliotecilor ; Personalităţi ; România
391. SARA, Marin, coord. Pagini din istoria bibliotecilor reghinene : studii şi articole. Reghin : Micador, 1995, 122 p.

Pagini de istorie - biblioteci reghinene. . . Biblioteca Publică de Stat din Reghin. Informare şi documentare în bibliotecă.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Biblioteca Municipală "Petru Maior", Reghin

392. VASILCENKO, V. E. Istoria activităţii bibliotecilor din URSS : manual pentru institutele de biblioteconomie. Traducere din limba rusă. Bucureşti : [s. n. ], 1959, 318 p.

Activitatea bibliotecilor în Rusia Sovietică . . . Activitatea biblitoecilor din URSS în perioada refacerii economiei naţionale (1921-1925). Activitatea bibliotecilor . . . (1926-1941). Activitatea bibliotecilor . . . în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei.
Cuvinte cheie : Istoria bibliotecilor ; Manual universitar ; URSS
Istoria cărţii şi a tiparului

393. ANDREESCU, Ana. Arta cărţii : cartea românească veche : 1508-1700. Ed. a 2-a, rev. şi ad. Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2002, 354 p.
Ilustraţii, p. 151-339.
Bibliogr. & indice selectiv de nume proprii, p. 341-352.

Începuturi. Incunabule. Secolul al XVI-lea. Secolul al XVII-lea (prima jumătate). Secolul al XVII-lea (a doua jumătate).
Cuvinte cheie : Carte veche ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Incunabule ; România
394. BĂDĂRĂ, Doru. Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Brăila : Istros, 1998, 340 p.
Indici & bibliogr. p. 197-224.

Context şi influenţe. Tipografiile. Tipografi. Alţi truditori ai tiparului.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Tipografii ; România
395. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurtă istorie a editurii româneşti. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996, 96 p.
Bibliogr. p. 78-87.
Rez. lb. engl. p. 88-94.

Începuturile producţiei de carte imprimată. Tradiţii bizantine şi efectul Reformei. Comanda oficiala şi editura independenta. Apogeul editurii aulice. Editorii şi sfetnicii culturali. Orizontul umanist. Noi deschideri intelectuale. Editura şi programul educaţional. Orizontul iluminist. Editura epocii romantice. Pionierii editurii moderne. Tipar şi industrie. Lumea cărţii la început de secol. Diversificare şi modernizare. Marile edituri. Editura contemporană. Un sistem centralizat. Sfârşit de secol. Editura şi economia de piaţă.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Tipografii ; Edituri ; Carte veche ; România
396. BUTUC, Liviu. Scurtă istorie a mijloacelor de comunicare : note de curs. Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2003, 47 p. (Caietele bibliotecarului ; 15).

Telepatosfera. Logosfera. Grafosfera. Videosfera.
Cuvinte cheie : Depozit legal ; Legislaţie ; Tipuri de documente
397. COCORA, Gabriel. Tipar şi cărturari. Bucureşti : Litera, 1977, 271 p.
Note & bibliogr. după capitole.

Tipografia de la Episcopia Buzăului. G. Bariţiu, mijlocitor de tranzacţii tipografice . . . tipografie la Argeş . . . Litera "română" şi în alte limbi la Praga. Corespondenţă cu caracter tipografic între Bucureşti şi Neamţ . . . aprovizionarea cu hîrtie a unei tipografii. Cheltuielile unei tipografii din secolul al XIX-lea. Un mare tipograf român în circuitul european în secolul al XVII-lea: episcopul Mitrofan al Buzăului. O editură pentru tineret în secolul al XIX-lea. I. Heliade Rădulescu, implicat într-un proces de natură tipografică. Un "harnic trezitor de cultură" . . . Cum s-a tipărit primul dicţionar explicativ din limba română . . . Biblioteca liceului "B. P. Hasdeu" din Buzău. I. L. Caragiale şi Buzăul.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Tipografii ; Personalităţi ; Biblioteca liceului "B. P. Hasdeu", Buzău
398. DĂESCU, Constantin. Istoria tiparului. Timişoara : Waldpress, 2002, 220 p.
Glosar & bibliogr. p. 185-216.

Informaţie-comunicare-cultură-civilizaţie. Scrieri şi alfabete. Litere. Suporturi. Ilustraţia. Cartea. Uneltele. Editura.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Incunabule ; Carte veche ; Manual universitar
399. DEMÉNY Lajos ; DEMÉNY, Lidia. Carte, tipar şi societate la români în secolul al XVI-lea : studii, articole, comunicări. Bucureşti : Kriterion, 1986,
350 p.
Bibliogr. & note, după capitole.

Contribuţii la istoria tiparului românesc din secolul al XVI-lea. Carte şi societate. Tipăriturile chirilice în bibliotecile din România şi din străinătate. Arta grafica, hîrtie şi filigranologie. Cercetarea în domeniul istoriei cărţii şi tiparului. Metode, mijloace, rezultate şi perspective.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Tipografii ; Carte veche
400. DUDAS, Florian. Vechi cărţi româneşti călătoare. Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1987, 239 p.

Cum circulau cărţile. Cărţi peregrine (Circulaţia cărţii româneşti din secolul al XVII-lea. Răspîndirea cărţii româneşti din secolul al XVIII-lea. Circulaţia cărţilor şi unitatea românilor).
Cuvinte cheie : Colecţii speciale ; Istoria cărţii ; Carte veche ; România
401. FLOCON, Albert. Universul cărţilor : studiu istoric de la origini pînă la sfirşitul secolului al XVIII-lea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, 496 p.

Istoria prescurtată a scrierilor. Cărţile manuscrise. Vechile cărţi tipărite.
Cuvinte cheie : Carte veche ; Istoria cărţii ; Manuscrise ; Incunabule
402. FLOREA, Doina. Edituri şi colecţii. Iaşi : Junimea, 2004, 232 p.
Mic dicţionar, p. 193-225.
Bibliogr. p. 226-230.

Cartea ca obiect fizic. Cartea ca "obiect" metafizic. Lumea cărţii sau Cartea lumii. O picătură ce reflectă oceanul. La confluenţa profesiunilor - ziguratul de cuvinte. A edita - a modela. Autorul, opera şi receptorul. portretul unui anonim. Textul - punte de hârtie între autor şi editor. Timpul celor dintâi editori. Cartea românească în secolele XVII-XVIII. Cartea românească în Epoca Luminilor. Cartea în perioada modernă - Secolul XIX. Sfârşit şi început de veac - Cartea la intersecţia secolelor XIX-XX. Sfârşit şi început de mileniu - Edituri contemporane. Hârtia - imaculatul prieten. Edituri şi cărţi - Planuri şi canoane. Colecţii cu blazon. Din trezoreria cuvintelor.
Cuvinte cheie : Carte veche ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Edituri ; Personalităţi; România
403. * GEORGESCU-TISTU, N. Scris şi carte : istorie - tehnică - semnificaţie. Bucureşti : U. N. S. R. -A. S. F. L. , 1948, 224 p.
Cuvinte cheie : Carte veche ; Istoria cărţii ; Istoria scrisului
404. GRANCEA, Mihaela ; BORŞ, Silviu. Din civilizaţia cărţii. Sibiu : Alma Mater, 2002, 296 p.
Repertoriul mărcilor tipografice şi caselor tipografice, indicele localităţilor, bibliogr. p. 282-291.

Cartea şi biblioteca în lumea antichităţii. Cartea manuscrisă în evul mediu. Bibliotecile în evul mediu. bibliotecile în evul mediu târziu. Carte şi bibliotecă în spaţiul cultural oriental. Geneza tiparului. Particularităţi ale Renaşterii italiene - cartea. Bibliotecile Renaşterii. Imprimeria şi biblioteca în secolele XVI-XVII. Cartea şi Reforma. Cartea tipărită în spaţiul cultural românesc. Cartea şi industria hârtiei în secolele XV-XVIII. Bibliotecile europene în secolele al XVII-les şi al XVIII-lea. Funcţia socială a cărţii în Franţa vechiului regim. Arta cărţii în secolele XVII-XVIII. Cartea veche - probleme de conservare şi restaurare.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Istoria tiparului ; Carte veche ; Conservare ; Restaurare ; Europa ; România ; China ; Japonia
405. JAKÓ, Zsigmond. Philobiblon transilvan . Bucureşti : Kriterion, 1977, 512 p.

Oradea în istoria bibliotecilor noastre medievale. Transilvania şi Corviniana. Tiparul cu litere latine din Sibiu în secolul al XVI-lea. Pe urmele catehismului românesc din anul 1544. Biblioteca Colegiului Bethlen din Aiud. Fenixul transilvan. Legaturile bibliofile şi ştiinţifice cu Tara Româneasca ale lui Köleséri Sámuel. Începuturile tipografiei de la Blaj. Istoricul bibliotecii documentare din Odorheiul Secuiesc. Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu. Cartea şi biblioteca în cultura maghiară din Transilvania.
Cuvinte cheie : Colecţii speciale ; Bibliofilie ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Biblioteci particulare ; Personalităţi ; Biblioteca Colegiului Bethlen, Aiud
406. KIRCHNER, Joachim. Ştiinţa bibliotecilor : istoria cărţii. Titlul în original : Buch und Bibliothekswesen. Bucureşti : [s. n. ], 1957, 242 p.

Istoria cărţii. Biblioteconomia-Problemele cărţii şi ale bibliotecilor.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria scrisului ; Istoria tiparului ; Carte veche
407. LABARRE, Albert. Istoria cărţii. Iaşi : Institutul European, 2001, 144 p. (ABC).
Bibliogr. p. 139-140.

Originile cărţii. Cartea în antichitatea greco-latină. Cartea în evul mediu. Apariţia tiparului. De la manuscrisul medieval la cartea modernă. Cartea contrareformei în secolul iluminismului. Cartea modernă.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Carte veche ; Istoria tiparului ; Manuscrise
408. MATEI, Horia. Cartea un călător milenar . Bucureşti : Editura Tineretului, 1964, 352 p.

Cartea antică. Manuscrisul medieval. Descoperirea meşterului Gutenberg. Evoluţia cărţii tipărite. Tipografia în Ţările Româneşti. Ştiinţa despre carte. Cartea în zilele noastre.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Bibliologie
409. MÂRZA, Eva. Din istoria tiparului românesc : tipografia de la Alba Iulia 1577-1702. Sibiu : Imago, 1998, 220 p.
Bibliogr. selectivă, rez. lb. germ. & indice de pers. p. 117-154.
Anexă p. 155-216.

Istoriografia problemei. Cadrul istoric.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Tipografii ; România
410. MITRIC, Olimpia. Din istoria cărţii româneşti : curs pentru specializarea muzeologie. Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2002, 196 p.
Glosar & bibliogr. p. 107-122.
Reproducedri p. 123-196.

Începuturile scrisului pe teritoriul României. Cartea românească medievală: cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). Începuturile tiparului în lume. Prezenţa incunabulelor în România. Începuturile tiparului în Ţările Române (sec. XVI). Cartea românească în secolul al XVII-lea, . . . al XVIII-lea. Cartea românească modernă . . . secolul al XIX-lea. Circulaţia cărţilor. Cartea românească înainte de primul război mondial. Industrializarea cărţii. Cartea românească în perioada interbelică. Perioada marilor edituri. Cartea românească contemporană. Sistemul editorial centralizat după al doilea război mondial. Cartea românească după anul 1989. Revenirea la economia de piaţă.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Carte veche ; Manuscrise ; Incunabule ; Edituri ; România ; Manual universitar
411. * NEDELCEA, Tudor. Civilizaţia cărţii : incursiune în istoria cărţii, presei şi a tiparului. Craiova : Scrisul Românesc, 1996, 198 p.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria presei ; Istoria tiparului
412. OLTEANU, Virgil. Din istoria şi arta cărţii. Lexicon : vademecum pentru editori, ziarişti, tipografi, bibliotecari, librari, documentarişti, arhivişti, muzeografi, profesori şi studenţi. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1992, 400 p.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Carte veche ; Colecţii speciale ; Lexicon
413. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia ; DEMÉNY, Lidia. Carte şi tipar în societatea româneasca şi sud-est europeană (Secolele XVII-XIX). Bucureşti : Editura Eminescu, 1985, 264 p.

Sursele de informare şi stadiul cercetării. Tiparul chirilic la români în secolul al XVII-lea. Funcţia socială a cărţii tipărite. Unitatea limbii, a originii şi unitatea de neam a românilor. Romanitatea şi tradiţia istorică. Tiparul în limba greaca în tarile române. Tiparul grec din principalele centre ale diasporei şi cultura românească. Circulaţia cărţii în ţările române şi în sud-estul Europei.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Carte veche ; România
414. PAVEL, Eugen. Carte şi tipar la Bălgrad (1567-1702). Cluj-Napoca : Clusium, 2001, 380 p. (Seria de lingvistică şi filologie. Sapientia).
Indice de nume, p. 375-380.
Rez. în engl. , fr.
Anexe.

Etape în istoria tiparului românesc de la Alba Iulia (1567-1702). Cărţi, comanditari, editori, traducători şi tipografi (contribuţii documentare). Tehnica şi arta tiparului. Textele complementare : prefeţe şi epiloguri. Disociaţii filologice . . . Evoluţia normelor literare în tipăriturile bălgrădene . . . În loc de concluzii .
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Tipografii ; Carte veche
415. POPA, Silvia. Istoria scrisului, cărţii, presei, bibliotecilor. Braşov : 1997, 257 p.
Bibliogr. p. 255-257.

Gând-Imagine-Simbol - Figurine. Pictograme. Desene rupestre. Scrieri cuneiforme - Sumerienii. Asiro-babilonienii. Scrieri ideografice - Hieroglifele egiptene. Scriere ideografică - Scrierea Indusului. Scrierea sigiliilor. Scrierea chineză. Scrieri ideografice ale populaţiilor continentului american. Scrieri silabice. Scrierea geto-dacilor. Simboluri şi semne mnemotehnice. Origini ale alfabetului consonantic. Alte derivate ale scrierilor alfabetice. Alfabete propriuzise. Lumea romană - Scrierea latina. Bizanţ. Scrierea chirilică. Runele germanice. Scrierea ogamică. Materiale pentru scriere - Instrumente de scris. Grafologie. Cartea manuscrisă - Mănăstirile. Cartea iluminată. Apariţia tiparului - Precursori. Gutenberg. Primii tipografi - Incunabule. Primii editori - Prima imprimerie de stat. Primele tiparniţe şi edituri la români - Tiparul de la Braşov. Tipar clasic - Tipar modern. Apariţia presei - Istoric. Calendare. Almanahuri. Primele periodice româneşti. Presa transilvăneană - Periodice braşovene. Bibliofilie - Ex-libris.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Istoria scrisului ; Istoria presei ; Carte veche ; Manuscrise ; Incunabule ; Bibliofilie ; Manual universitar
416. RADU, Măriuca ; REPANOVICI, Angela. O istorie a tiparului şi a tipăriturilor. Ed. a II-a. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2004, 202 p.
Bibliogr. p. 201-202.

Scrisul şi produsele sale în antichitate şi evul mediu. Tiparul occidental. Tiparul în spaţiul românesc. Suporturile scrierii-instrumente de scris. Produsele tiparului. Ornament ; ilustraţie ; procedee tehnice de realizare. Cartea de la A . . . la Z. Publicaţiile electronice.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Carte veche ; Manuscrise ; Documente electronice ; Carte electronică ; România
417. RÂPĂ-BUICLIU, Dan. Cartea românească veche : studia bibliologica. Galaţi : Alma, 2000, 248 p.
Note după capitole.
Rez. lb. fr.
Indice alfabetic de persoane, p. 221-225.
Ilustraţii, p. 226-246.

I. Noi contribuţii privind patrimoniul cultural-istoric şi repertoriul bibliografic naţional vechi.
II. Cartea românească veche, aspecte bibliologice.
Cuvinte cheie : Carte veche ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Bibliografii naţionale
418. SÂRGHIE, Anca. Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului. Sibiu : Alma Mater, 2003, 210 p.

Începuturile civilizaţiei şi scrisul. O perspectivă tipologică a primelor forme de scriere. Originea şi evoluţia alfabetului. Introducere în istoria cărţii.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Istoria scrisului ; Manual universitar
419. SIMONESCU, Dan. Tîrgovişte - vechi centru tipografic românesc : studiu monografic. Tîrgovişte : Muzeul Judeţean, Dîmboviţa, 1972, 136 p.
Repertoriul tipăriturilor tîrgovişene, p. 49-74.
Catalog carte veche rom. , p. 75-115.
Indici p. 117-132.

Tradiţiile culturale şi editorial-tipografice ale Tîrgoviştei între anii 1508-1830.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Tipografii ; România
420. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ, Gheorghe. Pagini din istoria cărţii româneşti. Bucureşti : Ion Creangă, 1981, 192 p.
Indice, p. 170-176.
Bibliogr. p. 177-180.
Rez. în lb. fr. , engl. , r. , p. 181-189.

Vechile alfabete pe teritoriul României. Cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). Tipografi transilvăneni de incunabule în context european. Introducerea tiparului în Ţările Române (sec. al XVI-lea). Coresi. cărţi slavo-române, latineşti, germane şi maghiare tipărite în Transilvania. Tiparul şi cartea în sec. al XVII-lea. . . Cartea şi tiparul în sec. al XVIII-lea. Manuscrisele secolelor XVII şi XVIII. Circulaţia cărţilor. Legătura cărţilor. Edituri şi tipografii române în tări străine. Tiparul şi cartea în epoca modernă. Industrializarea cărţii. Marile edituri. . . Dimensiuni şi perspective contemporane. Cartea românească în lume.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Manuscrise ; Incunabule ; Carte veche ; Edituri ; România
421. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ, Gheorghe. Scurta istorie a cărţii româneşti. Cu un capitol despre Cartea românească în Basarabia de Iurie Coleşnic. Bucureşti : Demiurg, 1994, 126 p.
Glosar & indice de persoane p. 108-114.
Bibliogr. selectiva p. 115-121.
Rez. in lb. fr. si engl.

Vechile alfabete pe teritoriul României. Cele mai vechi manuscrise (secolele XV-XVI). Incunabulele si românii. Inceputurile tiparului in Tarile Române (secolul al XVI-lea). Tipografi si editori umanisti. Marele veac (cartea româneasca in secolul al XVII-lea). Cartea si tiparul in secolul al XVIII-lea. Manuscrisele secolelor al XVII-lea si al XVIII-lea. Circulatia cartilor. Legatura cartilor. Edituri si tipografii române in tari straine. Epoca moderna. Editura si arta grafica. Carte si cenzura in secolele al XVIII-lea si al XIX-lea. Bibliotecile secolului al XIX-lea. Marile edituri interbelice. Editura contemporana. Cartea româneasca in Basarabia. Cartea româneasca in lume.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Tipografii ; Istoria tiparului ; Edituri ; Cenzura ; România ; Basarabia
422. STANCIU, Ilie. Călătorie în lumea cărţii : mică enciclopedie ilustrată. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, 319 p.
Bibliogr. , indice de nume & indice de materii, p. 289-316.

Istoria scrisului. Istoria tiparului. Istoria cărţii. Istoria bibliotecilor. Arta lecturii. Păstrarea şi îngrijirea cărţilor.
Cuvinte cheie : Tipuri de biblioteci ; Istoria scrisului ; Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Istoria bibliotecilor ; Lectură
423. ŞCHIAU, Octavian. Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval. Cluj-Napoca : Dacia, 1978, 159 p.

Unitatea etnica şi culturală a românilor. Mărturii apusene şi autohtone despre originea şi unitatea poporului român. Activitatea cărturărească interromânească. Schimbul de dascăli, copişti, elevi, prelaţi, zugravi, etc. în ţările române în epoca medievală. Activitatea tipografică în ţările române în secolele XVI-XVIII. Schimbul de tipografi. Preocupări şi rezultate cu privire la circulaţia cărţii vechi româneşti. Cartea munteană în secolele XVII şi XVIII. Interesul românilor din Transilvania pentru tipăriturile din Ţara Românească. Cazania lui Varlaam. Circulaţia ei în Transilvania. Tipărituri transilvănene în secolul al XVII-lea. Itinerariile lor.
Cuvinte cheie : Colecţii speciale ; Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; Tipografii ; România
424. TEODORESCU, Dorin. Schiţă privind istoriografia cărţii româneşti vechi. Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2004, 42 p.
Bibliogr. & note, p. 29-32.
Ilustraţii p. 33-42.
Cuvinte cheie : Istoria tiparului ; Istoria cărţii ; Tipografii ; Carte veche
425. TOMESCU, Mircea. Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968, 215 p.

Cartea românească veche : Cartea slavo-română. Inceputurile cărţii în limba română. Cartea în anii 1600-1716. Cartea în anii 1716-1780.
Cartea românească modernă : Cartea în anii 1780-1830. Cartea în anii 1830-1878. Cartea în anii 1878-1918.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Carte veche ; Colecţii speciale ; România
426. TRANCA, Dumitru ; MARINESCO, Ion. Aperçu sur le livre en Roumanie. Bucureşti : Meridiane, 1968, 80 p.
Anexe p. 67-77.

Halte dans le passé. La nouvelle étape. Directions actuelles dans le développement de la production des livres. Circulation des valeurs de la culture et de la science universelles. L'art du livre.
Cuvinte cheie : Istoria cărţii ; Istoria tiparului ; România
Lectură

427. CORNEA, Paul. Introducere în teoria lecturii. ed. a 2-a. Iaşi : Polirom, 1998, 256 p. (Collegium ; 36).
Bibliogr. p. 221-231.

Conditionările lecturii (Textul. Lectorul. Sistemul codurilor şi competenţa lectorului. Contextul). Comprehensiunea (Probleme ale sensului şi referinţei. Modele analitice de lectură. Prelectura. Percepţia. Comprehensiunea textuală. Cheile de lectură. Recodificarea sensului şi memorizarea. Investirea imaginativă. Dinamica performării. Progresia tematică şi receptarea. Interpretarea) .
Cuvinte cheie : Lectură ; Metodologia lecturii

428. CORNEA, Paul. Introducere în teoria lecturii. Bucureşti : Minerva, 1988, 306 p.
Note bibliogr. p. 269-282.
Rez. în lb. fr.

I. Condiţionările lecturii (Textul. Lectorul. Sistemul codurilor şi competenţa lectorului. Contextul). II. Comprehensiunea (Probleme ale sensului şi referinţei. Itinerarul performării-Modele analitice de lectură. Prelectura. Percepţia. Comprehensiunea la nivel propoziţional şi frastic. Comprehensiunea textuală. Cheile de lectură. Recodificarea sensului şi memorizarea. Investirea imaginativă. Dinamica performării. Progresia tematică şi receptarea. Interpretarea) .
Cuvinte cheie : Lectură ; Metodologia lecturii
429. * DRAGOMIR, Florin. Lectură publică târgovişteană. Târgovişte : Domino, 1998, 118 p. (Patrimonium).
Bibliogr. p. 113-114.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Lectură ; Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Târgovişte
430. ELAGHINA, A. ; MEDVEDEVA, N. Cartea - prietena pionierului.
Bucureşti : Editura Tineretului, 1953, 116 p.

Cartea - mijloc puternic de educaţie. Munca cu cartea. Cum se leagă cărţile.
Cuvinte cheie : Lectură ; Conservare
431. ILICA, Anton. Didactică şi lectură. Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2002, 132 p.
Anexe & Bibliogr. , p. 120-130.

Didactica şi lectura. Lectura - metodă de bază. Capacităţile de învăţare independentă. Ecologia învăţării individuale. Stilul muncii intelectuale independente.
Cuvinte cheie : Lectură ; Metodologia lecturii ; Tehnica muncii intelectuale
432. KRUPSKAJA, N. K. Despre literatura pentru copii şi îndrumarea lecturii micilor cititori : articole şi cuvîntări. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale, 1955, 132 p. (In ajutorul bibliotecarului).
Cuvinte cheie : Lectură ; Biblioteci pentru copii şi tineret
433. MOLDOVEANU, Maria, coord. Educaţie şi lectură : studii şi anchete sociologice. [Lucrări prezentate la simpozionul "Educaţie şi lectură" din 28-29 iunie, 1978, Bucureşti]. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1980, 192 p.

A citi, a viziona : două verbe în acelaşi timp. . . Bibliotecarul de azi şi biografia gustului public. Noi semnificaţii ale profesiei de bibliotecar în raport cu cerinţele activităţii politico-educative actuale. . . Preferinţele de lectură ale publicului cititor din capitală. . . Consumul de carte în noile cartiere urbane. Cartea beletristică pentru elevii şcolilor din municipiul Iaşi. Factorii sociali care contribuie la procesul lecturii şcolare. Motivaţiile lecturii în activitatea bibliotecii publice şi importanţa cunoaşterii lor. Impactul bibliotecă-industrie în contextul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane. Despre modalitatea sociologică de abordare a intereselor de lectură. . . Serviciile bibliotecii publice şi cerinţele cititorilor. Constatări privind aria intereselor de lectură ale tinerilor cititori. Preliminarii la optimizarea locului şi rolului bibliotecii publice în viaţa localităţii. Servirea unitară cu carte a populaţiei în mediul rural. . .
Cuvinte cheie : Lectură ; Metodologia lecturii ; Sociologia lecturii ; Profesia de bibliotecar ; Biblioteci publice ; Biblioteci şcolare ; Nevoi de informare ; Beneficiari ; Manifestări ştiinţifice naţionale
434. PÎRNUŢĂ, Oana-Andreea ; POPA, Silvia. Comunicare prin lectură şi traducere. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2002, 103 p.
Bibliogr. & Indice de nume, p. 100-103.

Partea I : Modalităţi de comunicare ? Lectura - Citire. Text-lector-lectură. Competenţe ale lecturii şi dialogului. Autor-cititor. Structuri ale cititorului. "Independenţa" cititorului. Valoare, modă, succes. Informaţie, cunoaştere, trăire. Hârtia sau ecranul ? Plăcerea lecturii.
Partea II : Traducerea şi traducătorul. Context şi registru. Noţiuni de lingvistică aplicate traducerii. Unităţi şi tehnici de traducere. Conceptul de echivalenţă în teoria şi practica traducerii. Tendinţe moderne în abordarea comunicării şi traducerii.
Cuvinte cheie : Comunicare ; Lectură
435. POPA, Silvia. Comunicare şi bibliotecă. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2002, 172 p.
Rez. lb. engl. & bibliogr. p. 153-172.

Funcţiile bibliotecilor în domeniul comunicării. Servicii de bibliotecă. Formarea personalităţii umane. Personalitatea în formare, dezvoltare, stagnare. O altfel de prezentare a particularităţilor de vârstă. Copiii şi lectura. Preadolescenţii şi individualitate, diversificare. Adolescenţii, interese de lectură. Tinerii şi atitudini faţă de domeniile cunoaşterii. Adulţii şi cultura informării. Creativitatea în activitatea de bibliotecă. Relaţiile publice şi biblioteca. Management în bibliotecă. Bibliotecarul - psiholog în relaţia cu utilizatorii/cititorii. Marketing cultural. Cercetarea ca bază a marketingului cultural. Despre comunicare. Psihosociologia lecturii. Literatură şi public. Civilizaţia imaginii. Lectura ca proces al cunoaşterii. Tipologii de lector, de lectură. Metodica lecturii.
Cuvinte cheie : Lectură ; Psihologia lecturii ; Metodologia lecturii ; Funcţiile bibliotecilor ; Management de bibliotecă ; Resurse umane ; Marketing de bibliotecă ; Serviciul de referinţe ; Servicii de bibliotecă ; Relaţii cu publicul ; Profesia de bibliotecar ; Beneficiari ; Manual universitar
436. SÂRGHIE, Anca. Lectura şi studiul. Sibiu : Alma Mater, 2001, 279 p.
Bibliogr. p. 273-279.

Definirea conceptului de "psihopedagogia lecturii". Limbajul - ca formă de comunicare - şi fiziologia cititului. Lectura şi reperele psihogenetice şi psihodinamice ale dezvoltării. Originea şi natura lecturii. Raportul scriitor - cititor. Tipologia lecturii. Definirea principalelor forme de lectură determinate de factori obiectivi. Necesitatea lecturii criticilor literari. Lucrarea ştiinţifică şi componenta sa indispensabilă : aparatul critic. Documentele ştiinţifice. Coordonate ale tehnoredactării. Fundamentarea ştiinţifică a cercetării la studenţi. Perspective de viitor ale lecturii şi studiului.
Cuvinte cheie : Lectură ; Psihologia lecturii ; Metodologia lecturii ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Tehnica muncii intelectuale ; Tehnici de redactare ; Lucrare de licenţă ; Manual universitar
437. SÂRGHIE, Anca. Lectura şi studiul : introducere în psihopedagogia lecturii şi a studiului. [Reeditare a volumului apărut în 2001]. Sibiu : Alma Mater, 2002, 279 p.
Bibliogr. p. 273-279.

Definirea conceptului de "psihopedagogia lecturii". Limbajul - ca formă de comunicare - şi fiziologia cititului. Lectura şi reperele psihogenetice şi psihodinamice ale dezvoltării. Originea şi natura lecturii. Raportul scriitor - cititor. Tipologia lecturii. Definirea principalelor forme de lectură determinate de factori obiectivi. Necesitatea lecturii criticilor literari. Lucrarea ştiinţifică şi componenta sa indispensabilă : aparatul critic. Documentele ştiinţifice. Coordonate ale tehnoredactării. Fundamentarea ştiinţifică a cercetării la studenţi. Perspective de viitor ale lecturii şi studiului.
Cuvinte cheie : Lectură ; Psihologia lecturii ; Metodologia lecturii ; Documente primare ; Documente secundare şi terţiare ; Tehnica muncii intelectuale ; Tehnici de redactare ; Lucrare de licenţă ; Manual universitar
438. SCHIFIRNEŢ, Constantin. Lectura şi biblioteca publică : raport de cercetare. Bucureşti : Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu", 1991, 72 p. (Bibliotheca Bibliologica).

Dimensiuni ale orizontului cultural. Lectura. Opţiuni pentru carte. Rolul bibliotecii în educarea cititorilor. Unele aspecte ale relaţiei dintre creativitate, lectură şi carte. Atitudini şi opinii ale bibliotecarilor despre comportamentul cititorilor şi rolul bibliotecii judeţene în stimularea creativităţii.
Cuvinte cheie : Lectură ; Sociologia lecturii ; Metodologia lecturii ; Biblioteci publice ; Funcţiile bibliotecilor ; Studiu de caz
439. SCHIFIRNEŢ, Constantin ; BAZAC, Dumitru. Adolescenţii şi cultura : opţiuni pentru teatru şi lectură. Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1974, 195 p.
Rez. în lb. engl.

Adolescenţii şi teatrul.
Orizontul lecturii adolescenţilor : Lectura adolescenţilor - obiect de cercetare ştiinţifică. Circumstanţe ale lecturii adolescenţilor. Tehnica lecturii-Factori influenţi ai lecturii adolescenţilor. Opţiuni pentru lectură ale adolescenţilor. Concluzii ale cercetării orizontului lecturii adolescenţilor-Propuneri şi alte reflecţii adiacente.
Cuvinte cheie : Lectură ; Sociologia lecturii ; Metodologia lecturii
440. STANCIU, Ilie. Copilul şi cartea. Ed. a 2-a. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1958, 236 p.
Bibligorafia cărţilor pentru copii, p. 189-227.
Bibliogr. p. 228-234.

Copilul şi cartea. Basmul. Povestirile de aventuri. Povestirile realiste. Poezia pentru copii. Literatura artistico-ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei şi tehnicii. Rolul părinţilor în îndrumarea lecturii copiilor. Bibliotecile publice, un ajutor preţios în îndrumarea lecturii copiilor.
Cuvinte cheie : Lectură ; Psihologia lecturii ; Biblioteci pentru copii şi tineret
441. STANCIU, Ilie. Literatura pentru copii şi îndrumarea lecturii copiilor. Bucureşti : ESIP, 1957, 216 p.
Cuvinte cheie : Lectură ; Psihologia lecturii ; Biblioteci pentru copii şi tineret
442. * TOMA, Ioan ; COSTACHE, Gherghina. Preferinţele şi îndrumarea lecturii micului cititor. Îndrumări metodice. Pentru uzul studenţilor. Timişoara : Universitatea din Timişoara, 1980, 61 p.
Bibliogr. p. 41-58.
Cuvinte cheie : Lectură ; Metodologia lecturii
Legislaţie

443. BĂLĂEŢ, Dumitru. Civilizaţia de bibliotecă : unde ne aflăm şi unde ar trebui să ajungem. Călăraşi : Agora, 2003, 334 p.
BNR - Bibliografie cronologică, p. 212-220.
BNR - Articole din presă, p. 229-276.
Biblioteci româneşti şi străine - imagini, p. 280-323.
Cuprinde Legea bibliotecilor din 2002, p. 161-183.

Din istoria unei legi - Legea bibliotecilor - da capo al fine. Guvernul şi Biblioteca Naţională. Civilizaţia de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Legislaţie ; Legea bibliotecilor ; Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
444. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Victor. Vademecum legislativ pentru biblioteci. Târgovişte : Bibliotheca, 2004, 212 p.
Opis legislativ, p. 122-130;
Anexe, p. 131-209 (Legea bibliotecilor ; Regulamentul - cadrul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice ; Regulament - cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional ; Regulament - cadru de funcţionare a bibliotecilor specializate din sistemul naţional ; Regulament - cadru de funcţionare a bibliotecilor şcolare din sistemul naţional ; Model de Curriculum Vitae - european).
Bibliogr. p. 210-211.

Instituţia bibliotecară. Tipuri de biblitoeci. Autorităţi. Finanţare. Sistemul naţional de biblioteci. Patrimoniul bibliotecilor. Personalul bibliotecilor. Conducerea bibliotecilor. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor.
Cuvinte cheie : Legislaţie ; Tipuri de biblioteci ; Regulament de organizare şi funcţionare ; Sistem naţional de biblioteci ; România
445. Legislaţie arhivistică : Legea Arhivelor Naţionale. Instrucţiuni privind activitatea arhivistică. Atestarea personalului de arhivă. Bucureşti : Arhivele Naţionale ; Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor, 1996, 64 p.
Anexe, p. 52-60.

Legea Arhivelor Naţionale. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare a personalului de arhivă, aprobat de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 219 din 3 iunie 1996.
Cuvinte cheie : Arhive ; Legislaţie ; Regulament de organizare şi funcţionare ; Resurse umane
446. MĂTUŞOIU, Constantin ; DINU, Mihaela Helene. Istoria bibliotecilor din Romania în legi şi documente. 2 vol. Constanţa : Ex Ponto, 2001. Vol. 1, 593 p. ; Vol 2, 344 p.
Indice tematic si de nume: Vol. 1, p. 587-593 ; Vol. 2, p. 339-344.

Vol. I : 18. . . -1944. Vol. II : 1945-2000.
Cuvinte cheie : Legislaţie ; Istoria bibliotecilor ; România
447. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii : proiect. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1979, 88 p.
Anexe 1-9.

Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii INID. Instrucţiuni pentru păstrarea securităţii şi igiena fondurilor bibliotecilor. Instrucţiuni privind casarea cărţilor şi publicaţiilor. Circuitul şi documentele ce se utilizează pentru operaţiunile care se efectuează începînd de la achiziţia fondului documentar pînă la predarea acestuia în depozit. Organizarea şi funcţionarea sălii de lectură. Împrumutul intern .
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; INID
448. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor de învăţămînt superior. Bucureşti : Ministerul Învăţămîntului. Direcţia secretariatului şi documentării, 1967, 20 p.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci universitare
449. * Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare. Bucureşti : Ministerul Învăţămîntului. Direcţia secretariatului şi documentării, 1977, 87 p.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci şcolare
450. * Regulament privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor tehnice. Bucureşti : Oficiul de documentare şi publicaţii tehnice, 1968, 84 p.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci tehnice
451. * Regulamentele bibliotecilor regionale, raionale şi orăşeneşti. Bucureşti : Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1966, 44 p.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci publice
452. * Regulamentele de organizare şi funcţionare ale bibliotecilor din sistemul Ministerului Culturii. Bucureşti : Direcţia generală a aşezămintelor culturale. Direcţia bibliotecilor, 1955, 48 p.
Cuvinte cheie : Regulament de organizare şi funcţionare ; Biblioteci publice
453. ROSSOLL, Erika. Regulamentul de funcţionare a bibliotecii publice. [Traducere de Ortansa Enăşescu]. Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 1998, 62 p. (Biblioteca Biblioteconomică).

Propunere pentru elaborarea regulamentului unei biblioteci publice. Regulamentul taxelor. . . Explicaţii privind propunerea de formulare pentru elaborarea regulamentului unei biblioteci publice. Articole speciale. Exemple-Regulamente de funcţionare aflate în vigoare. Respectarea legii dreptului de autor la realizarea reproducerilor.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Legislaţie ; Regulament de organizare şi funcţionare
Management de bibliotecă

454. ANGHELESCU, Hermina, ed. Biblioteci, arhive & centre de informare în secolul XXI. Lucrările conferinţei, Braşov, 18-22 august 1997; Târgu Mureş, 25-28 august 1997. Braşov : Universitatea Transilvania, 1997, 106 p.
Glosar p. 101-104.

Manager sau lider : noi atribuţii ale specialiştilor. Iniţierea schimbării într-o organizaţie. Personalul din biblioteci. Managementul calităţii totale. Îmbunătăţirea pe masură cu trecerea timpului : concepte fundamentale ale practicii arhivistice. Să faci totul bine în prima parte a vieţii : managementul de arhivă şi controlul documentelor. Dezvoltarea colecţiilor într-o societate democratică. Viitorul publicării electronice. Biblioteci specializate. Brokerii de informare. Marketingul de biblioteca şi arhiva. Reţelele de biblioteci şi funcţionarea lor. Pregătirea pentru cazuri de urgenţă şi recuperarea materialelor.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Conducerea bibliotecilor ; Resurse umane ; Calitatea serviciilor ; Arhivistică ; Dezvoltarea colecţiilor ; Editare electronică ; Biblioteci specializate ; Marketing de bibliotecă ; Reţele de biblioteci ; OCLC ; Manifestări ştiinţifice naţionale
455. ANGHELESCU, Hermina, ed. Tendinţe contemporane în biblioteconomie şi ştiinţa informării. Lucrările conferinţei, Cluj-Napoca, 23-26 mai, 1996; Iaşi, 30 mai-2 iunie 1996. Iaşi : SHAKTI, 1996, 82 p.
Glosar p. 71-74.

Manager sau lider : noi atribuţii ale specialiştilor. Iniţierea schimbării într-o organizaţie. Îmbunătăţirea pe măsură cu trecerea timpului: Concepte fundamentale ale practicii arhivistice. Să faci totul bine în prima parte a vieţii: Managementul de arhivă şi controlul documentelor. Dezvoltarea colecţiilor într-o societate democratică. Biblioteci specializate. Brokerii de informare. Marketingul de biblioteca şi arhiva.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Conducerea bibliotecilor ; Resurse umane ; Calitatea serviciilor ; Arhivistică ; Dezvoltarea colecţiilor ; Biblioteci specializate ; Brokeri de informaţii ; Marketing de bibliotecă ; Manifestări ştiinţifice naţionale
456. ANGHELESCU, Hermina, ed. ; KIRÁLY, István, ed. Management pentru viitor - Biblioteci şi Arhive -. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000, 216 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 21).

Invăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa informării în America de Nord. . . Cultura organizaţională şi schimbarea. Declaraţiile-Program privind misiunea şi vocaţia instituţiei - instrument al managementului. Managementul Calităţii Totale, factor al schimbării : Strategii pentru secolul XXI. Noul manager şi liderul. Recrutarea, instruirea şi perfecţionarea personalului. Managementul schimbării în bibliotecile universitare româneşti . . . Internet-ul şi noile tehnologii. Servicii în sprijinul comunităţii oferite de bibliotecile publice americane. Schimbări esentiale în bibliotecile publice din România dupa anul 1989 . . . Referinţele şi serviciile de referinţă în bibliotecile americane. Catalogul în secolul XXI . . . Conservarea în biblioteci. . . Invăţământul arhivistic în Statele Unite ale Americii . . . Arhivele din România şi bibliotecile lor documentare. Administrarea informaţiilor guvernamentale în era digitală. Administrarea arhivelor . . . : Planificare strategică. Cercetători şi arhive de cecrcetare. Impactul istoriei sociale. Expoziţii şi arhive. Fotografiile şi arhivele.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Planificare strategică ; Resurse umane; Învăţământ biblioteconomic ; Formare profesională ; Formare continuă ; Conducerea bibliotecilor ; Automatizare--informatizare ; Produse şi servicii de informare ; Serviciul de referinţe ; Cataloage ; Conservare ; Arhivistică ; Arhive; Biblioteci publice ; România ; Statele Unite ale Americii
457. * Cheile succesului : indicatori de performanţă pentru bibliotecile publice. [Traducere şi adaptare de Ioan Bob]. [s. l. ] : ABBPR, 1998, 267 p.
Cuvinte cheie : Indicatori de performanţă ; Evaluarea activităţii de informare ; Biblioteci publice
458. * CORKISH, Norma. Management de bibliotecă. [Traducere şi adaptare de Victoria Dumitrescu]. Bucureşti : Editura Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2003, 56 p.

Partea I-a : Managementul bibliotecilor locale : note de curs. Partea a 2-a : Perspectivă asupra managementului construcţiilor de biblioteci : recomandări.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Arhitectură civilă--biblioteci
459. DUMITRESCU, Victoria. Management de bibliotecă. Standarde pentru serviciile publice de bibliotecă : note de curs. Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2003, 49 p. (Caietele bibliotecarului ; 14).

Standarde pentru serviciile publice de lectură. Comisia Comunităţii Europene. 1) Programul pentru Biblioteci - Informaţii generale - Acţiune comunitară : Momentul 1 - 1993. Momentul 2 - 1996 : A. Bibliotecile publice şi societatea informaţională. Momentul 2 - 1996 : B. Roluri, obiective şi funcţii ale bibliotecii publice în societatea informaţională. Învăţământul biblioteconomic şi managementul informaţiilor : o experienţă britanică.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Servicii de bibliotecă ; Programe comunitare ; Integrare europeană ; Societatea informaţională ; Învăţământ biblioteconomic ; Studiu de caz ; Marea Britanie
460. ENACHE, Ionel. Managementul bibliotecilor potrivit cerinţelor ergonomiei. Bucureşti : Credis, 2001, 229 p.
Bibliogr. & anexe, p. 193-229.

Introducere. Ergonomia - componentă a managementului resurselor umane. Biblioteconomie românească - caracterizare generală. Procesul de muncă în bibliotecă. Regimul de muncă şi de odihnă în bibliotecă. Ergonomia locului de muncă în bibliotecă. Organizarea ergonomică a serviciilor publice în bibliotecă. Ergonomia în relaţie cu noile tehnologii informaţionale. Protecţia muncii în bibliotecă. Evaluarea muncii în bibliotecă. Concluzii.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Ergonomie ; Resurse umane ; Servicii de informare ; Managementul informaţiei ; Evaluarea activităţii de informare ; Indicatori de performanţă
461. ENACHE, Ionel. Managementul informaţiei şi bibliotecilor. Bucureşti : Credis, 2001, 192 p.
Bibliogr. & anexe, p. 177-191.

Introducere în management. Managementul schimbării. Planificare strategică. Cultura organizaţională. Evaluarea muncii în bibliotecă. Viitorul pregătirii în managementul informaţiei. Tendinţe actuale în managementul bibliotecilor şi serviciilor de informare.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Conducerea bibliotecilor ; Planificare strategică ; Politica de dezvoltare a colecţiilor ; Resurse umane ; Servicii de informare ; Managementul informaţiei ; Evaluarea activităţii de informare ; Indicatori de performanţă ; Formare profesională ; Formare continuă
462. ENACHE, Ionel. Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 196 p.
Bibliogr. & anexe, p. 181-196.

Introducere în management. Planificarea strategică. Organizarea serviciilor de bibliotecă. Cultura organizaţională. Managementul schimbării.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Conducerea bibliotecilor ; Planificare strategică ; Ergonomie ; Resurse umane ; Servicii de informare ; Managementul informaţiei ; Manual universitar
463. Managementul informaţiei şi al bibliotecilor în mileniul III. Lucrare apărută cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a Dept. de Management al Informaţiei şi al Bibliotecilor de la Universitatea Northumbria din Newcastle. Ed. : W. Malcolm Watson. Traducere de Octavia-Luciana Porumbeanu. Bucureşti : Editura ABIR, 2004, 213 p. (Biblioteca ABIR ; 20).
Bibliogr. după capitole.

De la biblioteconomie la managementul informaţiei şi al bibliotecilor : 50 de ani la Newcastle. Dificilul drum înainte. Profesioniştii de mâine : crearea unei noi tipologii. Biblioteca publică şi educaţia adulţilor : ce se prefigurează pentru viitor ? Consideraţii despre informaţie. IMPEL 1 şi IMPEL 2 : cercetări calitative privind impactul bibliotecilor electronice asupra oamenilor. Modelarea nevoilor utilizatorilor şi era electronică : punctul de vedere al unui cercetător. Editarea ştiinţifică în reţea : impactul potenţial asupra bibliotecilor şi bibliotecarilor. Viitorul educaţiei în domeniul managementului informaţiei.
Cuvinte cheie : Managementul informaţiei ; Management de bibliotecă ; Formare profesională ; Profesia de specialist în informare şi documentare ; Biblioteci publice ; Beneficiari ; Nevoi de informare ; Biblioteci virtuale ; Editare electronică
464. PĂRUŞ, Mihaela. Tendinţe manageriale în biblioteca publică. Iaşi : Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi", 2001, 90 p.
Bibliogr. p. 89-90.

Planificarea strategică. Tendinţe în managementul informatizării bibliotecilor publice. Managementul colecţiilor. Servicii de bibliotecă : factorii care influenţează relaţia percepţie-experienţă. Automatizarea proceselor specifice. Partajarea resurselor. Era digitală, biblioteci, comunităţi.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Management de bibliotecă ; Automatizare--informatizare ; Managementul procesului de informatizare ; Servicii de bibliotecă ; Partajarea resurselor ; Societatea informaţională
465. PETRESCU, Victor ; SACHELARIE, Octavian Mihail. Introducere în managementul de bibliotecă. Târgovişte : Bibliotheca, 2003, 192 p.
Anexe & bibliogr. p. 125-191.
Legea bibliotecilor nr. 334/2002.
Strategia naţională de dezvoltare a bibliotecilor în perioada 2004-2007.

Definiţii-Funcţii-Tipologie. Evoluţia istorică a conceptului de management. Managementul în cultură. Planificarea. Organizarea. Resursele umane-Activitatea cu personalul. Conducerea. Biblioteca în societatea informaţională.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Resurse umane ; Conducerea bibliotecilor ; Societatea informaţională ; Manual de iniţiere şi formare continuă
466. RIBBERT, Ulrich, ed. ; GROBLACHER, Alex, ed. ; REGNEALĂ, Mircea, ed. Management in Bibliotheken = Managementul în biblioteci. Referate anlässlich der deutsch-rumänischen Sur-Place-Seminare in Klausenburg (6. bis 8. Oktober 1997) und Bukarest (10. bis 13. Oktober 1997) = Comunicări prezentate la seminariile germano-române organizate la Cluj-Napoca, 6-8 octombrie 1997 şi Bucureşti, 10-13 octombrie 1997. Bucureşti : Kriterion, 1998, 268 p.
Bibliogr. dupa capitole.
Weiterfűhrende Literatur = Bibliografie suplimentară p. 255-258.

Management und Marketing. Das politische Umfeld fűr Bibliotheken in Deutschland. Entwicklung der Bibliothek und des Personals. Von der Bestandsentwicklung zur Entwicklung der Ressourcen = Management şi marketing. Contextul politic pentru biblioteci în Germania. Dezvoltarea bibliotecii şi a personalului. De la dezvoltarea fondului la dezvoltarea resurselor.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Resurse financiare ; Resurse umane ; Marketing de bibliotecă ; Dezvoltarea colecţiilor ; Seminar ; Germania ; Manifestări ştiinţifice naţionale
467. SHELDON, Brooke E. Cadre de conducere în biblioteci : strategii ale succesului. Bucureşti : ABBPR, 1996, 104 p.
Anexe & bibliogr. p. 93-104.

Bibliotecari vizionari : obţinerea rezultatelor acţionând cu devotament. Comunicarea : cum o folosesc cadrele de conducere din biblioteci pentru a duce la îndeplinire obiectivele instituţiei. Încredere prin funcţie. Încrederea în sine : formarea punctelor forte şi compensarea punctelor slabe. Mentori, crearea unei reţele de bibliotecari şi rolul modelelor în biblioteconomie. Formarea cadrelor de conducere : implicaţii pentru învăţământul biblioteconomic.
Cuvinte cheie : Conducerea bibliotecilor ; Management de bibliotecă ; Resurse umane ; Învăţământ biblioteconomic
468. STUEART, Robert D. ; MORAN, Barbara. Management pentru biblioteci şi centre de informare. Ed. a patra. [Titlul în original : Library and Information Center Management. Traducere de Lucia-Mihaela Vitcowsky]. Bucureşti : Biblioteca Naţională a României ; ABBPR, 1998, 331 p.
Bibliogr. după capitole.
Anexe p. 251-331 (A : Misiune, scopuri şi obiective. B : Declaraţie referitoare la formarea bibliotecarilor şi modul de utilizare a personalului în biblioteci. C : Organigrame. D : Fişa postului. E : Formularele de apreciere a activităţii. F : Formulare de solicitare a bugetului şi de justificare a acestuia).

Evoluţia ideii de management : Retrospectivă istorică. Procesul de planificare. Organizarea. Asigurarea personalului necesar. Conducerea. Principiile controlului. Transformarea sistemelor informaţionale şi de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Istoria gândirii manageriale ; Management de bibliotecă ; Planificare ; Planificare strategică ; Funcţiile bibliotecilor ; Resurse umane ; Conducerea bibliotecilor ; Evaluarea activităţii de informare ; Management financiar
469. WARD, Suzanne ; SUMSION, John ; FUEGI, David ; BLOOR, Ian. Indicatori de performanţă şi instrumente manageriale pentru biblioteci. [Titlul în original : Library performance indicators and library management tools. Traducere şi adaptare de Ioan Bob şi Traian Brad]. Bucureşti : ABBPR, 1995, 218 p. (Bibliotecile în societatea informatională).
Anexe p. 173-212.
Bibliogr. p. 213-218.

Metodologie şi management. Fundal teoretic. Colectarea şi utilizarea indicatorilor de performanţă şi statisticilor de bibliotecă în Europa. Concluzii legate de descoperiri şi introducere în instrumentar. Instrumentarul indicatorilor şi măsurătorilor de performanţă. Concluzii şi recomandări.
Cuvinte cheie : Management de bibliotecă ; Indicatori de performanţă ; Evaluarea activităţii de informare ; Costuri ; Statistică de bibliotecă ; Ghid ; Europa
Marketing de bibliotecă

470. BULUŢĂ, Gheorghe. Animatia culturală în biblioteca publică. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1998, 78 p. (Caietele bibliotecarului ; 5).
Anexe p. 66-78.

Animaţia - definiţii, obiective. Activitatea de animaţie în lume. Începuturile activităţii de animaţie în România. Publicul-ţintă. Public şi non-public. Tipologii şi probleme. Publicaţii ale bibliotecii. Prezenţa cărţii şi bibliotecii în alte publicaţii. Prezenţa bibliotecarului în societate.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Bibliotecă--societate ; Marketing de bibliotecă ; Funcţiile bibliotecilor ; Relaţii cu publicul ; Beneficiari ; Formarea beneficiarilor; Profesia de bibliotecar

471. CIORCAN, Marcel. Marketing şi publicitate în bibliotecă. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1998, 53 p. (Caietele bibliotecarului ; 3).
Bibliogr. p. 51.

Marketingul serviciilor de bibliotecă publică (Ce este marketingul. Bazele marketingului eficient cu buget redus. Principiile de bază ale marketingului. Ce metode de marketing veţi alege). Mesajul publicitar (Cum vă formulaţi mesajul publicitar. Elementele mesajului publicitar. Căile de publicitate. Elemente tehnice de realizare a suporturilor publicitare).
Cuvinte cheie : Marketing de bibliotecă ; Biblioteci publice
472. ENACHE, Ionel ; MAFTEI, Mihaela. Marketingul în bibliotecă. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 186 p.
Bibliogr. & anexă p. 177-186.
[Versiunea electronică : __http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/enache-market/cuprins.htm__ ].

Marketing : Definire. Funcţii. Concepte. Evoluţie. Marketingul serviciilor. Marketingul serviciilor culturale. Marketingul organizaţiilor non-profit. Marketingul de bibliotecă.
Mixul de marketing : Definire. Componente. Produse de bibliotecă. Servicii de bibliotecă. Plasamentul (distribuţia). Preţul. Promovarea.
Cuvinte cheie : Marketing de bibliotecă ; Biblioteci publice ; Manual universitar
473. GROAPĂ, Corneliu. Agitaţia vizuală în bibliotecile de masă. Bacău : Comitetul Regional pentru Cultură şi Artă. Biblioteca Centrală Regională, Bacău , 1965, 140 p.

Importanţa şi funcţiile agitaţiei vizuale. Elementul psihologic în propaganda vizuală. Cîteva noţiuni de culoare şi de tehnica desenului. Materiale pentru executarea formelor de agitaţie vizuală. Descrierea formelor de agitaţie vizuală. Agitaţia vizuală în sprijinul popularizării concursului "Iubiţi cartea". Raftul tematic.
Cuvinte cheie : Marketing de bibliotecă ; Biblioteci publice
Organizarea colecţiilor

474. CIORCAN, Marcel. Organizarea colecţiilor de bibliotecă : Bazele biblioteconomiei : asezare, cotare, verificare, reconsiderare, conservare. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, 144 p.
Anexe, bibliogr. selectiva p. 93-142.

Colecţiile de bibliotecă. Aşezarea colecţiilor. Cotarea documentelor. Catalogul topografic. Verificarea colecţiilor. Reconsiderarea colecţiilor. Conservarea colecţiilor.
Anexe : Lista indicilor principali ai CZU pentru a fi folosiţi ca indici de cotă. Tabelele pentru autori. Fişa poloneză. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice (1998). Norme metodologice. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare (1994).
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Colecţii de bibliotecă ; Organizarea fondurilor ; Cataloage ; Depozitare ; Inventariere ; Conservare ; Legislaţie ; Manual de iniţiere şi formare continuă
475. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Bibliologie generală. Fasc. I : Organizarea şi prelucrarea colecţiilor. Bucureşti : [s. n. ], 1976, 220 p.
Bibliogr. p. 214-216.

Constituirea şi completarea colecţiilor. Principii, modalităţi şi surse de completare. Metodologia completării colecţiilor. Evidenţa publicaţiilor. Clasificarea zecimală a publicaţiilor. Cataloagele de bibliotecă. Aşezarea publicaţiilor.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Manual universitar
476. DIMA-DRĂGAN, Corneliu ; PĂTRAR, Gheorghe. Introducere în biblioteconomie. I : Organizarea cărţii. Bacău : Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă, 1973, 255 p.
Bibliogr. , anexe p. 170-252.

Constituirea şi completarea colecţiilor. Evidenţa şi păstrarea publicaţiilor. Clasificarea publicaţiilor. Catalogarea publicaţiilor. Organizarea cataloagelor. Aşezarea publicaţiilor.
Cuvinte cheie : Biblioteconomie ; Dezvoltarea colecţiilor ; Evidenţa primară a documentelor ; Clasificare ; Catalogare ; Cataloage ; Depozitare ; Manual universitar
477. MAGUI, Victor. Înregistrarea pe microformate a fondului de documente. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 106 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. după capitole.

Despre necesitatea înregistrării pe microformate a fondului de documente existente în intreprinderi şi instituţii. Prezetarea sistemelor de microformate şi a ansamblelor de echipamente posibil a fi utilizate pentru înregistrarea documentelor intreprinderilor şi instituţiilor. Documente ale unităţilor economice şi instituţiilor care pot fi înregistrate pe microformate. Acţiuni în vederea introducerii în intreprinderi şi instituţii a sistemelor de înregistrare a documentelor pe microfilme. Elemente de eficienţă economică a înregistrării documentelor pe microformate.
Cuvinte cheie : Microformate ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică
478. PELTZ, Margareta. Sisteme moderne de organizare şi depozitare a fondurilor documentare. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 100 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 84-100.

Fondurile documentare. Sisteme de organizare a fondurilor documentare şi modernizarea lor ; Sisteme de informare. Sisteme moderne de organizare a fodurilor documentare. Depozitarea fondului documentar, prezent şi viitor.
Cuvinte cheie : Organizarea fondurilor ; Depozitare
Personalităţi

479. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Victor. Galeria bibliologilor români : portrete. Târgovişte : Editura Bibliotheca, 2003, 96 p.
Bibliogr. p. 85-89.

Bibliologia - ştiinţa cărţii ? Precursorii (Petrache Poenaru. Ion Heliade Rădulescu. August Treboniu Laurian. Alexandru Odobescu. Bogdan Petriceicu Haşdeu. Spiru C. Haret). Fondatorii (Ioan Bianu. Alexandru Sadi-Ionescu. N. Georgescu Tistu. Ioachim Crăciun. Dan Simonescu). Bibliologi uitaţi (Nerva Hodoş. Cristache Georgescu. Eugen Boureanu. Emanoil Bucuţa). Teoreticieni şi practicieni (George Baiculescu. Getta Elena Rally. George Potra. Gheorghe Popescu-Vâlcea. Marta Anineanu. Mircea Tomescu. Livia Bacâru. Mircea Numitor Avram. Gheorghe Popescu. Ion Ciotloş. Corneliu Dima-Drăgan. Traian Brad).
Cuvinte cheie : Bibliologie ; Personalităţi ; România
480. BULUŢĂ, Gheorghe, ed. ; PETRESCU, Victor, ed. Centenar Dan Simonescu. Cartea şi biblioteca : contribuţii la istoria culturii româneşti. [Studii şi articole, in memoriam, evocări, corespondenţă]. Antologie, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie selectivă şi note de . . . Târgovişte : Bibliotheca, 2002, 304 p. (Universitaria).
Bibliogr. & note p. 276-293.

Profesiune de credinţă. Contribuţii la istoria cărţii şi bibliotecilor. Aniversări. In memoriam. Evocări. Inedite - corespondenţă primită.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Istoria biblioteconomiei ; Istoria bibliotecilor ; Istoria cărţii
481. CARABA MITROFAN, Ioan, red. ; DIMA PETRINA, Mihaela, red. Dan Simonescu : biobibliografie. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară, 1972, 190 p.

Dan Simonescu - Cărturarul. Profesorul. Omul (Studiu introductiv de Dan Zamfirescu).
Scrierile prof. univ. dr. doc. Dan Simonescu. Referinţe despre personalitatea prof. Dan Simonescu. Cărţi şi extrase cu dedicaţii în biblioteca prof. Dan Simonescu.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Biobibliografie
482. * Dr. Valeriu Moldovan : bibliografia scrierilor (1947-1997). Bucureşti : Biblioteca Municipală "Mihail Sadoveanu", 1997, 47 p.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Bibliografii
483. EDROIU, Nicolae. Ioachim Crăciun şi bibliologia românească : studiu şi bibliografia operei. Cluj-Napoca : Editura "Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", 1994, 110 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 1).
Anexe p. 56-107.

Ioachim Crăciun (1898-1971) şi bibliologia românească. Bibliografia operei (1923-1971) profesorului universitar doctor Ioachim Crăciun.
Cuvinte cheie : Istoria biblioteconomiei ; Personalităţi
484. * LAZĂR, Dumitru. O viaţă închinată cărţii de un om al cărţii : Petre Petria la 65 de ani de viaţă şi peste 40 de ani de muncă în bibliotecă. Râmnicu Vâlcea: Conphys, 1999, 90 p. (Oameni în timp).
Cuvinte cheie : Personalităţi
485. LAZĂR, Ioan St. Marian Creangă - un fiu al Vâlcii, un om al cărţii : in memoriam. Râmnicu-Vâlcea : "Buna-Vestire", 2003, 47 p.

Memento Marian Creangă. Aprecieri. Gânduri, evocări, sugestii. Anamneze.
Cuvinte cheie : Personalităţi
486. PODGOREANU, Anca, red. ; COSTACHE, Geta, red. Alexandru Tzigara-Samurcaş 1872-1952 : Biobibliografie adnotată. Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară , 2004, 305 p.
Rez. lb. fr. , ger.
Indice de nume .

"Lupta vieţii" unui mare intelectual. Opera. Omul şi opera în timp - referinţe critice. Acte-Documente-Corespondenţă.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Biobibliografie
487. Prof. Dr. Doc. Nicolae Georgescu-Tistu : bibliografia scrierilor 1914-1969. Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1969, 34 p.

Bibliografia scrierilor : I. Lucrări tipărite. II. Lucrări în manuscris. Scrieri despre activitatea prof. dr. doc. N. Georgescu-Tistu. Lista lucrărilor la care a colaborat.
Cuvinte cheie : Personalităţi ; Bibliologie ; Biobibliografie
488. Who's Who : instituţii şi specialişti în informare şi documentare din România. Ed. a 2-a. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1998, 66 p.
Addenda (Centre de informare pentru tineret : Infotin. Centre de informare şi documentare privind piaţa muncii din România), p. 57-65.

Consiliul Societăţii de Informare şi Documentare din România (InfoDocRom). Specialişti şi instituţii în informare şi documentare (Specialişti în informare şi documentare. Instituţii care oferă produse şi servicii de informare şi documentare în România).
Cuvinte cheie : Dicţionar biografic ; Centre de informare comunitară ; Centre de informare şi documentare ; România
Relaţii cu publicul

489. CIORCAN, Marcel. Relaţiile bibliotecii cu publicul : sinteză documentară. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1997, 52 p. (Caietele bibliotecarului ; 2).
Bibliogr. p. 49.

Formula "Relaţiile bibliotecii cu publicul". Metode de apropiere a publicului de bibliotecă (Publicitatea informaţiei. Primirea beneficiarilor. Serviciile de referinţe. Iniţierea şi formarea beneficiarilor pentru folosirea serviciilor bibliotecii). Integrarea bibliotecii în viaţa localităţilor (Relaţiile ierarhice. Relaţiile de conlucrare şi colaborare. Biblioteca şi acţiunea culturală. Proiect de animaţie pentru biblioteci) .
Cuvinte cheie : Relaţii cu publicul ; Serviciul de referinţe ; Marketing de bibliotecă; Beneficiari ; Formarea beneficiarilor ; Biblioteci publice ; Bibliotecă--societate
490. Determinarea nevoilor de informare şi a grupelor de beneficiari. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 38 p. (Recomandare metodologică).

Nevoia de informare a beneficiarilor şi rolul ei în desfăşurarea activităţii de informare documentară. Scopurile şi premizele determinării nevoii de informare. Criteriile pentru stabilirea nevoii de informare. Metode de determinare a nevoilor de informare. Determinarea grupelor de beneficiari.
Cuvinte cheie : Nevoi de informare ; Beneficiari ; Cercetare ştiinţifică ; Diseminarea selectivă a informaţiilor
491. * LUPU, Atanase. Relaţiile bibliotecii cu publicul. Vol. 1. Bucureşti : Litera, 1973, 79 p. (Probleme de biblioteconomie).
Cuvinte cheie : Relaţii cu publicul ; Biblioteci
492. MANDEAL, Rodica Eleonora. Utilizatorul de informaţii : nevoi de informare şi practici de căutare a informaţiei. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 142 p.
Bibliogr. & index de subiecte, p. 138-142.

Oferta de informaţii şi medierea documentară. Utilizatorul şi căutarea informaţiei. Studiul utilizatorilor de informaţii. Aplicarea conceptelor marketingului în activităţile de informare şi documentare. Studii de caz.
Cuvinte cheie : Relaţii cu publicul ; Informare documentară ; Regăsirea informaţiilor ; Beneficiari ; Marketing de bibliotecă ; Studiu de caz ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", Timişoara ; Manual universitar
493. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Utilizatorii şi intermediarii de informaţii şi documente în epoca contemporană. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 140 p.
Bibliogr. p. 138-140.
[Versiunea electronică : __http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/utilizatorii/frameset.htm__ ].

Utilizatorii de informaţii şi documente : Educaţia utilizatorilor pentru cultura informaţiei. Importanţa studiilor privind utilizatorii de informaţii şi documente. Aspecte privind utilizatorii bibliotecilor din învăţământul superior românesc - Studiul utilizatorilor de informaţii de la BCU Bucureşti, BCU Iaşi, şi BCU Timişoara. O categorie specială a utilizatorilor de informaţii : studenţii de la Secţia de Bibliologie şi Ştiinţa Informării.
Intermediarii de informaţii şi documente : Necesitatea dezvoltării profesionale continue a bibliotecarilor şi a specialiştilor din domeniul informării. Bibliotecarii şi specialiştii din domeniul informării - manageri ai cunoaşterii. Învăţarea - principala modalitate de adaptare a specialiştilor din structurile documentare la noul mediu informaţional. Tehnica muncii intelectuale şi dezvoltarea personalităţii umane.
Cuvinte cheie : Relaţii cu publicul ; Informare documentară ; Regăsirea informaţiilor ; Beneficiari ; Formare profesională ; Formare continuă ; Formarea beneficiarilor ; Tehnica muncii intelectuale ; Studiu de caz ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", Timişoara ; Manual universitar
494. SÂRGHIE, Anca. Relaţiile cu publicul în bibliotecă. 2 vol. Sibiu : Alma Mater, 2004, Partea I-a : 98 p. ; Partea a II-a : Utilizatorii bibliotecilor, 105 p.
Bibliogr. , Partea I-a, p. 98 ; Partea a II-a, p. 103-105.

Partea I-a : Specificul relaţiilor cu publicul în bibliotecă. Forme de utilizare a resurselor bibliotecii. Rolul bibliotecii în viaţa localităţii. Cartea pentru copii în lume.
Partea a II-a : Preambul psihopedagogic al dialogului dintre bibliotecar şi utilizator. Limbajul - ca formă de comunicare - şi fiziologia cititului. Lectura şi reperele psihogenetice şi psihodinamice ale dezvoltării. Etape şi metode ale formării utilizatorilor de bibliotecă. Parametri etici în activitatea serviciilor de referinţă din bibliotecă. Din deontologia bibliotecarului de la serviciul de referinţe în dialog cu utilizatorii. Marketingul social şi utilizatorii bibliotecilor. "Prietenii bibliotecii" în ajutorul utilizatorilor. Educaţia utilizatorilor bibliotecii. Tipologia documentelor şi utilizatorii. Cine sunt beneficiarii informaţiei deţinute de documente ? Infograficianul - un profesionist al viitorului. Perspective de viitor ale lecturii şi studiului. Tipologia utilizatorilor de bibliotecă.
Cuvinte cheie : Relaţii cu publicul ; Comunicarea documentelor ; Beneficiari ; Formarea beneficiarilor ; Deontologie profesională
495. Studentul şi biblioteca : optimizarea activităţilor cu studenţii în bibliotecile din Institutul Politehnic Bucureşti. Bucureşti : Biblioteca Institutului Politehnic, 1986, 84 p.

Studentul şi lectura. Biblioteca în sprijinul procesului de învăţămînt. Locul pe care-l ocupă studentul în bibliotecă. . . Specificul raporturilor cu beneficiarii într-o bibliotecă de învăţămînt superior. . . Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi informare în biblioteca I.P.B. Serviciul "Relaţii cu publicul" în biblioteca I.P.B.
Cuvinte cheie : Beneficiari ; Formarea beneficiarilor ; Bibliotecă--învăţământ ; Biblioteci universitare ; Relaţii cu publicul ; Biblioteca Institutului Politehnic, Bucureşti
Serviciul de referinţe

496. ANGHELESCU, Hermina, ed. ; ZĂNESCU, Gabriel, ed. Necesităţile utilizatorilor şi familiarizarea cu resursele informaţionale în pragul mileniului. [Traducere de : Mihai Sas şi Gabriel Zănescu]. Timişoara : Brumar, 2000, 140 p.

Un nou mileniu : O nouă idee despre serviciul de referinţe. Introducere în marketingul social al bibliotecilor. Prietenii bibliotecii. Dezvoltarea colecţiilor de referinţe. O misiune posibilă : Importanţa culturii şi a schimbării organizaţionale pentru democratizarea unor biblioteci româneşti. Tranziţia serviciului de referinţe către înalta tehnologie. Utilizarea în comun a resurselor. Servicii de referinţă pentru cititorii în vârstă. Surse de informare în format electronic.
Cuvinte cheie : Serviciul de referinţe ; Marketing de bibliotecă ; Surse de informare ; Documente electronice ; Documente secundare şi terţiare ; Beneficiari ; Partajarea resurselor ; Cooperare interbibliotecară
497. MARCU, Angela. Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci. Cluj-Napoca, Chişinău : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", 2001, 58 p. (Sinteză documentară).
Note & bibliogr. p. 50-57.

Serviciile de referinţe - încercări de conceptualizare. Serviciul de referinţe în era informaţională. De la bibliotecarul de referinţe la specialistul în ştiinţa informării - perspective asupra unei profesii în schimbare. Utilizatorul serviciului de referinţe. Evaluarea serviciului de referinţe. Serviciul de referinţe la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj.
Cuvinte cheie : Serviciul de referinţe ; Evaluarea activităţii de informare ; Beneficiari ; Produse şi servicii de informare ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca
Structuri de informare şi documentare

498. BERCIU-DRAGHICESCU, Adina, coord. Arhivele, bibliotecile şi muzeele în universul contemporan al informaţiei. Lucrările simpozionului din Bucureşti, 23-24 noiembrie 2000. Bucureşti : Credis, 2001, 221 p.

Locul instituţiei în progresul cunoaşterii. Colecţii, valori, valorificare. Activităţi de modernizare, informatizare, reţele. Cooperare, programe interne şi internaţionale. Pregătirea specialiştilor.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteci naţionale ; Arhive ; Carte veche ; Patrimoniu; Bibliofilie ; Servicii de bibliotecă ; Marketing de bibliotecă ; Calitatea serviciilor ; Evaluarea activităţii de informare ; Bibliografii ; Automatizare--informatizare ; Circulaţie ; Conservare ; Restaurare ; Formare profesională ; Formare continuă ; Cooperare internaţională ; Programe de informatizare ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteca Naţională a României, Bucureşti ; Manifestări ştiinţifice naţionale
499. Ghidul instituţiilor şi organizaţiilor ştiinţifice din Republica Socialistă România. Vol. II : Unităţi de documentare. Edituri. Biblioteci. Muzee. Arhive. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1970, 246 p.
Index alfabetic, p. 237-245.

Unităţi de documentare. Edituri. Biblioteci (Biblioteci universale şi documentare. Biblioteci ale învăţămîntului superior. Biblioteci municipale, judeţene, orăşeneşti). Muzee. Arhive.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteci universitare; Biblioteci documentare ; Biblioteci publice ; Arhive ; Edituri ; Ghid ; România
500. * Linii directoare PULMAN. [Trad. de Ioan Bob şi Viorica Alexandru] Pe pag. de titlu şi cop. : Reţea europeană de excelenţă pentru biblioteci publice, muzee şi arhive. Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 2002, 204 p.
Cuvinte cheie : Biblioteci publice ; Arhive ; Competenţă profesională
501. STOICA, Ion. Criza în structurile infodocumentare : sensuri şi semnificaţii contemporane. Constanţa : Ex Ponto, 2001, 223 p. (Infcon).
Bibliogr. p. 205-218.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Bibliotecă--societate ; Profesia de bibliotecar ; Profesia de specialist în informare şi documentare
502. STOICA, Ion. Interferenţe biblioteconomice. Constanţa : Ex Ponto, 1997, 202 p.

Bibliotecile - lăcaşuri ale constiinţei planetare. Biblioteca - actualitate şi permanenţă. Biblioteca şi cercetarea. Biblioteca şi eficienţa economică. Bibliotecile şi conceptul de modernizare. Biblioteconomia, un domeniu în schimbare. Biblioteca şi societatea. . . Bibliotecile româneşti: realităţi şi perspective. O nouă politică pentru bibliotecile româneşti. Confruntări şi nedumeriri în biblioteconomia românească. Unele probleme ale planificării serviciilor de bibliotecă. . . Colecţiile bibliotecilor universitare. Imperativul coordonarii în bibliografia universitară. Nestiinţa evaluării. Valoarea metodei. Aspiraţia integrării europene a bibliotecilor româneşti. Biblioteca Universitară - laborator de muncă intelectuală. Biblioteca universitară şi profilul ştiinţific al specialistului. . . Orientarea utilizatorilor. Informaţie şi perfecţionare. Formarea bibliotecarilor. Bibliologia şi ştiinţa informării îşi recâştigă statutul universitar. . . Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : un trecut privind spre viitor. . . Dinamica modernizării. ABIR - Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România - o formă căutându-şi fondul.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Bibliotecă--cercetare ; Bibliotecă--societate ; Bibliotecă--învăţământ; Biblioteconomie ; Biblioteci universitare ; Colecţii de bibliotecă ; Formare profesională ; Formare continuă ; Integrare europeană ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; ABIR ; România
503. STOICA, Ion. Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti : o încercare de sinteză. Bucureşti : Alternative, 1997, 144 p. (Politici educaţionale).

Condiţia conceptuală . . . legislativă . . . structurală . . . instrumentală . . . socio-profesională . . . tehnologică . . . cercetării de profil . . . managerială.
Cuvinte cheie : Bibliotecă--învăţământ ; Bibliotecă--cercetare ; Terminologie ; Tipuri de biblioteci ; Profesia de specialist în informare şi documentare ; Învăţământ biblioteconomic ; Tehnologia informaţiei ; Management de bibliotecă ; România
504. TEODORU, Vitalie. Drumeţii : muzee şi biblioteci. Bucureşti : Pro Humanitate, 2000, 115 p.

Muzee. Biblioteci (Biblioteca Naţională din Beijing. Biblioteca Universitară din Bologna. Deposito Basico de la Nacion. Din istoricul bibliotecilor bucureştene... Prima bibliotecă publică din Suedia. Jubileul învăţământului superior şi al bibliotecii universitare din Banska Bystrica. Biblioteca anatoliană ieri şi astazi. Bibliotecile publice din Olanda. Centrul Internaţional de Traduceri din Delft. Biblioteca Universităţii Ebraice. Biblioteci universitare din Slovacia. Seară literară la Bruxelles. Biblioteca "ASTRA" din Sibiu, focar documentar de cultură şi educaţie. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, templu al înţelepciunii medievale. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Biblioteci naţionale ; Biblioteci publice ; Istoria bibliotecilor ; Biblioteca Naţională a Chinei, Beijing ; Biblioteca Universităţii, Bologna ; Biblioteca Iudaică Naţională şi Universitară, Ierusalim ; Biblioteca Judeţeană "ASTRA", Sibiu ; Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău ; Olanda ; Suedia ; Slovacia
Tehnologia informaţiei

505. ABC-ul calculatoarelor electronice utilizate în organizarea sistemelor de informare documentară. 2 vol. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, Vol. I, 140 p. ; Vol. II, 139 p.

Vol. I : Sistemul de informare documentară ca tip de sistem informaţional. Tipul de informaţii şi reprezentarea lor în maşină. Structura sistemelor de calcul. Funcţionarea sistemelor de calcul. Utilizarea sistemelor de calcul pentru automatizarea informării documentare.
Vol. II : Introducere în programarea calculatoarelor electronice în informarea documentară. Programarea în limbaj de asamblare în informarea documentară. Programarea în limbaje evoluate în informarea documentară. Sistemul automat de informare documentară IRMS-IBM/360. Sistemul automatizat de informare documentară MISTRAL-CII. Sistemul automat de informare documentară HERMES-AUTOPRODOC (INID - R. S. România). Perspectivele utilizării calculatoarelor în informarea documentară .
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Informare documentară
506. ALEXANDRU, Cătălin ; REPANOVICI, Angela. Bazele utilizării calculatoarelor : în inginerie, în biblioteconomie. Braşov : Infomarket, 2000, 247 p.
Bibliogr. p. 147.

Arhitectura calculatorului. Sistemul de operare MS-DOS. Sisteme de operare Windows. Reţele de calculatoare. Aplicaţii - soft în simularea mecanismelor.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Hardware ; Software ; Sisteme de operare ; Reţele informaţionale ; Internet
507. BANCIU, Doina. Baze de date de informare şi documentare în România. Bucureşti : Cartierul Latin, 1995, 56 p. (Bibliotheca Bibliologica).
Indice & Glosar & Bibliogr. selectiva p. 47-50.
Rez lb. engl.

Crearea bazelor de date de informare şi documentare în România - Scurt istoric. Evoluţia bazelor de date după 1990. Infrastructura tehnică de comunicaţie. Baze de date de informare şi documentare - Repertoriu. Un model de serviciu de informare prin reţea : server WWW-ICI.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Baze de date ; Baze de date bibliografice ; Informare documentară ; Centre de informare şi documentare ; Reţele de biblioteci ; Sistem integrat de bibliotecă ; Documente electronice ; WWW ; România
508. BANCIU, Doina. Informatizarea bibliotecilor : concepte şi practici. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 192 p.
Bibliogr. după capitole.
Bibliografie şi webgrafie selective, p. 143-145.
Anexe & Glosar de termeni, p. 147-192.

Sisteme de informare şi documentare-Biblioteci. Managementul informaţiei. Procese informatizate într-o bibliotecă. Suportul informatic al sistemelor de bibliotecă. Documente electronice în biblioteci. Istoria informatizării bibliotecilor din România. Impactul tehnologiei informaţiei în dezvoltarea societăţii.
Cuvinte cheie : Automatizare--informatizare ; Tehnologia informaţiei ; Centre de informare şi documentare ; Managementul informaţiei ; Sistem integrat de bibliotecă ; MARC ; Hardware ; Software de bibliotecă ; Produse şi servicii de informare online ; Biblioteci virtuale ; Documente electronice ; Documente multimedia ; Internet ; WWW ; România ; Manual universitar
509. * BANCIU, Doina. Informatizarea bibliotecilor : curs. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 320 p.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Manual universitar
510. BANCIU, Doina. Informatizarea bibliotecilor publice : concepte şi practici. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 1999, 78 p. (Caietele bibliotecarului ; 6).
Anexe p. 70-77.
Bibliogr. selectivă p. 78.

Bibliotecile publice - structuri de informare multifuncţionale. Noile tehnologii în prelucrarea şi comunicarea informaţiei. Procesele informatizate într-o bibliotecă. Suportul informatic al sistemelor de bibliotecă. Centre de informare multifuncţionale în biblioteci.
Cuvinte cheie : Automatizare--informatizare ; Biblioteci publice ; Centre de informare şi documentare ; Managementul procesului de informatizare ; Tehnologia informaţiei ; Sistem integrat de bibliotecă ; Produse şi servicii de informare online ; Internet ; România
511. BANCIU, Doina. Navigarea pe Internet : ghid practic pentru bibliotecari. Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, 2000, 70 p. (Caietele bibliotecarului ; 9).
Anexe p. 41-70.

Reţeaua Internet. Programe de explorare. Navigarea pe Internet. Aducerea de informaţii de pe Internet. Trimiterea de informaţii către Internet. Poşta electronică. Programe de arhivare.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Internet ; Regăsirea informaţiilor
512. BANCIU, Doina. Sisteme automatizate de informare şi documentare. Bucureşti : Editura Tehnică, 1997, 143 p. (Bibliotheca Bibliologica).
Anexe, bibliogr. selectiva p. 110-143.

O nouă cultură a informaţiei (prefată de prof. Jean Michel). Introducere. Sisteme de informare şi documentare - Funcţiuni. Structuri. Tendinţe în automatizarea proceselor informaţionale. Automatizarea reţelelor de informare. Sistem automatizat integrat de bibliotecă. Produse de informare moderne. Concluzii.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Centre de informare şi documentare ; Sistem integrat de bibliotecă ; Documente electronice ; Produse şi servicii de informare online ; Informare documentară ; România
513. BANCIU, Doina ; DRĂGULĂNESCU, Nicolae ; MOŞU, Andrei. Întreprinderea competitivă şi informaţia. Ghid practic. Bucureşti : Expert, 1999, 192 p.
Bibliogr. & Anexe : Biblioteci din România ; Unităţi specializate de informare şi documentare ; Adrese Internet, p. 171-190.

Managementul întreprinderii competitive şi informaţia. Informaţiile necesare întreprinderii şi identificarea lor. Surse de informaţii. Difuzarea informaţiilor în întreprindere. Întreprinderea pe Internet. Echipamente şi competenţe necesare pentru realizarea produselor. Implementarea "funcţiei informare" în întreprindere. Sistemul informaţiilor referitoare la calitate.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Biblioteci specializate ; Centre de informare şi documentare ; Surse de informare ; Tipuri de documente ; Furnizori de informaţii ; Internet ; Reţele informaţionale ; Resurse umane ; Angajare de personal ; Evaluarea produselor de informare ; Ghid
514. BANCIU, Doina, coord. Cartea electronică. Bucureşti : AGER, 2001, 140 p. (Societatea informaţională).
Bibliogr. după capitole.
Webgrafie, p. 54-59.
Glosar & anexă, p. 107-140.

Societatea cunoaşterii şi cartea electronică. De la biblioteca electronică la biblioteca virtuală. Iniţiativa open e-book pe plan internaţional. Cadrul editorial clasic şi noile tehnologii ale documentelor digitale. Biblioteca viitorului. Lectura şi mediul electronic. Tehnologii Microsoft pentru biblioteci virtuale. Iniţiative ale Ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei privind realizarea bibliotecii virtuale. Crearea fondurilor de date digitale prin realizarea bibliotecilor digitale.
Cuvinte cheie : Carte electronică ; Documente electronice ; Biblioteci virtuale ; Lectură ; Tehnologia informaţiei
515. * BANCIU, Doina, coord. Culture de l'information et systemes de communication au debut du XXI-e siecle. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 208 p.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Societatea informaţională ; Comunicare
516. BANCIU, Doina, coord. INFOSOC - Information Society : Research Projects 2001-2002. Bucureşti : Editura Tehnică, 2003, 164 p.
Anexe p. 155-164.

INFOSOC - National Research Programme for Information Society short presentation. Projects: e-Government. e-Learning (. . . Study on realization implementation and evaluation impact of an interlibrary informatic network in educational and information-documentation activities - BIBLIONET. . . ). e-Business. e-Health. Networks, communications, grid (. . . IT&C distributed network for bibliographical and documentation information. . . ). Advanced traffic. New technologies. Strategies. Environment protection.
Cuvinte cheie : Societatea informaţională ; Integrare europeană ; Tehnologia informaţiei ; Programe de informatizare ; Învăţământ la distanţă ; Internet ; Comunicare ; Reţele informaţionale
517. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; POPA, Silvia. Dicţionar de comunicare şi ştiinţa informării. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2002, 101 p.
Bibliogr. & anexa p. 97-101.
Cuvinte cheie : Comunicare ; Ştiinţa informării ; Dicţionar
518. COLLIN, Simon. Dicţionar de multimedia. Englez-român. Bucureşti : Universal Dalsi, 1997, VII+293 p.
Anexe p. I-VII.
Cuvinte cheie : Multimedia ; Internet ; Tehnologia informaţiei ; Terminologie ; Dicţionar
519. COLLIN, Simon. Dicţionar de multimedia. Englez-român. Ed. a 2-a. Bucureşti : Universal Dalsi, 2001, VII+293 p.
Anexe p. I-VII.
Cuvinte cheie : Multimedia ; Internet ; Tehnologia informaţiei ; Terminologie ; Dicţionar
520. CORAVU, Robert. Ghid de resurse Internet pentru biblioteci şi bibliotecari. Bucureşti : ABIR, 2002, 146 p. (Biblioteca ABIR ; 15).

Indexuri de resurse Internet. Biblioteconomie-Ştiinţa informării. Colecţii, activităţi şi servicii de bibliotecă. Biblioteci tradiţionale. Biblioteci digitale. Alte resurse. O altă perspectivă asupra profesiei.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Internet ; Biblioteconomie ; Ştiinţa informării ; Literatura de specialitate ; Profesia de bibliotecar ; Ghid
521. COTOARĂ, Daniela ; TÎRZIMAN, Elena. Aspecte ale comunicării în domeniul socio-uman : studii de ştiinţele informării şi comunicării. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 220 p.
Bibliogr. după capitole.

Ştiinţele informării şi comunicării: domeniul de cercetare. Comunicarea şi societatea informaţiei. Excurs în teoria comunicării. Comunicarea în câmp social. Comunicarea politică. Propaganda politică. Noile tehnologii ale informării şi comunicării şi formarea universitară. Internetul - spaţiu informaţional şi de comunicare. Publicaţiile seriale electronice disponibile în reţele.
Cuvinte cheie : Sociologia comunicării ; Ştiinţa informării ; Cultură informaţională Societatea informaţională ; Tehnologia informaţiei ; Internet ; Documente electronice ; Reviste electronice
522. * CRĂCEA, Petre ; MANEA, Alexa ; MIHĂILESCU, M. Studiu privind organizarea sistemului naţional de informare şi documentare ştiinţifică, tehnică şi economică. Bucureşti : 1972, 100 p.
Cuvinte cheie : Sisteme naţionale de informare
523. * DIATCU, E. Realizări în transmiterea datelor şi informaţiilor la distanţă. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 82 p.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare
524. DRĂGĂNESCU, Mihai. De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii. Bucureşti : Editura Tehnică, 2003, 244 p.
Bibliogr. după capitole.
Bibliogr. p. 228-238.
Anexă : Mihai Drăgănescu, Tendinţele devenirii, p. 237-244.

Societatea informaţională şi a cunoaşterii-Vectorii societăţii cunoaşterii. Knowledge management, a functional vector of the knowledge society. Învăţarea electronică în societatea cunoaşterii. Societatea cunoaşterii şi cartea electronică. Cultura şi societatea cunoaşterii. Globalization and knowledge society, paradigms for telecommunications. Broadband Internet and the knowledge society. Perspectivele societăţii cunoaşterii în România. Societatea conştiinţei-Introducere.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Ştiinţa informării ; Societatea informaţională ; Managementul informaţiei ; Cultură informaţională ; Internet ; Carte electronică
525. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Science et techniques de l'information : genese et évolution. Bucureşti : AGIR, 1999, 272 p. (Reperes historiques).

L'information - l'objet de la science de l'information. Genese de la science de l'information. Histoire de la science de l'information. Histoire des techniques d'information. Contribution a l'histoire de la science et des techniques de l'information en France. Contribution a l'histoire de la science et des techniques de l'information en Roumanie. Conclusions.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Ştiinţa informării ; Societatea informaţională ; Cultură informaţională ; Documentare ; Istoria documentării ; INID ; România ; Franţa
526. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Ştiinţa şi tehnologiile informaţiei : geneză şi evoluţie. Bucureşti : AGIR, 2004, 321 p. (Repere istorice).
Anexe p. 240-296. (Anexa 8 : Dimitrie Drăgulănescu, Introducere la bibliografia tehnică ; Anexa 9 : Idem, Documentarea în România ; Anexa 11 : Idem, Mişcarea documentară în România).
Bibliogr. p. 297-318.

Informaţia şi informarea - obiecte de studiu ale ştiinţei informaţiei. Geneza ştiinţei informaţiei. Istoria ştiinţei informaţiei. Istoria şi tehnologiile informaţionale. Contribuţie la istoria informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale în Franţa. Contribuţie la istoria informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale în România. Concluzii.
Cuvinte cheie : Ştiinţa informării ; Societatea informaţională ; Cultură informaţională ; Tehnologia informaţiei ; Analiză documentară ; Limbaje documentare ; Cercetare documentară ; Descriere bibliografică ; Descriere analitică ; Centre de informare şi documentare ; Centrul Român de Documentaţie ; România ; Franţa ; Documentare ; Istoria documentării ; INID
527. DUCHEMIN, Pierre-Yves. Arta informatizării unei biblioteci : ghid practic. [Traducere de : Doina Lică, Beatrice Stanciu, Gabriel Zănescu]. Timişoara : Amarcord, 1998, 415 p.
Lexic p. 365-389.
Bibliogr. p. 391-401.

Istoric şi evoluţie : procedee mecanice după modelul client/server. Diferitele specificaţii privind informatizarea bibliotecilor. Funcţii biblioteconomice ale sistemului şi produse bibliografice. Standardizarea. Contextul instituţional francez. Metodologie şi analiza a cerinţelor. De la stadiul preliminar la instalarea sistemului : redactarea caietului de sarcini. Sistemele şi furnizorii. Exploatarea sistemului. Către biblioteca virtuală. . .
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Sistem integrat de bibliotecă ; Control bibliografic ; Catalog online ; OPAC ; Retroconversie ; Standardizare ; Reţele informaţionale ; Internet ; Managementul procesului de informatizare ; Biblioteci virtuale ; Ghid ; Franţa
528. Ghid de informatizare a bibliotecilor mici şi mijlocii. [Traducere din limba franceză de Robert Coravu şi Mircea Regneală]. Constanţa : Ex Ponto, 2000, 174 p. (Biblioteca ABIR ; 12).
Bibliogr. dupa capitole.
Dictionar explicativ de termeni de specialitate, p. 155-174.

Hardware şi software. Achiziţii. Constituirea catalogului. Comunicarea documentelor. Periodicele. Căutarea în catalog. Accesul la distanţă. Biblioteca multimedia. Statisticile şi editarea. Service şi evoluţie. Selecţia produselor informatice.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Hardware ; Software ; Managementul procesului de informatizare ; Sistem integrat de bibliotecă ; Achiziţii ; Catalogare ; Circulaţie ; Publicaţii seriale ; Catalog online ; OPAC ; Strategii de căutare ; Documente multimedia ; Internet ; Regăsirea informaţiilor ; Statistică de bibliotecă
529. Informatica şi calculatoarele electronice. Bucureşti : Institutul Central de Documentare Tehnică, 1971, 158 p. (Sinteză de date comentate).
Bibliogr. p. 153-157.

Informaţiile şi fluxul informaţional în societatea contemporană. Colectarea, înregistrarea şi transmiterea informaţiilor. Metode moderne de prelucrare a informaţiilor cu ajutorul calculatoarelor electronice. Domeniile de utilizare a calculatoarelor electronice. Eficienţa economică a utilizării calculatoarelor electronice. Situaţia pe plan mondial în domeniul calculatoarelor electronice. Tendinţe de viitor în domeniul informaticii şi al calculatoarelor .
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Informare documentară
530. Introducerea sistemelor de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor pe plan mondial - date statistice. Sinteză de date comentate. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1974, 104 p.

Analiza cererilor de informare ale beneficiarilor. Sisteme de informare în Franţa. Sisteme de informare în URSS. Sisteme de informare în SUA. Bănci de date. Sisteme de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor pe benzi magnetice.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Ştiinţa informării ; Documentare ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Baze de date ; Informare documentară tehnico-ştiinţifică; Documente secundare şi terţiare ; Sisteme naţionale de informare ; Franţa ; URSS ; Statele Unite ale Americii

531. IONESCU-BUJOR, Miron ; PESCARU, Valeriu. Organizarea băncilor de date. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 151 p. (Sinteză documentară).
Bibliogr. p. 146-150.

I. Probleme generale ale băncilor de date : Elemente care au condus la apariţia băncilor de date. Bănci şi baze de date. Obiectivele băncilor de date. Funcţiile băncilor de date. Structuri de date dintr-o bancă de date. Limbajele băncilor de date. Software-ul băncilor de date. Hardware-ul băncilor de date. Organizarea şi administrarea băncilor de date. Standardizarea băncilor de date.
II. Probleme specifice funcţiilor băncilor de date : Hardware şi software pentru unele bănci de date. Funcţia - DD (definire a datelor) a unei bănci de date. Funcţia - C (de creare) a băncii de date. Funcţia - U (de actualizare) a unei bănci de date. Funcţia - I (de interogare) a băncii de date. Funcţia - PF (facilităţi de programare) a unei bănci de date. Funcţia - DA (de administrare a datelor) a unei bănci de date. Concluzii.
Cuvinte cheie : Baze de date ; Hardware ; Software ; Administrarea bazelor de date
532. JALOBEANU, Mihai. WWW în învăţământ : instruirea prin Internet : cum căutăm şi cum publicăm pe Web. Cluj-Napoca : Casa Corpului Didactic, 2001, 225 p.
Webografie & Bibliogr. p. 223-225.

Învăţământul la distanţă şi instruirea prin Internet - Istorie, evoluţii, estimări. Internetul - o prezenţă despre care trebuie să învăţăm. Cum realizăm o pagină Web ? Despre documentele HTML. Serverul Web, Intranetul şi Şcoala virtuală. Cum căutăm în World Wide Web ? Cum funcţionează şi cum folosim maşinile de căutare.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Internet ; WWW ; Editare electronică ; HTML ; Regăsirea informaţiilor ; Învăţământ la distanţă ; Documente electronice
533. * MOLDOVEANU, Valeriu ; ROMAN, Eliza. Automatizarea bibliotecilor : generalităţi, istoric, perspective. Bucureşti : Litera, 1973.
Cuvinte cheie : Automatizare--informatizare ; Tehnologia informaţiei
534. MOLDOVEANU, Valeriu ; ROMAN, Eliza. Mecanizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă. Bucureşti : Litera, 1973, 32 p. (Probleme de biblioteconomie).
Bibliogr. p. 30-31.

Introducere. Mecanizarea bibliotecilor. Automatizarea bibliotecilor. Modalităţi de realizare a sistemului Sidabis. Cîteva propuneri.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Servicii de bibliotecă ; Biblioteci naţionale ; Biblioteci universitare
535. NAICU, Olimpiu ; CEREŞANU, Camelia ; STĂNESCU, Octavian. Organizarea şi exploatarea bazelor de date bibliografice. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1990, 92 p. (Material metodologic).
Anexe & bibliogr. p. 63-91.

Introducere. Semnificatia sistemelor de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor în condiţiile exploziei informaţionale contemporane. Baze de date. SGBD-uri utilizate pentru bazele de date bibliografice. Structura şi funcţiile bazelor de date. Formate standardizate de comunicare şi schimb. Exploatarea on-line a bazelor de date bibliografice (Experiment INID).
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Baze de date ; Baze de date bibliografice ; Standardizare ; MARC ; INID ; Produse şi servicii de informare online
536. NEGOIŢĂ, Constantin Virgil. Sisteme de înmagazinare şi regăsire a informaţiilor. Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1970, 175 p.
Anexe p. 147-162.
Bibliogr. , p. 163-174.
Rez. în lb. engl.

Înmagazinarea documentelor. Strategii de selecţie. Sisteme cu selecţie prin asociere. Organizarea colecţiei. Sisteme cu clasificare automată.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Bibliometrie ; Indexare automatizată ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Strategii de căutare
537. NISTOR, Erica ; ROMAN, Eliza. Progrese în automatizarea clasificării, prelucrării şi difuzării documentelor. Sinteză. Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare, 1978, 64 p. (Progrese în ştiinţă şi tehnologie).
Bibliogr. p. 61-64.

Prelucrarea automată a informaţiilor : Organizare-standardizare. Rezumarea automată. Clasificarea automată. Din problemele unei căutări pertinente a informaţiilor. Difuzarea informaţiilor.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Clasificare ; Indexare automatizată ; Limbaje documentare ; Regăsirea informaţiilor ; Diseminarea informaţiilor ; Bibliometrie
538. OTMAN, Gabriel. Engleza pentru Internet. Bucureşti : Teora, 2000, 224 p. (Educaţional).
Cuvinte cheie : Internet ; Terminologie ; Dicţionar
539. PAKONDI, Victor. Dicţionar Internet & tehnologii World Wide Web. Bucureşti : Kondyli, 2000, 447 p.
Cuvinte cheie : Internet ; WWW ; Terminologie ; Dicţionar
540. PETERSEN, John V. Baze de date pentru începători. Bucureşti : BIC ALL, 2003, 312 p. (Ghiduri pentru începători).
Anexe p. 277-308.

Baze de date - elemente generale. Proiectarea şi construirea primei baze de date. Întreţinerea bazei de date. Extragerea informaţiilor din baza de date - introducere în SQL. Funcţionarea bazei de date - construirea unei aplicaţii simple pentru baze de date în Access.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Baze de date
541. Prelucrarea automată a datelor şi informaţiilor documentare. 1 vol (16 fasc.). Bucureşti : Institutul Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, (Curs prin corespondenţă ; 1-16).

[Descriere pe fascicole] : Introducere în prelucrarea automată a informaţiilor documentare. Bazele matematice şi tehnice ale prelucrării automate a datelor şi informaţiilor documentare (I-III). Pregătirea datelor şi informaţiilor documentare. Structura şi funcţionarea utilajului de prelucrare automată a datelor şi informaţiilor documentare (I-II). Teleprelucrarea datelor şi informaţiilor documentare. Bazele programării calculatoarelor electronice în informarea documentară (I-III). Sisteme de informare documentară cu calculator electronic (I-III). Bănci de date şi informaţii. Centre de calcul specializate în informarea documentară-Organizare şi funcţionare.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Automatizare--informatizare ; Informare documentară ; Stocarea informaţiilor ; Regăsirea informaţiilor ; Baze de date
542. Programe client de utilizare a reţelei Internet. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 127 p.
Anexă : Noţiuni elementare despre limbajul HTML, p. 120-123.

Reţeaua Internet. Conectarea la Internet. Cine asigură serviciile reţelei Internet ? Programe client de utilizare a sistemului World Wide Web. Programe client pentru poşta electronică. Programe client de utilizare a sistemului IRC. Programe client de utilizare a sistemului teleconferinţelor. Programe client pentru transferul fişierelor.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Internet ; WWW ; HTML

543. RĂDOIU, Dumitru. HTML : Publicaţii Web. Târgu Mureş : Computer Press Agora, 1996, 270 p.
Anexe, bibliogr. & index p. 215-270.

Vedere de sus. HTTP. CGI. Comparaţii : WebSTONE. Instalarea unui server WWW . Sintaxa limbajului HTML. Structurarea documentelor HTML. Legături. Tabele. Gateway şi scripturi CGI. Imagini în documente HTML. Formulare interactive. Medii externe : imagini, sunete şi video. Spre standardizarea HTML 3. 0 . Extensiile Netscape. Applet-uri Java. Procesarea documentelor. Instrumente de editare. Designul publicaţiilor electronice.
Cuvinte cheie : WWW ; Internet ; HTML ; Documente electronice ; Documente multimedia ; Tehnologia informaţiei ; Editare electronică
544. REPANOVICI, Angela. Documentation technique. 2 vol. Braşov : Universitatea "Transilvania", 2002, Vol. I : Traditional techniques, 111 p. ;
Vol. II : New technologies of information and communication, 101 p.
Bibliogr. : Vol. I, p. 107-109 ; Vol. II, p. 98-99.

Vol. I : Library structure and type. Report reference in the university library. Types of documents. Documents research in a library. Informatization library presentation - Alice library soft. The circulation of periodicals (publications) in a library. Bibliographical description of monovolume (single), multivolume publications and serials - Uniform entry word (heading) fastening. Classification of a library publication. Library catalogues - Types - Insertion rules - purpose. Keywords and thesaurus.
Vol. II : Internet - Presentation, history, social impact. Internet use. The Internet network services. Communication on Internet. Multimedia on Internet. introduction into research tools. Research preparation on the Internet. The information search on Internet : a challenge.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Documentare ; Biblioteci universitare ; Tipuri de documente ; Descriere bibliografică ; Catalogare ; Cataloage ; Clasificare ; Indexare ; Regăsirea informaţiilor ; Internet ; Strategii de căutare
545. TÎRZIMAN, Elena. Informaţia şi formarea universitară. Bucureşti : Editura Tehnică, 2003, 174 p.
Webografie p. 129-136.
Bibliogr. p. 137-142.
Anexe & rez. lb fr. p. 143-172.

Partea I : Informaţia şi formarea universitară (Pledoarie pentru necesitatea formării unei culturi informaţionale. Formarea universitară şi formarea documentară. Cultura informaţională : abordări conceptuale. Cultura informaţională: modele, referenţiale, standarde. Cultura informaţională: domeniu de cercetare. Integrarea culturii informaţionale în curricula universitară. Rolul bibliotecii în formarea culturii informaţionale).
Partea II : Informaţia şi formarea universitară: cercetare experimentală (Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar).
Cuvinte cheie : Ştiinţa informării ; Cultură informaţională ; Societatea informaţională ; Tehnologia informaţiei ; Internet ; Competenţă profesională ; Bibliotecă--învăţământ ; Documentare
546. TÎRZIMAN, Elena. Procesele de biblioteca : abordare în contextul utilizării noilor tehnologii. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 108 p.
Bibliogr. dupa capitole.

Informatizarea bibliotecilor : Noţiuni generale. Sisteme integrate şi servicii bibliografice. Informatizarea proceselor de bibliotecă (Dezvoltarea colecţiilor. Organizarea fondurilor documentare. Elaborarea publicaţiilor de informare. Accesul la informaţie. Comunicarea documentelor). Software de bibliotecă. Concluzii.
Cuvinte cheie : Automatizare--informatizare ; Managementul procesului de informatizare ; Tehnologia informaţiei ; Sistem integrat de bibliotecă ; Dezvoltarea colecţiilor ; Organizarea fondurilor ; Catalog online ; OPAC ; Acces la informaţie ; Comunicarea documentelor ; Circulaţie ; Software de bibliotecă
547. TÎRZIMAN, Elena. Tehnologia informaţiei : Dicţionar terminologic în limbile română, franceză, engleză. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 114 p.
Bibliogr. selectivă p. 111-112.

Lista de termeni echivalenţi. Dicţionar explicativ.
Cuvinte cheie : Tehnologia informaţiei ; Terminologie ; Dicţionar
548. TÎRZIMAN, Elena. Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar : aspecte ale formării unei culturi informaţionale. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, 200 p.
Webografie & Bibliografie p. 167-176.
Anexe & rez. lb. fr. p. 177-197.

Partea I-a : Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar : aspecte ale formării unei culturi informaţionale - studiu teoretic (Noile tehnologii ale informării şi comunicării şi formarea universitară. Internetul - spaţiu informaţional şi de comunicare - utilizarea sa în domeniul educaţional. Cultura informaţională în mediul universitar).
Partea a II-a : Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar : aspecte ale formării unei culturi informaţionale - cercetare experimentală (Cultura informaţională - abordare din perspectiva competenţelor de informare. Cultura informaţională - abordare din perspectivă terminologică. Cultura informaţională - abordare din perspectivă curriculară).
Cuvinte cheie : Ştiinţa informării ; Cultură informaţională ; Societatea informaţională ; Tehnologia informaţiei ; Internet ; Competenţă profesională ; Bibliotecă--învăţământ ; Biblioteci universitare ; Documentare
549. TÎRZIMAN, Elena, coord. Ştiinţele informării şi comunicării : studii şi aplicaţii practice ale studenţilor secţiei de Bibliologie şi Ştiinţa informării, masteratului de Bibliologie şi Ştiinţa informării şi masteratului de Administraţie Publică Electronică. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, 125 p.

Biblioteci româneşti. Biblioteci străine. Documente electronice-Diseminare & media.
Cuvinte cheie : Biblioteci ; Imprimerie Montréal ; Documente electronice ; Diseminarea informaţiilor ; Biblioteca Academiei Române ; Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Iaşi ; Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca; Biblioteca Academiei de Studii Economice, Bucureşti ; Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti ; Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia", Galaţi ; Biblioteca Universităţii "Politehnica", Timişoara ; OCLC ; Documente electronice
Κατασκευή Ιστοσελίδων