CRITERII DE EVALUARE
pentru acordarea gradaţiei de merit
BIBLIOTECARI ŞCOLARI

1. Pregătire profesională, perfecţionare
Studii superioare 4
Studii medii 2
Atestat de bibliotecar/arhivist 7
În curs de atestare 2
Organizare cercuri pedagogice 5
Participare la cercuri pedagogice 2
Evaluare anuală 1

2. Activităţi în cadrul programului de reformă (din perspectiva bibliotecarului şcolar)
Implementarea programului de informatizare a bibliotecilor şcolare (P.I.B.S.) 4
Realizarea indicatorilor cuprinşi în planurile manageriale 6
Prezentarea dărilor de seamă anuale 2
Participare la simpozioane (colocvii, mese rotunde, manifestări culturale):
- locale 2
- judeţene 3
- naţionale 4
Activitate publicistică în specialitate 3
Prezentare de materiale în cadrul cercurilor pedagogice 3
Responsabilităţi în cadrul distribuirii manualelor şcolare 4
Realizare de abonamente la presa pedagogică şi de specialitate 2

3. Activităţi complexe cu rol instructiv-educativ
Organizarea de manifestări cultural-literare (pe bază de programe/menţionat în presă), precum: aniversări/comemorări literare, expoziţii cu carte, întocmirre de liste bibliografice 6
Contribuţii la realizarea unor spectacole cultural-artistice şi a revistelor şcolare 4
Coordonarea activităţii unor cercuri de profil cu elevii 2

4. Resurse financiare şi materiale, proiecte de finanţare din surse extrabugetare
Monitorizarea acţiunilor privind îmbogăţirea fondului de carte:
- de la bugetul local 4
- din fondurile proprii ale şcolilor 4
- din donaţii/sponsorizări 4
Recuperarea materială, prin contravaloare a documentelor (cărţilor) pierdute, casări 3
Distribuirea de cărţi şi materiale auxiliare în şcoli 4

  1. Responsabilităţi de ordin metodic (managementul postului)
Responsabili zonali 4
Bibliotecari metodişti 4
Membru în Consiliul consultativ al bibliotecarilor şcolari 2


TOTAL 100 p
||