Proiectul : Accesul la informaţia electronică din bibliotecile din Bulgaria a persoanelor cu handicap
Proiectul a fost iniţiat de către Uniunea lucrătorilor bibliotecari şi specialiştilor informaticieni (ULBSI) şi s-a realizat cu sprijinul financiar şi sub consultanţa Consiliului Britanic din Sofia. Proiectul a avut drept scop crearea unui model pentru deservirea informaţională a persoanelor cu handicap care frecventează bibliotecile publice din Bulgaria. Proiectul s-a bazat în totalitatea pe implementarea şi utilizarea noilor tehnologii: pe Internet şi pe resursele electronice.
Proiectul a fost realizat în intervalul de timp: iunie 2005 - martie 2006.
"Accesul la informaţia electronică în bibliotecile din Bulgaria a persoanelor cu handicap", a inclus pregătirea unei anchete cu trimiteri de propuneri dar şi analiza rezultatelor obţinute precum şi alegerea participanţilor la proiect. Această etapă a fost finalizată cu succes la finele lunii iunie a anului 2005. Dintre cele 100 de anchete trimise la bibliotecile din întreaga ţară membre ale ULBSI, s-au primit 45 de răspunsuri.
La sesiunea de lucru premergătoare iniţierii proiectului care a avut loc între 7 şi 8 iulie în anul 2004, echipa proiectului a sintetizat rezultatele şi a ales 31 de biblioteci participante (biblioteci publice şi săli de lectură - 22; biblioteci universitare - 6; biblioteci ştiinţifice - 3) din 24 de oraşe din Bulgaria.
Criteriile de bază în alegerea bibliotecilor au fost: dovedirea necesităţii de dezvoltarea a serviciilor informaţionale şi biblioteconomice pentru persoanele cu handicap dintr-o anumită bibliotecă, precum şi numărul potenţialilor utilizatori care ar avea nevoie de servicii speciale; asigurarea tehnică a accesului la informaţia electronică a cititorilor (prezenţa unor locuri automatizate cu acces la Internet); disponibilitatea specialiştilor de bibliotecă pentru lucrul cu persoanele cu handicap; accesibilitatea mediului arhitectonic pentru cei cu nevoi speciale etc.
Ancheta a oferit posibilitatea de a se sintetiza informaţia obţinută despre experienţa şi disponibilitatea până în momentul declanşării proiectului, a bibliotecilor pentru asigurarea accesului la informaţie a persoanelor cu handicap. În urma anchetei s-a conturat astfel posibila contribuţie precum şi potenţialul diferitelor biblioteci în îndeplinirea sarcinilor proiectului, dar şi definirea nevoilor concrete şi a scopurilor propuse.
De asemenea s-a realizat şi o întâlnire cu partenerii din organizaţiile persoanelor cu handicap, care i-au felicitat pe realizatori pentru viziunea proiectului şi s-au angajat să ofere consultanţă şi ajutor în realizarea lui.
Crearea unui model de deservire informaţională în bibliotecile bulgare a persoanelor cu handicap care să se bazeze pe informaţia electronică şi pe tehnologiile informaţionale moderne armonizate cu specifica tradiţiilor, a avut ca punct de plecare situaţia actuală a bibliotecilor bulgare, dar şi experienţa britanică din acest domeniu.

Scopurile şi sarcinile proiectului:

1. Să se stimuleze parteneriatul între bibliotecile din Bulgaria (speciale, publice, şcolare, universitare ş.a.m.d.) precum şi între biblioteci şi alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea asigurării accesului la informaţia electronică a persoanelor cu handicap.
2. Să se mărească gradul de informare şi să se organizeze cursuri cu specialiştii de bibliotecă din cadrul diferitelor tipuri de biblioteci în legătură cu posibilităţile şi metodele moderne de deservire a persoanelor cu handicap (în mod special a celor cu handicap sever).
3. Să se crească nivelul de înţelegere şi suport, sprijin, din partea autorităţilor statului şi în linii mari şi a societăţii faţă de rolul şi locul bibliotecilor, care sunt cele mai democratice instituţii ce asigură accesul liber la informaţia electronică pentru persoanele cu handicap, în societatea de azi.
4. Să se popularizeze posibilităţile bibliotecilor de deservire a persoanelor cu handicap şi să se stimuleze folosirea resurselor de bibliotecă şi a serviciilor oferite de către această instituţie.
Activităţi de bază
1.Cercetarea experienţei pe care o au bibliotecile din Marea Britanie în acest domeniu, dar şi realizarea unor legături profesionale.
2. Organizarea unui seminar pentru specialiştii de bibliotecă la care să participe experţi britanici, lectori din cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap dar şi participarea unor biblioteci bulgare cu experienţă în deservirea cititorilor cu handicap. Scopurile seminarului au fost educative, informaţionale si de organizare.
3. Identificarea principalelor resurse electronice (full-text, bibliografice, grafice, multimedia), corespunzătoare nevoilor specifice educaţionale, profesionale şi culturale ale persoanelor cu handicap precum şi realizarea unui portal pe Internet.
4. Realizarea unei biblioteci virtuale şi a unei colecţii web de resurse multidisciplinare care să aibă o tematică informationalo-biblioteconomică variată, ca parte integranta din cadrul portalului de pe Internet.
5. Construirea unei baze de date bibliografice specializate care să ofere publicaţii ce fac referire la persoanele cu handicap.
6. Realizarea unei activităţi editoriale legată strict de problematica proiectului.
7. Echiparea câtorva puncte de lucru cu software Jaws for Windows şi Speech Lab 2.0. în câteva biblioteci participante la proiect.
8. Instruirea unor specialişti de bibliotecă în folosirea unor software specializate pentru deservirea utilizatorilor cu handicap de vedere.
Rezultate scontate şi reacţii:
- Multiplicarea pe plan naţional a realizărilor proiectului: "Accesul la informaţia electronică în bibliotecile bulgare a persoanelor cu handicap".
- Posibilitatea ca un număr infinit de biblioteci să fie incluse în dezvoltarea ulterioară a proiectului prin resurse proprii.
- Stimularea realizări unor legături interbibliotecare şi a înfăptuirii unui dialog profesional între diferitele tipuri de biblioteci.
- Însumarea condiţiilor necesare pentru punerea la dispoziţie a o parte din resursele informaţionale biblioteconomice pentru persoanele cu handicap din întreaga ţară.
- Dezvoltarea parteneriatului între biblioteci şi organizatiile persoanelor cu handicap ca o garanţie a viitoarelor iniţiative comune, din punct de vedere al volumului de resurse informaţionale şi a experienţei acumulate.
- Întărirea imaginii bibliotecilor din Bulgaria ca instituţii democratice, care contribuie în mod activ la participarea pe deplin a tuturor cetăţenilor bulgari în cadrul societăţii informaţionale, imagine care se bazează pe ştiinţă şi cunoştinţe.

Biblioteca contemporană are deja o deschidere totală spre toate categoriile de cititori şi în acest sens doreşte tratarea în mod egal a utilizatorilor şi integrarea în programele sale a persoanelor cu nevoi speciale.