ordin3032din2005


ORDIN Nr. 3032 din 12 ianuarie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 25 ianuarie 2005

În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Regulamentul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Formularele de diplome, ale căror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate de inspectoratele şcolare.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
Direcţia generală evaluare, prognoze, strategii şi programe pentru învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mircea Miclea

ANEXA 1

REGULAMENT
privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Potrivit prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetării este autorizat să acorde personalului didactic din învăţământul de stat următoarele distincţii:
- adresă de mulţumire publică;
- diploma "Gheorghe Lazăr", clasele I, a II-a şi a III-a;
- diploma de excelenţă.
ART. 2
Unui cadru didactic nu i se pot acorda simultan două distincţii.
ART. 3
Cadrul didactic care a beneficiat de o distincţie poate solicita acordarea altei distincţii de nivel superior după o perioadă de minimum 5 ani.

CAP. 2
Criterii pentru acordarea unei distincţii

ART. 4
Adresa de mulţumire publică (modelul este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice titulare sau suplinitoare, care au obţinut cel puţin definitivatul în învăţământ, pentru contribuţia esenţială la dezvoltarea învăţământului şi/sau progresului şcolar.
ART. 5
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I (modelul este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cel puţin 4 dintre următoarele condiţii:
a) să fi primit calificativul "Foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă şi neîntreruptă desfăşurată în ultimii 20 de ani;
b) să deţină cel puţin un premiu/menţiune (elev component al loturilor naţionale) la faza naţională şi/sau internaţională cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive;
c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în şcoală şi în comunitate (coordonarea unor formaţii/cercuri artistice, sportive, ştiinţifice la nivel local; organizarea de activităţi, proiecte/programe extracurriculare la nivel naţional/internaţional);
d) să demonstreze preocupări cu relevanţă în activitatea didactică (autor, coautor la programe şcolare, manuale şi auxiliare didactice, mijloace de învăţământ, lucrări de specialitate şi/sau metodice publicate, membru al comisiilor naţionale de specialitate, contribuţii la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii şi acte normative, cercetări experimentale sau fundamentale);
e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism şi conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, conduită inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situaţii "problemă" ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).
ART. 6
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.
ART. 7
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a (modelul este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cel puţin 3 dintre următoarele condiţii:
a) să fi primit calificativul "Foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă şi neîntreruptă desfăşurată în ultimii 15 ani;
b) să deţină cel puţin un premiu/menţiune la faza judeţeană şi/sau naţională cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive;
c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în şcoală şi în comunitate (coordonarea unor formaţii/cercuri artistice, sportive, ştiinţifice la nivel local; organizarea de activităţi, proiecte/programe la nivelul inspectoratului şcolar şi/sau al organelor administraţiei publice locale);
d) să demonstreze preocupări cu relevanţă în activitatea didactică (autor, coautor la manuale şi auxiliare didactice, mijloace de învăţământ, lucrări de specialitate şi/sau metodice publicate, membru al comisiilor de specialitate ale inspectoratului şcolar, cercetare ştiinţifică);
e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism şi conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, conduită inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situaţii "problemă" ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).
ART. 8
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.
ART. 9
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a (modelul este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic II şi care îndeplinesc cel puţin 3 dintre următoarele condiţii:
a) să fi primit calificativul "Foarte bine" pentru activitatea didactică efectivă şi neîntreruptă desfăşurată în ultimii 10 ani;
b) să deţină cel puţin un premiu/menţiune la faza judeţeană cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive;
c) să probeze preocupări relevante în activitatea educativă în şcoală şi în comunitate (coordonarea unor formaţii/cercuri artistice, sportive, ştiinţifice la nivel local, organizarea de activităţi, proiecte/programe extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau al organelor administraţiei publice locale);
d) să demonstreze preocupări cu relevanţă în activitatea didactică (metodist, responsabil autor, coautor la programe şcolare, manuale şcolare, mijloace de învăţământ, lucrări de specialitate şi/sau metodică);
e) să manifeste deontologie profesională, profesionalism şi conduită morală incontestabile, receptivitate la nou, creativitate inovativă; disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situaţii "problemă" ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.).
ART. 10
Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.
ART. 11
Diploma de excelenţă (modelul este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul regulament) se acordă cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I, pensionari sau pensionabili cu activitate efectivă şi neîntreruptă în învăţământ cel puţin 25 de ani, pentru merite deosebite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului şcolar, care au dat dovadă de profesionalism, deontologie profesională şi conduită morală incontestabile.
ART. 12
Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 13
Calendarul şi procedura de atribuire a distincţiilor şi premiilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se desfăşoară în etape, după cum urmează:
1. solicitantul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ cererea şi raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, conform criteriilor de mai sus, până la data de 28 februarie;
2. consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează dosarul şi formulează aprecieri sintetice (anexa nr. 6 la prezentul regulament) asupra fiecărui solicitant până la data de 10 martie;
3. directorul unităţii de învăţământ înaintează la inspectoratul şcolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare şi aprecierea consiliului de administraţie până la data de 15 martie;
4. consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar analizează propunerile şi stabileşte lista solicitanţilor în ordinea descrescătoare a punctajului acordat şi o afişează până la data de 25 martie. Numărul distincţiilor acordate anual se stabileşte de inspectoratul şcolar în limita fondurilor bugetare alocate;
5. eventualele contestaţii se pot depune la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile calendaristice de la data afişării;
6. comisia de contestaţii a inspectoratului şcolar, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, analizează contestaţiile şi afişează rezultatele definitive în termen de 7 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea contestaţiilor;
7. listele cuprinzând datele solicitanţilor validaţi (anexa nr. 7 la prezentul regulament) vor fi înaintate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării până la data de 10 aprilie;
8. Ministerul Educaţiei şi Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele şcolare şi elaborează ordinul de eliberare a distincţiilor;
9. plata premiilor se va face de unitatea de învăţământ la care sunt angajate cadrele didactice.
ART. 14
Inspectoratele şcolare sunt autorizate să stabilească şi alte criterii în completarea celor prezentate (zone izolate, predare simultană, activitate cu elevii cu handicap etc.), precum şi un punctaj, care le completează pe cele existente în prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CABINET MINISTRU
Str. G-ral Berthelot 28 - 30, Bucureşti
Tel.: 3133315; Fax: 3124719Stimate/Stimată

Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării este onorată să vă adreseze sincera preţuire şi profunda admiraţie pentru înalta dumneavoastră ţinută morală demonstrată în activitatea neobosită pe tărâmul şcolii.
Dumneavoastră aţi dovedit că profesia de dascăl şi educator este sinonimă cu pasiunea şi abnegaţia în formarea viitorilor cetăţeni ai unei ţări demne.
Cu deosebită satisfacţie omagiem în persoana dumneavoastră un model de slujire a învăţământului, talentul de a cultiva în conştiinţa elevilor/copiilor valorile spirituale perene ale poporului nostru, măiestria de a sădi în sufletele lor dragostea pentru patrie şi dorinţa de a deveni cetăţeni demni ai României.
Suntem încredinţaţi că veţi continua fără preget nobila misiune pe care v-aţi asumat-o, aceea de a transmite viitorimii încrederea în propriile capacităţi, în victoria competenţei, a cinstei, a adevărului şi dreptăţii, pasiunea pentru cunoaştere.
Vă dorim multă sănătate şi fericire, satisfacţii şi împliniri în activitatea dumneavoastră profesională, astfel încât să rămâneţi un model de slujire a şcolii, de ataşament faţă de nobilele ei idealuri, ca dascăl hărăzit cu iscusinţă şi har în modelarea vlăstarelor viitorului nostru european.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
....................................

Data: 12 ianuarie 2005.

ANEXA 2
la regulament


| |
| | Portret | |
| | Gheorghe Lazăr | |
| MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII |
| |
| |
| DIPLOMA |
| "GHEORGHE LAZĂR" CLASA I |
| |
| Se acordă domnului/doamnei ...........................................*), |
| cadru didactic la ..........................., judeţul ...................., |
| Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa I pentru merite deosebite în activitatea la |
| catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea |
| tinerilor. |
| |
| Ministrul educaţiei şi cercetării, |
| .................................... |
| |
| Data şi locul eliberării: .................. |
|
|
*) Se menţionează calificarea (profesor, învăţător, educatoare) şi gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) al cadrului didactic.

ANEXA 3
la regulament


| |
| | Portret | |
| | Gheorghe Lazăr | |
| MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII |
| |
| |
| DIPLOMA |
| "GHEORGHE LAZĂR" CLASA a II-a |
| |
| Se acordă domnului/doamnei ...........................................*), |
| cadru didactic la ..........................., judeţul ...................., |
| Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a pentru merite deosebite în activitatea |
| la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea |
| tinerilor. |
| |
| Ministrul educaţiei şi cercetării, |
| .................................... |
| |
| Data şi locul eliberării: .................. |
|
|
*) Se menţionează calificarea (profesor, învăţător, educatoare) şi gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) al cadrului didactic.

ANEXA 4
la regulament


| |
| | Portret | |
| | Gheorghe Lazăr | |
| MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII |
| |
| |
| DIPLOMA |
| "GHEORGHE LAZĂR" CLASA a III-a |
| |
| Se acordă domnului/doamnei ...........................................*), |
| cadru didactic la ..........................., judeţul ...................., |
| Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a III-a pentru merite deosebite în activitatea|
| la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea |
| tinerilor. |
| |
| Ministrul educaţiei şi cercetării, |
| .................................... |
| |
| Data şi locul eliberării: .................. |
|
|
*) Se menţionează calificarea (profesor, învăţător, educatoare) şi gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) al cadrului didactic.

ANEXA 5
la regulament


| |
| MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII |
| |
| DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ |
| |
| Se acordă domnului/doamnei ...........................................*), |
| cadru didactic la ..........................., judeţul ...................., |
| Diploma de excelenţă pentru cei peste 25 de ani de activitate remarcabilă în |
| slujba şcolii şi pentru merite deosebite în modernizarea predării disciplinei|
| ............................................................ . |
| |
| Ministrul educaţiei şi cercetării, |
| .................................... |
| |
| Data şi locul eliberării: .................. |
|
|
*) Se menţionează calificarea (profesor, învăţător, educatoare) şi gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) al cadrului didactic.

ANEXA 6
la regulament

APRECIERE

Consiliul de administraţie al .........................................*1), în urma analizării dosarului depus de .....................................*2),
- autentifică şi validează calificativele anuale din ultimii ......... ani;
- recunoaşte profesionalismul, conduita morală ireproşabilă şi atestă respectarea deontologiei profesionale a solicitantului;
- validează documentele care dovedesc activitatea depusă de domnia sa în perioada evaluată, prezentate în susţinerea solicitării;
- recomandă pe .........................................................*2) pentru obţinerea ..........................................................*3).
Prezenta apreciere este însoţită de copia procesului-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie din data de ...................... .

Pentru conformitate,

Preşedintele Consiliului de administraţie al ...........................*1)


*1) Denumirea unităţii de învăţământ.
*2) Numele şi prenumele solicitantului.
*3) Nominalizarea felului distincţiei.

ANEXA 7
la regulament

TABEL NOMINAL
pentru acordarea ......................*)


|Nr. |Numele şi |Gradul |Specialitatea|Vechimea |Denumirea unităţii|Observaţii|
|crt.|prenumele |didactic| |în muncă |de învăţământ | |
|
|||_|_|||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
||||_|_|||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|||_|_|||
*) Nominalizarea tipului de distincţie propus.