ORDIN Nr. 5669 din 15 noiembrie 2006
privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 12 decembrie 2006

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza consultării federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară metodologiei prevăzute la art. 1.
ART. 3
Direcţia generală managementul resurselor umane, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mihail Hărdău

ANEXA 1

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE
de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

CAP. 1
Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ pot beneficia de gradaţia de merit, acordată prin concurs.
ART. 2
(1) Această gradaţie se acordă potrivit art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Numărul de gradaţii care se vor acorda începând cu anul 2007 se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 10% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art. 101 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru acordarea gradaţiei de merit se vor avea în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numărul de gradaţii de merit acordate personalului didactic prevăzut la alin. (2).
(4) În situaţia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
(5) În situaţia în care personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, începând cu 1 iulie 2007.
ART. 4
(1) Personalul didactic care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs.
(2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.

SECŢIUNEA a II-a
Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

ART. 5
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa:
a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, şi suplinitorii, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 20 ianuarie 2003 - 21 ianuarie 2007, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluării;
b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 20 ianuarie 2003 - 21 ianuarie 2007, care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani.
(2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi:
a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari;
b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor;
c) personalul didactic auxiliar din unităţile conexe din învăţământul preuniversitar.

SECŢIUNEA a III-a
Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

ART. 6
(1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 20 ianuarie 2003 - 21 ianuarie 2007;
1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:
a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (de exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare);
b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;
c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II şi III), de menţiuni şi premii speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II şi III), de menţiuni şi premii speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională, precum şi în obţinerea de premii speciale. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic;
d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei şi Cercetării), naţionale şi internaţionale;
e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte şi simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean;
f) rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional;
g) rezultatele comunicării cu părinţii şi cu autorităţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;
h) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţionale (muzică, seminarii, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare;
i) activitatea desfăşurată de către cadrele didactice din unităţile de învăţământ cuprinse în programele PHARE de monitorizare a învăţământului profesional şi tehnic;
j) activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional);
k) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice;
l) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat, la nivelul comunităţii locale;
m) activitatea de consilier educativ, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;
n) participarea la cursuri de formare;
o) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;
p) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială;
2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică, materializate în:
a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală;
b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN;
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate;
d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate;
3. criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria etc., recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
4. criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare, ca urmare a:
a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului;
b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară;
d) realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
e) rezultatelor obţinute prin participarea elevilor la examenele de capacitate/teste naţionale, evaluare naţională, bacalaureat şi de absolvire;
f) realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi reconversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare).
(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic şi didactic auxiliar se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj.
(3) Realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. g) şi pct. 4 lit. a), b), c) şi d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ.
ART. 7
Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activităţii, elaborată de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului.
ART. 8
(1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice şi personal didactic auxiliar, punctajele cu ponderile aferente fiind separate pentru educatoare, învăţători, profesori şi cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special, personalul didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţia de resort, va detalia criteriile şi va stabili punctajele cu ponderile aferente prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de personal didactic, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ.

SECŢIUNEA a IV-a
Procedura de acordare a gradaţiei de merit

ART. 9
(1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit.
(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:
a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar.
(3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din:
a) preşedinte - un inspector de specialitate din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
b) secretar - un inspector din Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
(4) Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
ART. 10
În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:
1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează (elaborată de inspectoratul şcolar).
2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului, potrivit fişei de evaluare, şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul de specialitate întocmeşte un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.
5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.
7. Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
8. Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării acestora de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din:
a) preşedinte - inspectorul şcolar general/director din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Palatul Naţional al Copiilor;
b) secretar - un referent de la Compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit/un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Palatul Naţional al Copiilor;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi şeful Serviciului juridic din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru Palatul Naţional al Copiilor, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit.
Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
La lucrările comisiei de soluţionare a contestaţiilor participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ.
10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi, la Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu adresa de înaintare, conţine:
a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor;
b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
ART. 11
Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru acordarea gradaţiei de merit cadrelor didactice.
ART. 12
Locurile rămase vacante după emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării se vor include în numărul de locuri pentru anul următor, fără a se depăşi procentul de 10% din totalul posturilor didactice existente, în anul pentru care se face calculul.

CAP. 2
Acordarea salariului de merit în învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale

ART. 13
În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic şi didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.
ART. 14
Numărul salariilor de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se calculează la totalul posturilor didactice şi didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar şi se distribuie pe unităţi de învăţământ, indiferent de numărul cadrelor didactice şi didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 15
(1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din învăţământ beneficiază de acordarea salariului de merit după cum urmează:
a) pentru personalul de execuţie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;
b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, cu indemnizaţia de conducere şi cu indemnizaţia pentru învăţământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.
(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent.
(3) Persoanele care solicită acordarea salariilor de merit vor depune la conducerea unităţii de învăţământ o fişă-tip de autoevaluare.
(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.
(5) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al unităţilor bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie şi cel mult o treime pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ.
(6) În situaţia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi celui din palatele copiilor, i se modifică locul de muncă la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează salariul de merit.
(7) Aceleaşi drepturi le are şi personalul didactic detaşat în alte judeţe.
(8) În situaţia în care persoana care a obţinut salariul de merit a renunţat la el, chiar dacă acesteia nu i-a încetat contractul individual de muncă cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit, până la expirarea perioadei de un an, altei persoane din aceeaşi unitate de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.
ART. 16
Pentru directorii şi directorii adjuncţi, salariile de merit se aprobă de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar din numărul salariilor repartizate unităţii respective.
ART. 17
Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.
ART. 18
Salariul de merit se acordă pe an calendaristic, începând cu 1 ianuarie 2007, pe baza punctajului realizat în urma evaluării activităţii desfăşurate de candidat în anul calendaristic precedent, conform fişei de evaluare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în baza prezentei metodologii.
ART. 19
(1) Contestaţiile se depun la conducerea unităţii de învăţământ sau la organul ierarhic superior (inspectoratul şcolar), după caz, în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor, în conformitate cu graficul desfăşurării acţiunilor pentru acordarea salariului de merit în anul 2007 prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(2) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin decizie a directorului unităţii, respectiv a inspectorului şcolar general.
(3) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA a II-a
Criterii de bază pentru acordarea salariului de merit

ART. 20
(1) Criterii privind calitatea activităţii instructiv-educative (50 de puncte):
a) calificativul "Foarte bine" în anul şcolar precedent;
b) activitate de profesor coordonator de proiecte şi programe educative;
c) utilizarea Sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ în care acesta există;
d) activităţi educative desfăşurate cu elevii care au cerinţe educative speciale:
1. activitate de predare, învăţare, evaluarea, diagnosticare şi terapie desfăşurată cu copiii cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă;
2. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială;
e) activitatea de şef de catedră/comisie metodică, metodist, coordonator de cerc pedagogic, membru în consiliul consultativ de specialitate, formator, mentor;
f) performanţe obţinute în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în urma testărilor şi a examenelor de sfârşit de ciclu;
g) rezultate obţinute cu preşcolarii/elevii la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel local/judeţean şi naţional;
h) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară.
(2) Pentru personalul de conducere şi cadrele didactice coordonatoare de proiecte şi programe educative, evaluarea se va face pe baza unei fişe speciale elaborate la nivelul inspectoratului şcolar, care va cuprinde indicatori specifici.
ART. 21
(1) Criterii privind activitatea metodică, ştiinţifică şi culturală (50 de puncte):
a) valorificarea competenţelor dobândite în cadrul cursurilor de perfecţionare, prin susţinerea de activităţi demonstrative sau comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate în şcoală;
b) susţinerea de activităţi demonstrative sau comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate, la nivel local/judeţean/naţional;
c) elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste de specialitate acreditate;
d) obţinerea unor rezultate cu elevii, în urma participării la concursurile şcolare, precum şi la activităţi cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
e) responsabilităţi suplimentare, neremunerate, desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional (membru în comisia naţională de specialitate, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare, coordonarea unor programe educaţionale în colaborare cu inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondială, PHARE, MATRA, UNICEF, participarea la programele de reformă a învăţământului preuniversitar PHARE, iniţierea şi derularea unor programe Socrates, Comenius etc.), recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
f) participarea la cursuri de formare;
g) contribuţii la creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de învăţământ prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţi economici etc.;
h) realizarea unor proiecte de finanţare din surse extrabugetare;
i) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social.
(2) Se vor puncta comunicările şi lucrările elaborate şi prezentate în perioada evaluată.
ART. 22
Fiecare unitate şcolară, prin consiliul de administraţie, va stabili o fişă cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, în vederea întocmirii raportului de autoevaluare a activităţii, pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fişa cu punctajul defalcat se va afişa la avizierul unităţii şcolare, înainte de întocmirea dosarelor candidaţilor conform graficului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
ART. 23
La toate etapele de acordare a salariului de merit participă, în calitate de observatori, liderul/liderii organizaţiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ, ale căror observaţii se consemnează în procesele-verbale, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
ART. 24
(1) Pentru personalul didactic auxiliar, salariul de merit se va acorda în urma evaluării calităţii şi eficienţei activităţilor cuprinse în fişa postului de către consiliul de administraţie al unităţii şcolare.
(2) Realizarea criteriilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. g) şi h) este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.
ART. 25
Candidaţii care au obţinut salariul de merit pot să participe la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit. În cazul în care vor fi nominalizaţi să obţină gradaţie de merit, candidaţii au obligaţia să opteze pentru una dintre cele două, după emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării de aprobare a listei.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 26
La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.466/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 din 25 noiembrie 2005.

ANEXA 1
la metodologie

GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2007

- 22 ianuarie - 12 februarie 2007: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului şcolar;
- 13 - 21 februarie 2007: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 22 februarie - 6 martie 2007: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
- 22 februarie - 6 martie 2007: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9 martie 2007: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 12 martie 2007: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 14 martie 2007: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 15 - 19 martie 2007: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
- 20 martie 2007: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 26 martie 2007: înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 31 mai 2007: elaborarea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării.

NOTĂ:
Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectând graficul de mai sus.

ANEXA 2
la metodologie

Tabel nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi


Nr. Numele şi Funcţia Specialitatea Vechimea în Unitatea de Punctajul
crt. prenumele învăţământ învăţământ obţinut
NOTĂ:
În cazul personalului didactic de îndrumare şi control, la rubrica "Unitatea de învăţământ" se va preciza unitatea de învăţământ unde are obligaţia de predare. Adeverinţele emise de unităţile de învăţământ respective se vor anexa la lista transmisă prin poştă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ANEXA 3
la metodologie

GRAFICUL
desfăşurării acţiunilor pentru acordarea salariului de merit în anul 2007

- 20 - 24 noiembrie 2006: inspectoratul şcolar analizează, repartizează şi transmite unităţilor de învăţământ numărul salariilor de merit;
- 20 - 24 noiembrie 2006: afişarea la avizierul unităţii de învăţământ a fişei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;
- 27 - 30 noiembrie 2006: personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ cu rezultate deosebite întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune la conducerea unităţii;
- 4 - 8 decembrie 2006: cererea şi raportul se analizează în consiliul profesoral al unităţii, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant) şi face propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administraţie;
- 11 - 12 decembrie 2006: consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul şcolar, şi le transmite inspectoratului şcolar spre validare;
- 13 decembrie 2006: validarea şi afişarea rezultatelor;
- 13 - 15 decembrie 2006: depunerea contestaţiilor;
- 18 - 19 decembrie 2006: soluţionarea contestaţiilor;
- 20 decembrie 2006: afişarea rezultatelor contestaţiilor.

NOTĂ:
1. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ va întocmi şi va depune raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, la inspectoratul şcolar.
2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în limita locurilor aprobate.