ORDONANŢĂ


privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art.1, punct. III, poz. 4 din Legea nr. 502/2006, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:

Art. 1-(1) În cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 138/2005, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2006, se majorează, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000 după cum urmează:
a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
- 1 ianuarie - 31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei
- 1 aprilie - 30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei
- 1 octombrie – 31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei
b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, nr. 2 şi nr. 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
- 1 ianuarie - 31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei
- 1 aprilie - 30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei
- 1 octombrie – 31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.


Art. 2-(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr.1.1, nr. 1.2 şi nr. 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani, nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.

Art. 3-(1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art.50 alin.(13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr.1.1, nr. 1.2 şi nr. 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic auxiliar coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. – La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 5. – (1). Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării, se va realiza până la finele lunii mai 2007.
(2) Promovarea personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul care îşi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut.
(3) Promovarea personalului didactic auxiliar şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se va face cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007.


Art. 6. – (1) Pentru personalul didactic pensionat de cel puţin un an, care beneficiază de prevederile art. 113 lit. e) din Legea nr.128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate se reactualizează cu indicele de inflaţie din luna plătii, fata de perioada celor 12 luni pentru care s-a calculat premiul.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si personalului didactic pensionat care a fost premiat in anul 2006. Recalcularea sumelor se va face in termen de 60 de zile, de către unităţile de învăţământ care au plătit premiul.


Art. 7. – Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene/municipiul Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii.Guvernului nr. 1251/2005, privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare/recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigura din bugetele proprii ale judeţelor si ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 8. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU

Călin Popescu -Tăriceanu